Directe donatie naar het rampgebied van Syrië

Directe donatie naar het rampgebied van Syrië
Nathali Machool
Deel deze actie via:

Directe donaties voor humanitaire hulp in het rampgebied van Syrië om de bevolking te helpen na alle horror

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Iedereen is in de ban van de aardbevingen die Turkije en Syrië hebben getroffen en het dodenaantal blijft maar optellen. Er zijn al maar liefst 80 naschokken geweest en de schade blijft maar groter worden. Vele mensen slapen op straat en de ijzige kou en regen verslechten de situatie zeer ernstig. We zijn dankbaar om te zien dat mensen graag willen helpen en dat er overal veel geld wordt ingezameld.

Helaas is het voor Syrië een ingewikkeld verhaal. Door de verschrikkelijke oorlog die hier heeft plaatsgevonden ligt het land al meer dan 10 jaar stil. Er kwamen allemaal sancties op Syrië te liggen en zo kwam de ontwikkeling al gauw tot stilstand. De crisis trof het land hard en velen kwamen om het leven, was het niet van de oorlog, dan was het van de honger. Nu is er een nieuwe ramp, namelijk de aardbeving en is de situatie onwerkelijk. De rampgebieden zijn moeilijk te bereiken en hulp is schaars. Ook de hulp die wordt aangeboden en het geld dat wordt ingezameld wordt vaak gestolen of bereikt de mensen niet.

Ik ben Nathali Machool en samen met mijn vader, Wisam Machool, ben ik deze crowdfunding begonnen. Onze afkomst is ook Syrisch en bijna onze hele familie woont nog in Syrië. De berichten die we nu horen van onze vrienden en familie zijn te verschrikkelijk voor woorden. Er zijn zoveel gewonden, zoveel doden, iedereen slaapt op straat, er is geen geld voor medicijnen, geen geld voor voedsel en mensen vergaan van de kou. Dekens worden momenteel in vieren geknipt, want er is gewoonweg lang niet genoeg voor iedereen. Het volk van Syrië heeft hulp nodig en de westerse wereld weet haar niet goed te bereiken.

Tegenwoordig weet niemand meer welke stichting te vertrouwen is, en we zien dat veel van de acties die nu rond gaan het volk van Syrië niet bereikt. Laten we samen geld ophalen dat per direct naar het volk van Syrië kan gaan! Mijn vader en ik zullen een groot percentage van onze omzet van ons restaurant Prestige Meppel doneren, maar om zoveel mogelijk hulp te bieden zijn we ook deze fundraiser begonnen. Al het geld dat we ophalen gaat naar de kerken die samen met de vrijwilligers alles op alles zetten om 24/7 te helpen momenteel. 

Deze kerken behoren ook tot AMU, zij zijn een wereldwijde organisatie die gevestigd is in Italië en zij zijn al langer bezig om mensen in nood te helpen. Wij zijn een samenwerking aangegaan met AMU en wij staan dan ook dagelijks met hen in contact. Samen met onze familie, vrienden en kennissen hun informatie en  de hulp van AMU kunnen we exact zeggen waar het geld het hardst nodig is en zorgen dat het daar terecht komt. Het geld dat we inzamelen zal gaan naar medicijnen, benzine, voedsel, dekens, medische zorgen, winterkleding en hopelijk eventueel onderdak voor de nabije en of verre toekomst. 

Het Syrische volk is aan het lijden en hulp is nog steeds erg nodig! Laten we deze mensen weer een sprankeltje van hoop geven na deze 12 jarige horror! Doneer nu en maak daadwerkelijk verschil!

Everyone has heard of it by now, the devastating earthquakes that have hit Turkey and Syria and the death toll that just keeps going up. There have been as many as 80 aftershocks and the damage continues to increase. Many people sleep on the street and the icy cold and rain  are making the situation even worse. We are grateful to see people eager to help and lots of money being raised everywhere.

Unfortunately, for Syria it is a complicated story. Due to the terrible war that took place here, the country has been at a standstill for more than 10 years. All kinds of sanctions were imposed on Syria and development soon came to a standstill. The crisis hit the country hard and many died, if not from the war, then from hunger. Now there is a new disaster, which is the earthquake and the situation is at its all time low. The disaster areas are difficult to reach and help is scarce. Also the help that is offered and the money that is collected is often stolen or does not reach the people.

I am Nathali Machool and together with my father, Wisam Machool, I started this crowdfunding. Our origin is also Syrian and almost all of our family still lives in Syria. The messages we are now hearing from our friends and family are beyond words. There are so many injured, so many dead, everyone is sleeping on the street, there is no money for medicine, no money for food and people are dying of the cold. Blankets are currently being cut into quarters, as there simply isn't enough for everyone. The people of Syria need help and the Western world is unable to reach them.

Nowadays nobody knows which foundation to trust, and we see that many of the actions that are going around do not reach the people of Syria. Let's raise money together that can go directly to the people of Syria! My father and I will donate a large percentage of our sales from our restaurant Prestige Meppel, but to provide as much help as possible, we have also started this fundraiser. All the money we collect goes to the churches that, together with the volunteers, are doing everything they can to help 24/7 right now.

These churches also belong to AMU, they are a global organization based in Italy and they have been helping people in need for some time. We have entered into a partnership with AMU and we are in daily contact with them. Together with the help of our family and friends and the help of AMU we are able to pinpoint where the help is needed the most and we can make sure it  goes directly to the people in need. The money we raise will go towards medicines, petrol, food, blankets, medical care, winter clothing and hopefully shelter for the near and or distant future.

The Syrian people are suffering and help is still very much needed! Let's give these people a glimmer of hope after this 12 year horror! Donate now and make a real difference!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 08-02-2023 gestart
1330x bekeken

Actie georganiseerd door:

Nathali Machool

Nathali Machool

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 08-02-2023 gestart
1330x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog