Chicken hospital for former laying hens

Chicken hospital for former laying hens
Melanie Jaecques
Deel deze actie via:

Rehabilitation area and intensive care unit for hens, saved from the egg-industry

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Al van kinds af, geef ik veel om dieren. Op een gegeven moment leerde ik meer over het lijden van dieren in de vee-industrie, en besloot ik vegetariër te worden. Later werd ik vegan en ik zet me nu in om zoveel mogelijk dieren een goed leven te geven. 

Mijn hart gaat vooral uit naar kippen - zowel degene die gekweekt worden voor vlees als voor eieren - omdat zij in de grootste aantallen worden mishandeld (vergeleken met andere landdieren) en de omstandigheden waarin zij leven waarschijnlijk het ergst zijn.

Mensen beseffen niet of willen niet inzien dat kippen intelligente en zeer aanhankelijke dieren zijn. Ze ontwikkelen zeer diepe sociale banden met elkaar en met andere soorten - net als mensen.

Zogenaamde "legkippen" in de eierindustrie worden gedwongen om zoveel mogelijk eieren te leggen. Dit veroorzaakt veel lichamelijk lijden en veel hennen worden ziek of raken gewond. Normaal gesproken worden deze dieren gedood voordat ze naar het slachthuis gaan, maar sommigen worden gered en komen bij mij terecht. Vorig jaar nam ik 500 zo’n dieren onder mijn hoede. 

Ze komen bij me aan met poot-, vleugel- of snavelbreuken, met abcessen en bacteriële infecties. Ze lijden vaak aan vitaminetekorten en zijn erg verzwakt en vaak ook geestelijk gebroken. 
Ik geef ze de aandacht en medische zorg die ze nodig hebben. 

Na het revalidatieproces worden de meesten geadopteerd.

Om ze de allerbeste kansen te geven, wil ik twee dingen doen:

1. de ruimte uitbreiden waar ze de eerste intensieve zorg krijgen. Deze ruimte bestaat uit hospitalisatiekooien waar zieke dieren kunnen herstellen en genezen, op hun eigen tempo, met alle comfort die ze nodig hebben.

2. een buitenren aanleggen waar kippen die het beter doen meer ruimte krijgen en waar ze - vaak voor het eerst in hun leven - van de buitenlucht kunnen genieten. Er zal een aangepaste ondergrond voorzien worden en de ren zal uit verschillende compartimenten bestaan zodat zoveel mogelijk kippen een kans krijgen om echt kip te zijn.

Ik waardeer elke hulp, hoe klein ook, om deze dieren, die vaak vergeten worden, een kans te geven om te rehabiliteren en hun forever chicken homes te vinden.

Ever since I was a young girl, I have cared a lot about animals. At some point I learned about the suffering farmed animals have to go through in order to become or produce food for us. I went vegetarian and later vegan, and now am committed to help as many animals as I can. 

My heart goes out especially to chickens - both the ones we raise for meat and for eggs - because they are abused in the highest numbers (compared to other land animals) and the conditions they live in are probably the worst.

People don’t realize or don’t want to see that chickens are intelligent and can be very affectionate animals. They develop very deep social bonds with each other and other species - just like humans.

So-called “layer hens” in the egg industry are forced to lay as many eggs as possible. This causes a lot of physical suffering and many of them get sick, or injured in the process. 

Normally these animals would be killed before they can go to the slaughterhouse, but some of them get rescued and end up with me. Last year, I took in 500 of such animals. They may arrive at my place with leg, wing or beak fractures, with abscesses, bacterial infections. They are often suffering from vitamin deficiencies, and are weak and mentally broken. I give them the attention and medical care they need. After a rehabilitation process, most get adopted.

To give them the very best chances, I want to do two things:

1. expand the space where they receive the first intensive care. This space consists of hospitalization cages where sick animals can recuperate and heal, at their own pace, with all the comfort they need.

2. construct an outdoor run where hens who are doing better get more space and where they can enjoy the outdoors - often for the first time in their lives. Appropriate pavement will be provided and the run will consist of several compartments so that as many chickens as possible get another chance to really be chickens.

I appreciate any help, no matter how small, to give these animals, who are often forgotten, a chance to rehabilitate and find their forever chicken homes.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 31-01-2023 gestart
926x bekeken

Actie georganiseerd door:

Melanie Jaecques

Melanie Jaecques

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 31-01-2023 gestart
926x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog