Help ons met rondkomen!

Help ons met rondkomen!
Becky Resier
Deel deze actie via:

Mijn verloofde, ik en hond gaan wonen in de boot We zijn BLUT en hebben ons laatste geld gebruikt voor een boot.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Hallo allemaal, mijn naam is Becky, bijna 25 jaar oud, mijn verloofde M en mijn hond Keaira die 6 jaar oud is. 

Ik zamel geld in om voor eind februari 2023 een oplossing te vinden om te leven omdat de hoofdhuurder het huis onverwachts gaat verlaten. Ik heb bijna alles wat ik had zoals mn aquariums en vissen al verkocht om geld te hebben. 

Wij zijn november(2021) bij deze verhuurder komen wonen omdat na 3 jaar een eigen huis, de gemeentelijke belasting en afvalstoffenheffing, rioolheffing zich elk jaar bleven opstapelen omdat ik te weinig verdiende. Ik stond onder ambulante begeleiding bij Jeugdwerk Nederland (jwn) en ben slecht begeleid in financiële dingen, waardoor mijn inkomsten niet goed doorgegeven zijn en ik omdat ik een euro teveel verdiende 3jaar aan huurtoeslag nog moet terugbetalen.. ook is er toen PGB fraude gepleegd en had ik  bijna alles terug moeten betalen terwijl het pgb niet eens hij mij kwam maar bij JWN..Ik woonde toen in een jongeren woning met alle overlast erbij, die ik en mijn man na 4 jaar ook niet meer konden verdragen na meerdere keren aan te geven bij de buren en hij die niet meer kon slapen door herrie, en nog buurvrouw met baby die de hele dag en nacht huilde..

 In November 2022 heeft de hoofdhuurder een contract met ons getekend nadat ze de huur al 2 keer heeft verhoogd.

 De hoofdregel was dat er een jaar lang niets zou veranderen in deze prijs- en woonsituatie, en we opnieuw gingen berekenen zodra de andere huurder gaat verhuizen,  zodat we zekerheid hadden om rekeningen te betalen en misschien iets te sparen, ook kon mijn man eindelijk zonder stress een opleiding volgen waar hij 7000 aan uitgegeven had,  het sparen is nooit gelukt en de opleiding kan hij niet meer afmaken omdat we geen internet en geld meer hebben, ook nog niet op de boot, dit kost te veel en moeten leven van wifi van anderen..

Ze vertelde ons 22-12-22 dat ze eind februari vertrekt, en wij kunnen het huis ook niet overnemen. We zijn zo in paniek omdat we niets op onze spaarrekening hebben door mijn, ook onverwachte en onbedoelde, studieschuld van 2000 euro (ook school zou mij extra ondersteunen wat ze ook niet hebben gedaan) en omdat we dachten hier nog wel te kunnen blijven wonen... mijn man is 100% afgekeurd (ccptss) en betaalt bijna al mijn vaste lasten en schulden van zijn inkomen. Hij moest ook weer schulden opbouwen door de huurverhoging net als ik omdat ik 1 regelinG niet meer kon voldoen want mijn zorgtoeslag werd in december 2022 ingenomen omdat ik mijn eigen risico niet kon betalen en 1000 erbij kwam nadat ik 2 verstandskiezen heb laten trekken waar ik ook al 3jaar met pijn mee liep… het werd nog erger toen ik  mijn baan verloor vorig jaar door psychische stress. Ik kreeg 3 maanden de tijd om werk te vinden voordat mijn kleine WW-uitkering afliep.

 Ik kon bijna een baan krijgen, maar omdat ik nu zeker weet dat we hier niet kunnen blijven wonen en geen vaste woonplaats hebben, kan ik in deze stad geen arbeidsovereenkomst vervullen. 

We zijn gedwongen in onze bootje te wonen totdat we iets anders vinden en  geld hebben voor een huurhuis.

 Wij hadden 5 jaar geleden een boot en hebben nu een kleine, degelijke boot kunnen kopen voor 450 euro van mijn laatste uitkering en de motor voor 900 euro van mijn man zijn uitkering. Dat betekent dat  we nog maar 100 euro over hebben tot 20 februari voor alle andere bijkomende kosten zoals benzine, eten, stroom en havenkosten om te wassen. Als we een huis willen huren hebben we gemiddeld 600 euro huur per maand nodig.. met een boot ongeveer 400 , en 600 om van te leven..we hebben nog tot 4 februari (mijn verjaardag) voordat wegvaren maar moeten ook  dus nog 1 hele maand leven van 100 euro?

 Mijn vader is al jaren dakloos geweest, hij heeft sinds kort een klein huisje, en nu wisselen we van leven en zijn wij binnenkort half  dakloos...

Ik heb geen inkomen meer en al mijn regelingen vervallen straks omdat ik 1 maand niet kan betalen doordat we met spoed een bootje moesten kopen om zo van de straat te blijven.. ik ben hier zo verdrietig over omdat de hoofdhuurder het ons beloofde ... ik voel de moed mijn schoenen zinken ... vooral mijn verloofde die extreem last heeft van zijn ccptss gaat hieraan onderdoor en hij geeft het leven bijna op.. en ik ben bang hem binnenkort te verliezen.. hij heeft alles aan mij opgeoffert..

Als ik genoeg heb heb ingezameld kan ik weer extra rekeningen betalen en minder stress hebben en normaal te kunnen eten. We moeten het bootje onderhouden en goed schoonmaken en leefbaar maken en een vaste ligplek vinden zodat het makkelijker is voor mij om werk te vinden. Dat wij eindelijk andere rekeningen rustig kunnen betalen, iets kunnen sparen, geen stress hebben want dit wil ik nooit meer laten gebeuren.

 We willen onze vrijheid terug en hopen via deze weg een extra duwtje in de rug te krijgen. We lopen momenteel vast op de rekeningen die ik nu niet meer kan betalen.

 We zitten in zoveel onzekerheid en zijn bang dat ze ook ons laatste tinyhome bootje afpakken..net als mn zorgtoeslag, ik heb nu 0.0 inkomen… we moeten nog 1 maand overleven met 100 euro om daarna weer wat ruimte te hebben. 

Ik hoop echt dat genoeg mensen dit lezen en ons een kans geven al is het maar 1 euro…dat is al een brood extra voor ons om te eten,

Alvast heel veel knuffels en bedankt namens ons hen die ons willen helpen! 

I'm sorry if some words are weird..I used google translate…

Hello all, my name is Becky, almost 25 years old, my fiancé M and my dog Keaira who is 6 years old.

 

I am raising money to find a way to live before the end of February 2023 because the main tenant is leaving the house unexpectedly. I have already sold almost everything I had like my aquariums and fish to have money.

 

We moved in with this landlord in November(2021) because after 3 years of owning our own house, the municipal tax and garbage tax, sewer tax kept piling up every year because I was not earning enough. I was under outpatient supervision at Jeugdwerk Nederland (jwn) and was badly supervised in financial things, as a result of which my income was not passed on properly and I still had to pay back 3 years of rent allowance because I earned one euro too little...there was also PGB fraud at the time and I had to pay back almost everything while the pgb did not even he me but at JWN. I lived in a young people's home with all the nuisance that I and my husband could no longer tolerate after 4 years, after having reported it several times to the neighbors and he could no longer sleep because of the noise, and a neighbor with a baby who cried all day and night.

 

In November 2022, the main tenant signed a contract with us after she already raised the rent 2 times.

 

The main rule was that nothing would change for a year in this price and living situation, and we were going to recalculate as soon as the other tenant is going to move out, so that we had security to pay bills and maybe save something, also my husband could finally get an education without stress which he had spent 7000 on, the saving never worked out and he can't finish the education because we don't have internet and money anymore, not even on the boat yet, this costs too much and have to live off wifi from others....

 

She told us 22-12-22 that she is leaving at the end of February, and we can't take over the house either. We are so panicked because we have nothing in our savings account because of my, also unexpected and unintentional, study debt of 2000 euros (also school would support me extra which they also did not do) and because we thought we could continue to live here.... my husband is 100% disabled (ccptss) and pays almost all my fixed expenses and debts from his income. He also had to build up debt again due to the rent increase just like me because I couldn't meet 1 more regelinG because my health care allowance was taken in December 2022 because I couldn't pay my deductible and 1000 added after I had 2 wisdom teeth pulled which I was also in pain with for 3 years... it got worse when I lost my job last year due to psychological stress. I was given 3 months to find work before my small WW benefit expired.

 

I was almost able to get a job, but since I now know for sure that we can't stay here and don't have a permanent residence, I can't fulfill an employment contract in this city.

 

We are forced to live in our boat until we find something else and have money for a rental house.

 

We had a boat 5 years ago and have now been able to buy a small, decent boat for 450 euros from my last allowance and the motor for 900 euros from my husband's allowance. That means we only have 100 euros left until Feb. 20 for all other incidental expenses such as gasoline, food, electricity and marina fees for washing. If we want to rent a house we need on average 600 euros rent per month. with a boat about 400 , and 600 to live on..we still have until Feb. 4 (my birthday) before sailing away but also so have to live on 100 euros for 1 whole month?

 

My father has been homeless for years, he recently got a small house, and now we are switching lives and soon we will be half homeless....

 

I have no income anymore and all my arrangements will soon expire because I can't pay for 1 month because we had to rush to buy a boat to stay off the streets... I am so sad about this because the main tenant promised us ... I feel the courage sinking my shoes ... especially my fiancé who suffers extremely from his ccptss is going through this and he is almost giving up on life ... and I am afraid of losing him soon ... he has sacrificed everything to me When I have collected enough I can pay extra bills again and have less stress and be able to eat normally. We need to maintain the little boat and clean it well and make it livable and find a permanent mooring so it will be easier for me to find work. That we can finally pay other bills quietly, save something, have no stress because I never want this to happen again.We want our freedom back and hope to get an extra push through this way. We are currently stuck on bills that I can't pay now.I really hope that enough people read this and give us a chance even if it is only 1 euro...that is already an extra loaf of bread for us to eat,

Many hugs and thanks on behalf of us to those who want to help us!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 25-12-2022 gestart
1075x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Becky Resier

Becky Resier

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 25-12-2022 gestart
1075x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog