Expeditie Boemerang: 'Voetstappen met een levendig effect'

Expeditie Boemerang: 'Voetstappen met een levendig effect'
Jan Zeggelaar
Share this fundraiser

Een wandeltocht van 888 kilometer. Dwars door Nederland en voor Libra Revalidatie & Audiologie! Startdatum: 8 april 2022

138 donations
35%
€ 3107 of € 8888 raised
Available in:  Dutch

In actie voor Libra Revalidatie & Audiologie

Graag neem ik je vanaf vrijdag 8 april 2022 mee op reis. En niet zomaar eentje. Nee. Een wandeltocht van ruim 888 kilometer. Dwars door Nederland en voor het goede doel. Recht vanuit mijn hart. Vanuit centrum van Amsterdam, via de Waddeneilanden, naar Maastricht. Geboren uit verlangen om de balans in mijn leven terug te brengen. Om te inspireren én iets terug te geven!

Waarom Libra Revalidatie & Audiologie?

Sinds maandag 20 december 2021 staat ons leven op de kop. Die dag belandde mijn stiefbroertje Leandro door een zwaar eenzijdig auto-ongeluk in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Zijn toestand was zeer kritiek. Vanaf het eerste moment lag hij in coma. Eind februari is hij verplaatst naar de locatie Leijpark van Libra Revalidatie & Audiologie. Hier volgt hij het unieke behandelprogramma VIN. Dit staat voor Vroeg Intensieve Neurorevalidatie. Libra is de enige organisatie in Nederland die dit aanbiedt. Het gaat hierbij om een intensief revalidatie- en stimuleringsprogramma met onder andere fysiotherapie, logopedie, ergotherapie en zintuiglijke stimulering. Inmiddels heb ik diverse bezoeken gebracht aan Leandro. Ook mocht ik aanwezig zijn bij enkele therapeutische sessie. Ik ben zeer onder de indruk van de zorg en aandacht die Leandro krijgt. Dit heeft er al toe geleid dat hij zich in een staat van lage bewustzijn bevindt. Het is prachtig dat Libra ons helpt om Leandro een zo optimaal mogelijk kwaliteit van leven te geven. Zodat hij uiteindelijk zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan onze samenleving en zo zelfstandig mogelijk kan leven. 

‘Samen maken we een verschil’

Om mijn grote dank en waardering te tonen aan Libra wil ik heel graag iets terug doen. Het lijkt me fantastisch om samen met jullie een mooi geldbedrag op te halen. Om daarbij ook het verhaal van Libra door te geven. Het is mij namelijk duidelijk geworden dat helaas veel mensen te maken hebben (en krijgen) met niet aangeboren hersenletsel. Dit kan echt iedereen gebeuren. Vanuit het niets. Tevens zien wij als naasten van Leandro dat het VIN een ontzettende grote bijdrage levert aan zijn herstel. 

Mijn streven is daarom om samen met Libra te kijken naar een goede bestemming van de donatie. Ik neem iedere bijdrage zeer serieus. Het volledige bedrag gaat naar Libra. Vanaf het eerste moment staat deze hele trieste situatie in het teken van verbinding, steun en liefde. Echt ontzettend veel. Momenteel heb ik werkelijk nog geen idee wat mijn ‘collecte’ teweeg zal brengen. De tijd zal het leren, maar zo eerlijk moet ik zijn. Samen met Marjolein Zakee van Libra hebben we daarom afgesproken om na afloop te kijken hoe we samen extra verbinding kunnen creëren. Bijvoorbeeld door een speciaal moment te organiseren. Een moment waarop lotgenoten samen kunnen komen, verhalen en gevoelens kunnen delen. Dit is vooral voor de naasten van cliënten van bijzondere waarde. Dit is onder andere gebleken uit een presentatie van het boek ‘Mijn kind in coma’. Laat het mij/ ons vooral weten als je een leuke suggestie hebt.

Over Expeditie Boemerang 

Misschien verklaar je me voor gek. Voor mij is het zo logisch als het maar zijn kan. Dit is mijn nieuwe missie. Ik wil het op een lopen zetten. Die backpack op. Tentje mee en gáán met die banaan. Nieuwe plekken ontdekken. Spontane ontmoetingen. Verrast worden. 

Voor deze expeditie heb ik ongeveer twee a drie maanden uitgerekend. Je kunt mijn pad onderscheiden in 44 etappes. Allereerst volg ik een eigen route langs de kust en de Waddeneilanden. Vervolgens bewandel ik het Pieterpad. In het zuiden wijk ik af voor De Dutch Mountain Trail. Om mijn expeditie alsnog in of nabij Maastricht te beëindigen. 

Mijn globale route:

Amsterdam - Haarlem - Heemskerk - Bergen aan Zee - Callantsoog - Texel - Vlieland - Terschelling - Slappeterp - Leeuwarden - Dokkum - Ameland - Nes - Schiermonnikoog - Pieterburen - Winsum - Groningen - Noordlaren - Eext - Schoonloo - Sleen - Coevorden - Hardenberg - Ommen - Hellendoorn - Holten - Laren - Vorden - Zelhem - Braamt - Millingen - Groesbeek - Gennep - Afferden - Swolgen - Venlo - Swalmen - Montfoort - Sittard - Eygelshoven - Vaals - Gulpen - Mheer - Valkenburg - Maastricht 

Draag een steentje bij door:

  1. Kom ook in beweging en wandel een etappe mee.
  2. Een donatie, klein of groot, is zeer welkom.
  3. Woon of ken je iemand woonachtig op de onderstaande route? Een stukje gras voor mijn tentje is al meer dan voldoende.

Dit ben ik

Even voorstellen hoor. Mijn naam is Jan Zeggelaar. Ik ben 35 jaar, weegschaal en geboren in Putten. Sinds kleins af aan ben ik een actieveling. Een zeer nieuwsgierig aagje, die graag van de gebaande paden gaat. In de komende maanden trek ik met mijn rugzak en tentje door het land. Klaar om weer en wind te trotseren.

Volg me op de voet 

Instagram: @expeditieboemerang
Facebook: www.facebook.com/expeditieboemerang

Meer informatie over Libra en VIN

https://www.libranet.nl/vin-behandelprogramma
https://www.libranet.nl/

Libra Revalidatie & Audiologie: ‘Als het leven om een nieuwe balans vraagt’

“Soms loopt het leven anders dan verwacht. Dan zijn dingen die voor een ander de gewoonste zaak van de wereld zijn niet meer vanzelfsprekend. Door bijvoorbeeld een ziekte, ongeval, aangeboren aandoening kunnen mensen tijdelijk of permanent te maken krijgen met een beperking.” Libra Revalidatie & Audiologie biedt en wil de expert zijn op het gebied van specialistische diagnostiek, behandeling en begeleiding voor mensen met een lichamelijke, cognitieve en/ of auditieve beperking. Zowel volwassenen als kinderen en jongeren kunnen hier terecht. 

Let’s get (back) in action for Libra Revalidatie & Audiologie

From Friday April 8 2022 I would like to take you on a journey. A real adventure. A walk of more than 888 kilometers. Straight through the Netherlands and for charity. Right from my heart. From the center of Amsterdam, via the ‘Waddeneilanden’, to Maastricht. Born out of the desire to bring back the balance in my life. To inspire and give something back!

Why Libra Revalidatie & Audiologie?

Since Monday December 20 2021, our lives have been turned upside down. That day my stepbrother Leandro ended up in the Elisabeth-TweeSteden Hospital due to a serious one-sided car accident. His condition was very critical. He was in a coma from day one. At the end of February he was moved to the Leijpark location of Libra. He is following an unique treatment program called VIN. This stands for Early Intensive Neurorehabilitation. Libra is the only organization in the Netherlands that is offering this. It involves an intensive rehabilitation and stimulation program including physiotherapy, speech therapy, occupational therapy and sensory stimulation. In the meantime I have paid several visits to Leandro. I also attended some therapeutic sessions. I am very impressed by the care and attention Leandro receives. This has already resulted in him being in a state of low consciousness. It is wonderful that Libra is helping us to give Leandro the best possible quality of life. So that he can ultimately participate as fully as possible in our society and live as independently as possible.

"Together we can make a difference"

To show my great thanks and appreciation to Libra, I really want to give something back. I think it would be fantastic to raise a nice amount of money. Together. Also to pass on the story of Libra. Unfortunately it has become clear to me that many people have (and will have) to deal with brain injuries. This really can happen to anyone. Out of nowhere. 

As relatives of Leandro, we also see that the VIN makes a huge contribution to his recovery. My aim is therefore to look together with Libra for a good destination for the donation. I take every contribution very seriously. The full amount goes to Libra. From the first moment, this very sad situation is all about connection, support and love. That is just amazing. At the moment I really have no idea what my 'collection' will lead to. Time will tell, but I have to be honest. Together with Marjolein Zakee of Libra, we have agreed to a look at how we can create an extra connection together. Right after the expedition. For example, by organizing a special moment. A moment when fellow sufferers/ companions can come together, share stories and feelings. This is especially valuable for the loved ones of clients. This was shown, among other things, by a presentation of the book 'Mijn kind in coma'. Please let me/us know if you have a nice suggestion.

About Expedition Boomerang

Maybe you think I'm crazy. To me everything is as logical as it can be. This is my new mission. I just want to walk. To get that backpack on. To discover new places, have spontaneous encounters and to be surprised. 

I have calculated about two to three months for this expedition. You can distinguish my path in 44 stages. First of all, I will follow my own route along the coast and the islands. After that I will walk the Pieterpad. In the south I deviate for The Dutch Mountain Trail. To end my expedition in or near Maastricht.

My global route:

Amsterdam - Haarlem - Heemskerk - Bergen aan Zee - Callantsoog - Texel - Vlieland - Terschelling - Slappeterp - Leeuwarden - Dokkum - Ameland - Nes - Schiermonnikoog - Pieterburen - Winsum - Groningen - Noordlaren - Eext - Schoonloo - Sleen - Coevorden - Hardenberg - Ommen - Hellendoorn - Holten - Laren - Vorden - Zelhem - Braamt - Millingen - Groesbeek - Gennep - Afferden - Swolgen - Venlo - Swalmen - Montfoort - Sittard - Eygelshoven - Vaals - Gulpen - Mheer - Valkenburg - Maastricht

Contribute by:

  • Joining me for a day.
  • Making a donation, small or large.
  • Do you live or know someone who lives on the route below? A piece of grass in front of my tent is already more than enough.

This is me

Let me introduce myself. My name is Jan Zegelaar. I am 35 years old, Libra and born in Putten. I have been an active person since I was little. A very curious little bird, who likes to go off the beaten track. In the coming months I will travel through the country with my backpack and tent. Ready to defy wind and weather.

Let’s get & keep in touch

Instagram: @expeditieboomerang

Facebook: www.facebook.com/expeditieboomerang

Libra Rehabilitation & Audiology: 'When life asks for a new balance'

One single accident can change (y)our life. Because of this the most natural things in the world might not be as ordinary as they used to be. Also due an illness or congenital disorder, people can be temporarily or permanently affected by a disability.” Libra Rehabilitation & Audiology offers and aims to be the expert in the field of specialist diagnostics, treatment and guidance for people with a physical, cognitive and/or auditory disability. Adults as well as children and young people can come here.

More information about Libra and VIN

https://www.libranet.nl/vin-behandelprogramma

https://www.libranet.nl/

https://twitter.com/librarevau

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 03-04-2022
Viewed 1651x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog

Fundraiser organised for:

Libra Revalidatie & Audiologie

Libra Revalidatie & Audiologie

Fundraiser organised by:

Jan Zeggelaar

Jan Zeggelaar

138 donations
35%
€ 3107 of € 8888 raised

Donations

 
Show all donations
Started on 03-04-2022
Viewed 1651x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog