Bouw Dierenopvangcentrum

Bouw Dierenopvangcentrum
Deel deze actie via:

We vragen hulp aan iedereen. Kan je ons helpen met een of andere voorwaarden die we moeten toepassen ?

 

Voorwaarden die opgelegd worden om het dierenopvangcentrum op te bouwen te Casselrijstraat 90, 8790 Waregem.

Dit zijn de voorwaarden waar we moeten aan voldoen.

Een serieuze hap in het budget dat we niet hebben momenteel

Zoals telefonisch overlopen werd een volledige vergunning verleend, echter hierbij werden wel enkele voorwaarden opgenomen waaraan voldaan moet worden bij het uitvoeren van de vergunning. Ik geef deze hieronder mee.

 

• Het advies van het Agentschap Natuur en Bos met onderstaande voorwaarden dient strikt nageleefd

te worden:

o De vergunning wordt verleend op grond van artikel 90bis, §5, derde lid, van het Bosdecreet en onder de voorwaarden zoals opgenomen in het compensatieformulier bijgevoegd bij het advies van Agentschap Natuur en Bos met kenmerk: 22-210998.

o De te ontbossen oppervlakte bedraagt 892 m². Deze oppervlakte valt niet meer onder het toepassingsgebied van het Bosdecreet.

o De resterende bosoppervlakte 1053 m² moet ALS BOS behouden blijven. Bijkomende kappingen in deze zone kunnen maar uitgevoerd worden mits machtiging door het Agentschap voor Natuur en Bos. Het is evenmin toegelaten in deze zone constructies op te richten of ingrijpende wijzigingen van de bodem, de strooisel-, kruid- of boom laag uit te voeren.

o De ontbossing kan enkel worden uitgevoerd conform het plan toegevoegd als bijlage, waarop ook de als bos te behouden zones zijn aangeduid.

o De te behouden bos zone moet fysiek afgebakend worden tijdens de werken. Er mag geen grond of bouwmaterialen gestockeerd worden in het bos, ook niet tijdelijk.

o Er mag niet gerooid of geruimd worden tussen 15 maart en 1 juli.

o De bosbehoudsbijdrage van € 6600,80 dient binnen de 4 maanden, vanaf de datum waarop gebruik mag gemaakt worden van deze vergunning, gestort te worden. Het overschrijvingsformulier voor het vereffenen van de bosbehoudsbijdrage zal rechtstreeks door ons Agentschap worden overgemaakt aan de aanvrager van zodra de vergunning van kracht wordt.

• Het brandvoorkomingsverslag van de Hulpverleningszone Fluvia dient strikt nageleefd te worden.

• De aandachtspunten geformuleerd in het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer dienen opgevolgd te worden.

• De voorwaarden uit het advies van het departement landbouw en visserij dienen strikt nageleefd te worden:

o De huidige grenzen van het perceel moeten ook in de toekomst gerespecteerd blijven, uitbreiden (bv. van de uitloopweides of parking) op de naastgelegen landbouwpercelen kan niet aanvaard worden.

o De nieuwe/vernieuwde infrastructuur moet ook in de toekomst gebruikt worden i.k.v. een dierenasiel of dierenopvangcentrum zoals bedoeld in art. 3§2,15° van het Besluithandelingen 

• Er dient een hemelwaterput van minimaal 10 000 liter en een infiltratievoorziening van minimaal 4599,50 l/7,36 m² geplaatst te worden.

• Uw perceel is volgens het goedgekeurd zoneringsplan niet opgenomen in een cluster. De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor dit gebied is niet voorzien. In dit gebied is er geen rioolaansluiting voor afvalwater aanwezig op een operationele waterzuiveringsinstallatie. In toepassing van artikel 6.2.2.4.1§2 van Vlarem II dient u een Individuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater (IBA) te voorzien.

 

Belangrijk is hierbij dat er extra op de vergunde plannen dus een hemelwaterput bijkomt van 10.000 liter en een infiltratievoorziening dient geplaatst te worden, ondanks de motivering die we erbij hadden geplaatst dat dit hier niet nodig is. Daarnaast een IBA voor het vuil water plus het overmaken van de boscompensatie voor de aangeduide oppervlakte op plan. We begrijpen dat deze zaken niet evident voor jullie zijn desalniettemin zullen we hier toch moeten voldoen aan de vraag van de gemeente.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 17-05-2022 gestart
1921x bekeken

Actie georganiseerd voor:

Vzw be happy dog

Vzw be happy dog

Actie georganiseerd door:

Isabelle Vantomme

Isabelle Vantomme

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 17-05-2022 gestart
1921x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog