Vertaling van het Frans naar het Nederlands van mijn eerste boek.

Vertaling van het Frans naar het Nederlands van mijn eerste boek.
Simona Montorfano

Ik doe een beroep op jullie hulp om mijn droom waar te maken: het vertalen van mijn eerste boek in het Nederlands.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Beknopte samenvatting: “Simona heeft op vijftigjarige leeftijd al heel wat beleefd: de vroegtijdige dood van haar vader, een moeder met psychische problemen, een narcistische perverse echtgenoot Met hem heeft ze 3 kinderen waarvan de jongste zwaar mentaal gehandicapt is. Na jaren van onderwerping, begrijpt ze dat ze zichzelf moet bevrijden van deze giftige situatie, wat op zichzelf al een eerste overwinning betekent."

Maar wat doe je als je immigrant bent, als je alleenstaande ouder bent, zonder werk, zonder diploma, zelfs zonder rijbewijs? Hoe verdeel je je liefde en aandacht tussen de twee oudsten en de jongste, die erg ziek is? Hoe kan je ze voeden, kleden, aan de behoeften van je tieners voldoen? Hoe kan je tegelijkertijd voor zichzelf zorgen zonder je verstand te verliezen?

Simona moest dit boek schrijven. Voor zichzelf. Voor haar kinderen. Voor de ouders. Voor alleenstaande ouders. Voor alleenstaande allochtone ouders. Voor alleenstaande allochtone ouders met gehandicapte kinderen.

Zij zijn de echte helden van haar boek. De sleutelwoorden zijn motivatie, betrokkenheid en menselijkheid.”

Doelstelling van het project: aan het einde van mijn boek ontdekt de lezer dat ik nu in Vlaanderen woon, dat ik nieuwe vrienden heb en dat ze allemaal Nederlands spreken. Mijn wens is dat ze lessen trekken uit mijn levensverhaal om hun eigen veerkracht te ontdekken en te delen. Mijn verhaal is meer dan een getuigenis. Het levert het bewijs van de kracht van de menselijke geest en het vermogen om obstakels te overwinnen, zelfs als het leven ons meeneemt naar onbekende gebieden.

Door de vertaling van mijn boek in het Nederlands, wil ik de deuren openen voor een breder publiek, de mogelijkheid bieden aan degenen die mijn taal niet spreken om zich te verdiepen in mijn verhaal, geïnspireerd te worden door mijn ervaringen en hopelijk een weerklank te vinden in hun eigen leven. 

Om deze droom waar te maken durf ik een beroep te doen op jullie financiële hulp. Vandaar deze crowdfunding.

Hartelijk dank bij voorbaat!

Simona M. 

Je fais appel à votre aide pour réaliser mon rêve : traduire mon premier livre en néerlandais.

Résumé du livre : " À cinquante ans, Simona aura tout vécu : la mort prématurée du père, une mère avec des problèmes de santé mentale, un mari pervers narcissique et un enfant avec un handicap mental grave. Après des années de soumission, elle comprend qu’elle doit se libérer de cette situation toxique, ce qui constitue déjà une première victoire en soi.

Mais comment faire quand on est un immigré dans un pays étranger, quand on est un parent isolé, sans emploi, sans diplôme, sans même permis de conduire ? Comment répartir son amour et son attention entre les deux aînés et le petit dernier, très malade ? Comment les nourrir, les habiller, subvenir à leurs besoins d’adolescents ? Comment, en même temps, prendre soin de soi-même, sans en perdre la tête ?

Simona avait besoin d’écrire ce livre. Pour elle-même. Pour ses enfants. Pour les parents. Pour les parents isolés. Pour les parents immigrés isolés. Pour les parents immigrés isolés avec des enfants en situation de handicap.

Ce sont eux les vrais héros dont les mots d’ordre sont motivation, engagement et humanité."

Objectif : On peut découvrir dans mon livre qu'aujourd'hui j'habite en Flandre, que j'ai de nouveaux ami.e.s et ils parlent tous néerlandais.  
Je souhaiterai qu'ils puissent, à travers mon parcours, découvrir et partager les leçons de résilience. Mon histoire est plus qu'un témoignage, de la force de l'esprit humain et de la capacité à surmonter les obstacles, même lorsque la vie nous mène dans des territoires inconnus. 

Je fais donc appel à votre aide pour réaliser mon rêve : traduire mon premier livre en néerlandais.

En traduisant mon livre en néerlandais, je veux ouvrir les portes à un public plus large, offrir l'opportunité à ceux qui ne parlent pas ma langue de se plonger dans mon histoire, de s'inspirer de mes expériences et, espérons-le, de trouver un écho dans leur propre chemin. 

Pour réaliser ce rêve, j'ose faire appel à votre aide financière. D'où ce crowdfunding.

Merci d'avance !

Simona.M 

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 22-04-2024 gestart
596x bekeken

Actie georganiseerd door:

Simona Montorfano

Simona Montorfano

 
Actie loopt tot 31-08-2024

Donaties

 
Toon alle donaties
op 22-04-2024 gestart
596x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog