Workshops & retraite voor lotgenoten

Workshops & retraite voor lotgenoten
Ilse Krabben
Deel deze actie via:

Helen na trauma is een hele reis. Ik wil meer ruimte (workshops & retraite) creëren voor heling en verbinding met lotgenoten.

 
€ 0 ingezameld

Mijn naam is Ilse Krabben, 32 jaar. Ik werk als zzp'r waar ik o.a. schrijf, spreek en workshops geef aan kinderen rondom mindfulness, theater en weerbaarheidstraining. Sinds kort organiseer ik ook workshops voor lotgenoten van seksueel misbuik. Hier gaat mijn hart naartoe en wil ik meer voor doen. 

Misschien ken jij iemand die traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt. Of misschien ben jij dat wel zelf? Dan weet je dat helen hiervan in stappen gaat en tijd nodig heeft.

Voor mij was het een hele reis om dit echt onder ogen te zien. En vooral, om de juiste hulp te vinden! De reguliere zorg heeft daar helaas niet altijd aan bijgedragen. In tegendeel, soms heeft het mijn helingsproces juist vertraagt of nog meer schade aangericht. 

De juiste omgeving en hulp vinden is cruciaal. Zo niet, dan blijft het je achtervolgen als een soort monster die invloed heeft op alles wat je doet. En op alle realties die je aangaat. Zonder te spreken over de invloed die het heeft op je fysieke en mentale gezondheid. 

Leren voelen, lichaamstherapie, meditatie retraites, een boek schrijven, plantenmedicijnen, integratieve therapie… Ik noem een paar dingen die mij echt hebben geholpen. 

Maar één van de dingen die mij het meeste helpt en levensvreugde brengt is andere helpen. Mezelf dienstbaar maken aan lotgenoten of mensen die bewuster willen worden. Ik heb onlangs een workshop en ruimte gecreëerd om met lotgenoten samen te komen. Deze avond stond geheel in het teken van plezier, educatie, rust, met elkaar delen en steun vinden. 

Ik heb o.a. een begeleide meditatie gedeeld waar iedereen kennis kon maken met zijn eigen vrouwelijke essentie. Ook heb ik een Dharma Sharing cirkel geleid (in de traditie van Plum Village en Thich Nhat Hanh waar ik meerdere maanden heb gewoond). Daarnaast waren er creatieve opdrachten en een totale ontspanning. 

Het was heel erg bijzonder en alle participanten zijn echt een stukje dieper gegaan in zichzelf en in hun proces. Die nacht droomde ik hoe een vervolg eruit ziet. Mijn hart zei meteen ja! En dat is wat ik nu wil doen. Ik wil meer van deze workshops creëren en aanbieden. Niet alleen workshops, maar ook een retraite. Waar ik ook andere mensen die kunnen helpen en heling aanbieden wil betrekken. 

Ik wil vandaag mijn tijd en leven wijden aan meer heling en bewustwording creëren voor mezelf en anderen. In september 2023 wil ik de eerste retraite openen. 

Hiervoor wil ik een cursus doen waarmee ik toekomstige participanten nog beter kan ondersteunen. Daarnaast wil ik voordat de eerste retraite plaatsvindt nieuwe workshops aanbieden. De eerstvolgende is 31 maart 2023 in Amsterdam: https://www.aandacht.net/activiteiten/activiteiten-van-sanghas/verbinding-met-je-vrouwelijke-essentie-meditatieve-avond-voor-vrouwen-2

Het organiseren van deze workshops kost tijd en geld. Denk aan de ruimte, promotie en voorbereidingstijd. 

Deze actie gaat naar: 1. de cursus, 2. het creëren en aanbieden van nieuwe workshops en 3. de retraite organiseren. 

Op dit moment kan ik niet veel datums (workshops) aanbieden omdat ik niet genoeg tijd en budget heb.

Wil je er nog meer over weten of met mij hierover in gesprek gaan? Aarzel niet om contact op te nemen.

En waarom is heling vandaag zo belangrijk? Zijn er geen urgentere zaken in de wereld? Ik geloof dat de uitkomst van veel conflicten, polarisatie en gezondheidsproblemen een direct gevolg is van gebrek aan heling en bewustwording. 

Nu meer dan ooit, is het juist belangrijk dat meer mensen zich openstellen en de kans krijgen om te helen. Om zichzelf beter te leren kennen. Om steun en verbinding te ervaren met elkaar. Dit is zowel voor jezelf en voor de wereld het mooiste wat je kunt bijdragen. We zijn allemaal verbonden. Jouw heling betekent ook meer kans op heling en vrijheid voor anderen.

Meer info over wat ik doe: www.ilsekrabben.com

Contact: krabbenilse@gmail.com

-------

TEXT IN ENGLISH: 

My name is Ilse Krabben. I work as a freelancer as writer, storyteller and facilitator of workshops for children around mindfulness, theatre and resilience training. Recently I also started to organize workshops for woman who experienced any form of sexual abuse. This is where my heart goes and spaces I wish to create more of.

Perhaps you know someone who has experienced traumatic events. Or maybe that's you yourself? Then you know that healing this kind of trauma goes in steps and takes time. 

It's been quite a journey for me to really face the reality. And above all, to find the right help! Unfortunately, the regular care system has not always contributed to this. On the contrary, sometimes it has actually slowed down my healing process or done even more damage.

Finding the right environment and help is crucial. If not, it will continue to haunt you like some kind of monster that influences everything you do. And to all the relationships you enter into. Not to mention the impact it has on your physical and mental health.

Learning to get out of my head and feel, body therapy, meditation retreats, writing a book, plant medicine, integrative therapy… I name a few things that have really helped me.

But one of the things that helps me the most and brings me joy is helping others. Making myself subservient to others who experienced the same or people who want to become more aware. I recently created a workshop for woman. This evening was all about finding support, connection, joy, relaxation, sharing and learning from one another. 

Among other things, I shared a guided meditation where everyone could meet their own feminine essence. I also led a Dharma Sharing circle (in the tradition of Plum Village and Thich Nhat Hanh where I lived for several months). In addition, there were creative assignments, music and total relaxations.

It was very special and all participants really went a little deeper into themselves and into their process. That night I dreamed how a sequel would look like. My heart immediately said yes! And that's what I want to do now. I want to create and offer more of these workshops. Not only workshops, but also a retreat. Where I also want to involve other people who can help and offer healing and support. I have already an idea who.

I want to dedicate my time and life today to more healing and creating awareness for myself and others. In September 2023 I wish to open the first retreat for woman who experienced sexual abuse.

For this I want to do a course which will help me to learn how I can support future participants even better. In addition, I want to offer new workshops before the first retreat takes place. The next one is March 31, 2023 in Amsterdam: https://www.aandacht.net/Activities/Activities-van-sanghas/connection-met-je-vrouwelijke-essentie-meditatieve-avond-voor-vrouwen-2

Organizing these workshops takes time and money. The spaces to rent, the promotion and preparation time.

The donations here goes to: 1. the course, 2. creating and offering new workshops and 3. organizing the retreat.

At the moment I can't offer many dates (workshops) because I don't have enough time and budget.

Do you want to know more about it or talk to me about it? Don't hesitate to get in touch.

And why is healing so important today? Aren't there more urgent things in the world? I believe that the outcome of many conflicts, polarization and health problems is a direct result of a lack of healing and consciousness.

Now more than ever, it is important that more and more people open up and get the chance to heal. And get to know themselves better. And experience support and connection with each other. This is the most beautiful thing you can offer to both, yourself and the world. We are all connected. Your healing also means more chance for healing and freedom for others.

www.ilsekrabben.com

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 21-02-2023 gestart
206x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Ilse Krabben

Ilse Krabben

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 21-02-2023 gestart
206x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog