Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot www.steunactie.nl en www.steunactie.be VAN SPONSOR EUROPE GEVESTIGD TE REEUWIJK, NEDERLAND 
 
Inschrijfnummer K.v.K te Rotterdam onder nummer: 59820748
 
hierna te noemen: gebruiker

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1. Definities

De volgende definities worden gehanteerd:

Gebruiker: gebruiker van de algemene voorwaarden (zijnde Sponsor Europe).

Actie: een initiatief om geld in te zamelen voor een doel.

Actie Beheerder: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep, bedrijf, club, vereniging, stichting, school, instelling of andere organisatie, groep of als individu op persoonlijke titel, die zich heeft geregistreerd op www.steunactie.nl en www.steunactie.be en een online geld inzamelingsactie initieert en opzet.

Collectant: de betrokkenen, leden, vrijwilligers, scholieren, studenten of andere individuen die door de Actie Beheerder worden opgeroepen zich actief in te zetten met als doel geld in te zamelen voor de actie opgezet door de Actie Beheerder.

Donateurs: individuen, organisaties en/of bedrijven die geld schenken aan het doel van de actie.

Donatie: een geldbedrag dat wordt geschonken ten behoeve van de actie zonder tegenprestatie.

Donatie platform: de websites www.steunactie.nl en www.steunactie.be met de bijbehorende functionaliteiten die het mogelijk maken een actie digitaal op te zetten, de actie te verspreiden en donaties digitaal te ontvangen.

Kosten: Het gebruik van het donatie platform is gratis (account aanmaken en opzetten van een of meerdere acties). Er worden pas kosten in rekening gebracht bij geslaagde donaties. De kosten bestaan uit platform- en transactiekosten.

Betaalprovider: Eigenaar van het betaalplatform via welk de digitale transactie verlopen. Dit is mollie B.V, Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam.

 

2. Registratie en gedragsrichtlijnen

 1. Een Actie Beheerder kan zich aanmelden bij het donatie platform, zich registreren en een account aanmaken via het aanmeldformulier. De Actie Beheerder ontvangt vervolgens een activatie email om zijn account te activeren
 2. Door te registreren gaat de Actie Beheerder akkoord met deze algemene voorwaarden en heeft de Actie Beheerder een overeenkomst met de gebruiker.
 3. De Actie Beheerder kan vervolgens een of meerdere acties online opzetten.
 4. De Actie Beheerder is 18 jaar of ouder of heeft uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar ouders/verzorgers.
 5. De Actie Beheerder is verantwoordelijk voor alle informatie en afbeeldingen die worden gebuikt en gepubliceerd via het donatie platform.
 6. Alle verschafte informatie (account alsook actie) door de Actie Beheerder en/of collectant worden naar waarheid ingevuld.
 7. De Actie Beheerder verklaart geen acties op te zetten c.q. content te plaatsen die oproepen tot geweld en/of strafbare feiten, seksueel van aard zijn, discriminerend of racistisch zijn of aanstootgevend kunnen zijn.
 8. De gebruiker behoudt het recht een actie en/of account te allen tijde te verwijderen indien naar zijn mening deze niet voldoet aan de gebruiksrichtlijnen en/of deze voorwaarden.
 9. Alle geplaatste content is niet in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
 10. De Actie Beheerder verzekert dat de ingezamelde donatie gelden minus de kosten uitsluitend ten goede zullen komen aan het doel van de actie. De gebruiker is niet verantwoordelijk voor misrepresentatie van het doel alsook misbruik van het ingezamelde geld door de Actie Beheerder.
 11. De Actie Beheerder kan de actie delen met zowel zijn eigen netwerk als met Collectanten.
 12. Collectanten hebben de mogelijkheid (niet verplicht) zich apart te registreren met als doel de actie namens de Collectant verder de verspreiden en zijn/haar eigen ingezameld bedrag bij te houden.
 13. De Collectant ontvangt bij registratie een activatie email.
 14. Door te registreren gaat de Collectant akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

3. Donaties, Afrekening en Kosten

 1. Donaties en de donateur worden publiekelijk op de actie pagina getoond tenzij de donateur aangeeft anoniem te willen blijven ten tijde van het maken van zijn/haar donatie.
 2. Eenmaal overgemaakte donaties zijn onherroepelijk.
 3. Donaties verlopen via het betaalplatform van de betaalprovider.
 4. De Actie Beheerder kan alle transacties te allen tijde inzien op zijn/haar account
 5. De ingezamelde donaties minus de kosten worden wekelijks overgeboekt naar de opgegeven bankrekening van de Actie Beheerder. Uitzondering hierop zijn acties die zijn gekoppeld aan een eigen mollie account. In dat geval kan de Actie Beheerder zelf de uitbetaal frequentie in zijn mollie account bepalen.
 6. De Actie Beheerder is verantwoordelijk voor alle belastingen en overige kosten die betaald moeten worden over de ontvangen donatie gelden indien daartoe een verplichting bestaat.
 7. Onderscheid wordt gemaakt tussen een Steunactie account waaraan een particuliere of zakelijke bankrekening is gekoppeld en die loopt via het mollie account van Sponsor Europe en een Steunactie account waaraan een eigen mollie account is gekoppeld.
 8. In het geval dat een particuliere of zakelijke bankrekening is gekoppeld aan een Steunactie account zijn de kosten: 5% platformkosten + €0,50 transactiekosten inclusief BTW per donatie.
 9. In het geval van een eigen mollie account gelden de volgende kosten: 5% platformkosten inclusief BTW per donatie. Aangezien de Actie Beheerder in dit geval een eigen mollie account heeft aangemaakt worden de transactiekosten direct in rekening gebracht door mollie aan de Actie Beheerder.

 

4. Rechten en plichten

 1. De gebruiker zal zich inspannen om het donatie platform optimaal te laten functioneren. De gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het donatie platform ‘down’, ‘uit de lucht’ of niet meer functioneert wegens welke reden(-en) dan ook. Uiteraard zal in zo’n geval er alles aan worden gedaan het donatie platform weer te laten werken.
 2. De gebruiker behoudt het recht haar diensten te wijzigen of te beëindigen.
 3. De Actie Beheerder vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik van het donatie platform.
 4. De Actie Beheerder begrijpt dat een actie die is gepubliceerd op het donatie platform berust op eigen initiatief en verantwoordelijkheid en dat het doelbedrag niet gegarandeerd is noch dat de gebruiker verantwoordelijk gehouden kan worden voor het niet behalen van dit doelbedrag of welk bedrag dan ook.
 5. De gebruiker is gerechtigd de acties onder de aandacht te brengen en/of te promoten bij het algemeen publiek.

 

5. Herroeping

 1. Indien de Actie Beheerder een consument is dan geldt het herroepingsrecht. De Actie Beheerder heeft dan een wettelijke bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment van activatie van de registratie en daarmee het sluiten van een overeenkomst met de gebruiker.

 

6. Ontbinding

 1. In geval van faillissement, surseance van betaling, overlijden of verdwijnen van de Actie Beheerder heeft de gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden en het account met de daarbij behorende acties op te heffen.

 

7. Aansprakelijkheid

 1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door tekortkomingen bij systemen van derden of partners, verkeerd of onjuist ingevulde informatie door de Actie Beheerder, schending van de algemene voorwaarden, overmacht, fraude, hackers, storingen, enz.
 2. Indien er om welke reden dan ook wel aansprakelijkheid van gebruiker wordt vastgesteld zal de schade beperkt blijven tot de directe schade zijnde de in rekening gebrachte kosten vanaf het moment dat er sprake is van vastgestelde schade.
 3. In geen geval is de gebruiker aansprakelijk voor directe en indirecte schade zoals misgelopen inkomsten en/of donaties en de verdere gevolgen daarvan.
 4. De Actie Beheerder is volledig verantwoordelijk voor de fiscale en financiële consequenties die het ontvangen van donaties mogelijkerwijs kan hebben. Het is de verantwoordelijkheid van de Actie Beheerder om voorafgaande aan het starten van een actie zich te informeren over de mogelijke gevolgen. De gebruiker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige gevolg voortvloeiend uit het ontvangen van donaties.

 

 8. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

9. Toepasselijk recht:

 1. Op elke overeenkomst tussen gebruiker en klant is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

10. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden:

 • Deze voorwaarden staan online op de websites van gebruiker; www.steunactie.nl en www.steunactie.be
 • Wijzigingen zullen opgenomen worden op de websites van gebruiker; www.steunactie.nl en www.steunactie.be