Direct support for displaced families

Direct support for displaced families
Jantine Wijnja
Share this fundraiser via:

Food, clothes, medical assistance for the most vulnerable children and families in North West Syria through local volunteers.

 
Available in:  English

Mustafa Qaie is humanitarian activist and inspiring human being living and working in Idlib, North West Syria. He has been working in the humanitarian sector since the beginning of the Syrian crisis with many local and international NGOs, has a great local network and access to all NWS areas including internal displaced people camps. It has always been extremely difficult: the war in Ukraine has added to hardship because prices went up and at the same time aid started getting redirected.

Recently Mustafa and others have formed a team of experienced volunteers to seek ways to provide support for the most vulnerable, especially children. They do this using private funds and personal donations from Syrian people living abroad.

I met Mustafa during the Berghof Foundations’ (online) Transformative Peace Education Course, know this initiative needs and deserves all the support it get can get, and hope you will join in supporting it.

Anything you can give will go directly to the causes outlined by Mustafa’s team below.

I'm fundraising for them now on the occasion of Eid Al Adha, the Festival of Sacrifice and second of the two great Muslim festivals.

We are fundraising for the following: 

  • Distribution of fresh food and meat (Yes, I as a vegetarian am fundraising for meat…. ;-) ) for internal displaced people at marginalized camps in North Idlib total cost about €400
  • Distribution of new clothes for internal displaced children 4-12 years, priority to children with disabilities and orphans (planned target 100 children). Total cost €2000
  • Providing medical assistance for two children: one needs a hearing device of €700 and the second needs laser treatment for severe burns for a total of €600. More on these two procedures is outlined below. Total cost €1300

About the two requests for support for medical assistance: 

  • The hearing aid is for 9-year-old child displaced from the countryside of Idlib and residing in a tent with his family. He suffers from the inability to interact with his peers and poor concentration during the lesson due to his hearing disability. As a result, the child is isolated from friends and social activities in life. The doctor said that providing hearing aid/ earphones will enable him to hear better and join his healthy peers in different activities
  • The burn treatment is for an 8-year old displaced child suffering from the effects of disfigurement resulting from burns. The child was completely cut off from education because of his frightening appearance to the rest of the children in the school and the father was refusing to send his child to school to avoid children bullying him or directing hurtful words or ridicule on his general appearance. The child feels that his face and body are deformed to a degree of deficiency and incompleteness, and he suffers from verbal bullying by his peers in the neighborhood. Providing laser sessions to the child will benefit the child’s integration into the surrounding environment, enhance his self-confidence, increase his effectiveness in school and society, and improve his psychological status. After contacting private hospitals, the medical report confirmed that the cost of laser sessions is about €50 per session. He needs at least 10 sessions to restore his disfigured skin.

Mustafa Qaie is humanitair activist en inspirerend mens die woont en werkt in Idlib, Noord West Syrië. Hij werkt in de humanitaire sector sinds het begin van de Syrische crisis met vele lokale en internationale NGO's, heeft een groot lokaal netwerk en toegang tot alle NWS-gebieden, inclusief de kampen voor binnenlandse ontheemden. Het is altijd extreem moeilijk geweest: de oorlog in Oekraïne heeft de ontberingen nog verergerd omdat de prijzen stegen en tegelijkertijd de hulp werd omgeleid.

Onlangs hebben Mustafa en anderen een team van ervaren vrijwilligers gevormd om te zoeken naar manieren om steun te verlenen aan de meest kwetsbaren, vooral kinderen. Zij doen dit met behulp van particuliere fondsen en persoonlijke donaties van Syriërs die in het buitenland wonen.

Ik heb Mustafa ontmoet tijdens de Berghof Foundations' (online) cursus Transformatieve Vredeseducatie, weet dat dit initiatief alle steun nodig heeft en verdient die het kan krijgen, en hoop dat u mee wilt doen om het te steunen.

Alles wat u kunt geven zal direct gaan naar de doelen die Mustafa's team hieronder heeft beschreven.

Ik zamel nu geld voor hen in ter gelegenheid van Eid Al Adha, het Offerfeest en tweede van de twee grote Moslimfeesten.

We zamelen geld in voor het volgende:  

  • Distributie van vers voedsel en vlees (Ja, ik als vegetariër doe een inzamelingsactie voor vlees.... ;-) ) voor binnenlandse ontheemden in gemarginaliseerde kampen in Noord-Idlib totale kosten ongeveer €400
  • Distributie van nieuwe kleding voor intern ontheemde kinderen van 4-12 jaar, met prioriteit voor kinderen met een handicap en weeskinderen (gepland doel 100 kinderen). Totale kosten €2000
  • Medische hulp voor twee kinderen: één heeft een gehoorapparaat nodig voor 700 euro en de tweede heeft een laserbehandeling nodig voor ernstige brandwonden voor in totaal 600 euro. Meer informatie over deze twee procedures volgt hieronder. Totale kosten €1300

Over de twee verzoeken om steun voor medische hulp:  

  • Het gehoorapparaat is voor een 9-jarig kind dat van het platteland van Idlib is verdreven en met zijn familie in een tent woont. Door zijn gehoorstoornis kan hij niet met leeftijdsgenoten communiceren en kan hij zich tijdens de les slecht concentreren. Als gevolg daarvan is het kind geïsoleerd van vrienden en sociale activiteiten in het leven. De dokter zei dat hij dankzij een hoortoestel/oortelefoon beter zal kunnen horen en met zijn gezonde leeftijdsgenootjes aan verschillende activiteiten zal kunnen deelnemen.
  • De brandwondenbehandeling is bestemd voor een 8-jarig ontheemd kind dat lijdt aan de gevolgen van misvormingen ten gevolge van brandwonden. Het kind was volledig van onderwijs afgesneden vanwege zijn angstaanjagende uiterlijk voor de rest van de kinderen op school en de vader weigerde zijn kind naar school te sturen om te voorkomen dat kinderen hem zouden pesten of kwetsende woorden of spot zouden drijven over zijn algemene uiterlijk. Het kind heeft het gevoel dat zijn gezicht en lichaam misvormd zijn in een mate van gebrekkigheid en onvolledigheid, en hij lijdt onder verbaal pesten door zijn leeftijdsgenoten in de buurt. Het aanbieden van lasersessies aan het kind zal de integratie van het kind in de omgeving ten goede komen, zijn zelfvertrouwen vergroten, zijn effectiviteit op school en in de maatschappij vergroten en zijn psychologische status verbeteren. Na contact te hebben opgenomen met particuliere ziekenhuizen, bevestigde het medische rapport dat de kosten van lasersessies ongeveer 50 euro per sessie bedragen. Hij heeft ten minste 10 sessies nodig om zijn misvormde huid te herstellen.

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 08/07/2022
Viewed 1140x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog

Fundraiser organised by:

Jantine Wijnja

Jantine Wijnja

 

Donations

 
Show all donations
Started on 08/07/2022
Viewed 1140x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog