Give help to my friend in India

Give help to my friend in India
Caroline  Willems
Deel deze actie

Helpen van een vriend in India die zonder geld zit nu om zijn gezin te onderhouden

13 donaties
26%
€ 255 van € 1000 ingezameld

 

 

The English version is under the Dutch version. 

 

6 jaar geleden hebben wij de kans gehad om het mooie maar arme India te ontdekken. Wij hebben het zuiden gedaan waar we met onze gids 3 volle weken bij de lokale mensen gegeten, soms geslapen en veel armoede gezien hebben. Elke avond hebben wij het eten van onze gids betaald die altijd in zijn auto moest slapen. Door zo lokaal te gaan eten was dit voor ons een mooie maar ook een triestige ervaring om te zien hoeveel armoede daar is. Onze gids is nog steeds onze goede vriend en na 6 jaar hebben wij een noodkreet ontvangen dat hij door corona door al zijn spaargeld heen is wat bedoeld was voor zijn kinderen. India is enkel een land waar je als middel of hoge kaste kan geholpen worden. Het verschil tussen rijk en arm is daar super groot en zeer confronterend. Wij hebben daar mensen uit de laagste kaste gezien die nog op hun 80 jaar in wasserijen met javel op handen en knieën de was deden. Ik heb 3 weken bijna lopen wenen van het zeer confronterende corrupte land. Wij proberen op reis steeds ons steentje bij te dragen met de mogelijkheden die wij ook hebben. Soms eten kopen voor armen, we hadden steeds van alles bij voor Arme kinderen, daar zijn ze nog super blij met een gewone ballon enz…. 

Nu blijkt dat in India er geen genoeg vaccins zijn en enkel wie geld heeft geraakt eraan. Hier zijn ze gratis en willen velen er geen, daar smeken ze erom en krijgen ze er geen. 

Onze vriend heeft ook nog geen vaccin gekregen en zal nog paar maanden duren. Daarom geraakt hij aan geen werk omdat iedereen aan hem vraagt of hij een corona pas heeft. Ze weigeren je ( wie kan betalen voor bv een taxi of andere hulp niet gevaccineerden) 

Ook heeft hij geen geld meer om zijn kinderen naar school te sturen. Want alles is daar zo corrupt en er is zo weinig plaats dat er voor alles moet betaald worden. Daarom dat ik probeer om hem te helpen. Ik weet dat er veel armoede is in de wereld en dat velen in deze situatie zitten maar ik ken hem persoonlijk , we hebben nog veel contact met hem en hij voelt als een echte vriend daarom mijn medeleven met hem. Wijzelf gaan ook wat geld storten naar hem maar om zijn vaccins te kunnen kopen, eten te kopen de kinderen te helpen probeer ik via deze weg toch nog wat extra bij elkaar te zoeken. 

Al stort je maar 1 euro, 5 euro wat nu de prijs is hier voor een goede pint……. Wij gaan er niet armer op worden en als we het massaal delen en een paar mensen paar euro storten kan ik Saravana misschien helpen om uit de miserie te geraken en kan hij even een paar maanden verder en misschien dan terug werken. En zo weer zelf voorzienend te worden. 

Het was met schaamte dat hij hulp vroeg. Wij hebben zaterdag via FaceTime gepraat en zijn kids hebben bijna niets meer nu. Eten zijn de basis behoefte waar ze uren voor in de rij moeten staan. Rijst, suiker en bloem. 

Ik ga hier wat foto's posten zodat jullie kunnen zien hoe arm maar ook hoe warm de mensen in India zijn. 

Ik weet dat het voor velen de ver van mijn bed show is maar ik hoop toch dat iemand of paar mensen mijn verhaal raakt en een paar euro willen doneren. Ik heb een afspraak in de bank om geld te storten naar hem. Ik heb ook zijn bank gegevens en mijn vriendin Nadja die in een bank gewerkt heeft, heeft gezegd dat dit degelijk wel een rekening is op zijn naam. 

Ik hoop dat jullie je hart open stellen en als is het maar 5 euro willen doneren en dit ook massaal willen delen. 

Mijn dank zou groot zijn en weet je gaat door die 5 euro iemand zeer gelukkig maken want alles is nu super duur in India door het gebrek aan toeristen en geen inkomsten daar. 

Ik deel ook een foto met zijn goedkeuring waar je hem op Facebook kan vinden indien je zelf bv persoonlijk contact met met hem wilt opnemen. 

Namaste 🙏🙏🙏😇

 

 

 

6 years ago we had the chance to discover beautiful but poor India. We did the south where we ate with our guide for 3 full weeks with the local people, sometimes slept and saw a lot of poverty. Every night we paid for our guide's food, who always had to sleep in his car. By eating locally this was a beautiful but also a sad experience for us to see how much poverty there is. Our guide is still our good friend and after 6 years we have received a cry for help that because of corona he has gone through all his savings what was meant for his children. India is only a country where you can be helped as a middle or high caste. The difference between rich and poor there is very big and very confronting. We have seen people from the lowest caste there who, still at the age of 80, did their laundry in laundries with javelin on their hands and knees. I almost cried for 3 weeks from the very confrontational corrupt country. When traveling we always try to do our bit with the possibilities that we also have. Sometimes buying food for the poor, we always had everything for Poor children, they are still super happy with a normal balloon etc…. Now it turns out that in India there are not enough vaccines and only who has made money with them. Here they are free and many don't want one, there they beg for it and get none. Our friend has not received a vaccine yet and will be a few more months. That's why he can't get a job because everyone asks him if he has a corona pass. They refuse you (who can pay for eg a taxi or other help for unvaccinated people). He also has no money left to send his children to school. Because everything there is so corrupt and there is so little space that everything has to be paid for. That's why I'm trying to help him. I know that there is a lot of poverty in the world and that many are in this situation but I know him personally, we still have a lot of contact with him and he feels like a real friend, so my condolences to him. We ourselves are also going to deposit some money to him, but to be able to buy his vaccines, buy food and help the children I try to find something extra through this road. Even if you only deposit 1 euro, 5 euros which is the price here for a good pint……. We are not going to get any poorer and if we share it en masse and deposit a few people a few euros I may be able to help Saravana get out of the misery and he can continue for a few months and maybe then work again. And to become self-sufficient again. It was with shame that he asked for help. We talked via FaceTime on Saturday and his kids have almost nothing left now. Food is the basic need for which they have to queue for hours. Rice, sugar and flour. I'm going to post some pictures here so you can see how poor but also how warm the people in India are. I know that for many it is the far from my bed show but I still hope that someone or a few people touch my story and want to donate a few euros. I have an appointment in the bank to deposit money to him. I also have his bank details and my friend Nadja, who has worked in a bank, has said that this is indeed an account in his name. I hope you open your heart and if it is only 5 euros want to donate and share this massively. My thanks would be great and you know that 5 euros will make someone very happy because everything is now super expensive in India due to the lack of tourists and no income there. I also share a photo with his approval where you can find him on Facebook if you want to contact him personally, for example. Namaste 🙏🙏🙏🙏

Nieuws

Collectanten

Laden...
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Caroline  Willems

Caroline Willems

Gestart 1 week geleden
13 donaties
26%
€ 255 van € 1000 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog