Help for Ryan from Canada and his Nederlands family.

Help for Ryan from Canada and his Nederlands family.
Ryan Connolly

Ryan and his family need help to recover from the debt that accumulated when he had to close his business due to a Hernia.

 
Beschikbaar in:  Engels

Ryan came to Holland in 2019 at the age of 24. He had recently completed a work to live program called Zero Ceiling in Whistler British Columbia. Before that he had worked for years as a cook and a production assistant as well as various construction job. Pretty darn good for a guy who was removed from his adoptive family at the age of 13 because they had beaten him and locked him in a room in his own poo and pee since he was 7 with nothing in it but a pillow and a blanket. 

He came to Holland to help build the Krazy Kangaroo and Street Jump trampoline parks in Breda, Roosendaal and Vlissigen. As well as one in Germany and a playground at Center Parks in Ardennes. 

While staying in the Bastion Hotel in Roosendaal, he met Danielle, his soon to be fiance. 6 months went by and he found out that Danielle was pregnant and so that settled it. Ryan wouldn't return to Canada, but would rather stay in Holland to be with his fiance and unborn child. In doing so he overstayed his Shengan Visa and had to apply for a residency card in order to work and reside legally within the Nederlands. This is where the hardships began. 

Ryan couldn't work without a BSN (the equivalent of a social security number) so while awaiting that and approval of his Visa. They almost became jobless and homeless. Daan worked as much as she could until the pregnancy wouldn't allow it and they found themselves living homeless until Stadlander(a low income housing corporation) gave them a home 3 days before Jay-Dee thier Son was born. 

It was Daans third C-Section and the anesthetic didnt work and she died on the table but was brought back to life, but suffers from severe health problems since. After a few months living off of welfare nursing his fiance back to health and taking care of his newborn, Ryan found work washing windows for cash to feed his family, and when he got his BSN he started a legitimate window washing  business called Canadese Ramen Wasser. Things looked bright and that there was going to be a future yet!

Unfortunately a year into running the business, Ryan found himself getting up in the night to check Jay-Dee because he was crying. After picking him up and cuddling him back to sleep, Ryan bent over the crib to lie Jay-Dee down and he felt something crack in his back and he fell to the ground in excruciating pain. He could no longer walk or get up. Yelling for his fiance, he found himself in the back of an ambulance on the way to the hospital. 

It was a year of waiting on MRIs and taking painkillers and staying home with assisted living before they diagnosed him with a Hernia that required surgery. And while all this happened there was no income beside for welfare, so Daan went to school to become an officer of the law so that she could pay the bills as Ryan recovered and took care of his son and Danielles two daughters from a previous relationship that he considered his own. 

Daan took transit to work, 2 hours each way and worked a full-time job until they could afford a vehicle. But it broke down and so have the other two that they purchased since. And Ryan works a night job cleaning toilets at a metal factory for 700 euros a month,  close to home, so that he can be a full time stay at home dad for his kids, while Danielle works everyday. 

Unfortunately, the constant health problems, car troubles and debt has been hard to pay off. But they gritted and bit thier teeth and knew they would get through it. And then the unthinkable happened and a hold was put onto Danielle's pay from outstanding bills that were left behind from her last relationship where her previous spouse of 10 years was sick and left behind hospital bills in her name. There is no way out besides hard work. But they cannot continue here in Holland unless Ryan goes back to Canada with Jay-Dee, so that Danielle can accept social assistance and work full time and take care of her teenage daughters. 

We don't want to see the family split apart. Ryan wants to stay and get married to Danielle but he needs to get his canadian birth certificate notarized in Canada wich is an expensive process. They need thier car fixed so they can keep working. They need bills paid so thier gas, water and electricity isn't cut off. 

Because if that happens, the dutch government will take thier children for they cannot afford to take care of them, no matter how good, loving and caring they are. Please help them and donate to Ryan's cause. For a man who has suffered hardships from childhood to adulthood, cut him a break, and allow him to pay the bills and start a clean slate so that he doesn't have to go back to Canada without his fiance and stepkids. 

As God is my witness, I hope your heart will reach out to them. 

Thank you for you're time reading this. 

Ryan kwam in 2019 op 24-jarige leeftijd naar Nederland. Hij had onlangs een work to live programma genaamd Zero Ceiling in Whistler British Columbia afgerond. Daarvoor had hij jaren gewerkt als kok en productieassistent en ook als diverse bouwvakkers. Behoorlijk goed voor een jongen die op 13-jarige leeftijd bij zijn adoptiegezin werd weggehaald omdat ze hem hadden geslagen en hem sinds zijn zevende hadden opgesloten in een kamer met zijn eigen poep en plas, met niets erin behalve een kussen en een deken.  

Hij kwam naar Nederland om te helpen bij de bouw van de trampolineparken Krazy Kangaroo en Street Jump in Breda, Roosendaal en Vlissigen. Net als een trampolinepark in Duitsland en een speeltuin in Center Parks in de Ardennen.  

Tijdens een verblijf in het Bastion Hotel in Roosendaal ontmoette hij Danielle, zijn aanstaande verloofde. Er gingen 6 maanden voorbij en hij ontdekte dat Danielle zwanger was en daarmee was de kous af. Ryan wilde niet terug naar Canada, maar bleef liever in Nederland om bij zijn verloofde en ongeboren kind te zijn. Hierdoor was hij langer gebleven dan zijn Shengan Visa en moest hij een verblijfskaart aanvragen om legaal in Nederland te kunnen werken en verblijven. Hier begonnen de ontberingen.  

Ryan kon niet werken zonder een BSN (het equivalent van een sofinummer), dus in afwachting daarvan en van de goedkeuring van zijn visum. Ze werden bijna werkloos en dakloos. Daan werkte zoveel als ze kon totdat de zwangerschap het niet meer toeliet en ze dakloos werden totdat Stadlander (een woningcorporatie met een laag inkomen) hen een huis gaf 3 dagen voordat Jay-Dee, hun zoon, werd geboren.  

Het was Daans derde keizersnede en de verdoving werkte niet en ze stierf op de tafel maar werd weer tot leven gewekt, maar heeft sindsdien ernstige gezondheidsproblemen. Na een paar maanden van de bijstand te hebben geleefd, zijn verloofde weer gezond te hebben gemaakt en voor zijn pasgeborene te hebben gezorgd, vond Ryan een baan als glazenwasser voor geld om zijn gezin te voeden en toen hij zijn BSN had gehaald, begon hij een legaal glazenwassersbedrijf met de naam Canadese Ramen Wasser. Het zag er rooskleurig uit en er zat een toekomst in!

Helaas stond Ryan na een jaar in de zaak 's nachts op om Jay-Dee te controleren omdat hij huilde. Nadat hij hem had opgepakt en weer in slaap had geknuffeld, boog Ryan zich over de wieg om Jay-Dee neer te leggen en hij voelde iets in zijn rug kraken en hij viel op de grond van ondraaglijke pijn. Hij kon niet meer lopen of opstaan. Hij riep om zijn verloofde en belandde achter in een ambulance op weg naar het ziekenhuis.  

Het duurde een jaar van wachten op MRI's en het slikken van pijnstillers en thuis blijven wonen voordat ze vaststelden dat hij een Hernia had die geopereerd moest worden. En terwijl dit allemaal gebeurde was er geen inkomen naast de bijstand, dus ging Daan naar school om wetsdienaar te worden zodat ze de rekeningen kon betalen terwijl Ryan herstelde en voor zijn zoon en Danielles twee dochters uit een eerdere relatie zorgde die hij als de zijne beschouwde.  

Daan ging met het openbaar vervoer naar zijn werk, 2 uur enkele reis en had een fulltime baan totdat ze zich een auto konden veroorloven. Maar die ging kapot en dat geldt ook voor de andere twee die ze sindsdien hebben gekocht. En Ryan werkt 's nachts toiletten schoon in een metaalfabriek voor 700 euro per maand, dicht bij huis, zodat hij fulltime thuis kan blijven voor zijn kinderen, terwijl Danielle elke dag werkt.  

Helaas waren de constante gezondheidsproblemen, autopech en schulden moeilijk af te betalen. Maar ze knarsten en beten op hun tanden en wisten dat ze er wel doorheen zouden komen. En toen gebeurde het ondenkbare en werd er een beslag gelegd op Danielle's loon door openstaande rekeningen die waren achtergebleven uit haar vorige relatie waarin haar vorige echtgenoot van 10 jaar ziek was en ziekenhuisrekeningen op haar naam achterliet. Er is geen andere uitweg dan hard werken. Maar ze kunnen hier in Nederland niet verder, tenzij Ryan met Jay-Dee teruggaat naar Canada, zodat Danielle bijstand kan accepteren en fulltime kan werken en voor haar tienerdochters kan zorgen.  

We willen niet dat het gezin uit elkaar valt. Ryan wil blijven en met Danielle trouwen, maar hij moet zijn Canadese geboorteakte in Canada laten notariseren, wat een duur proces is. Hun auto moet gerepareerd worden zodat ze kunnen blijven werken. Hun rekeningen moeten betaald worden zodat hun gas, water en elektriciteit niet afgesloten worden.  

Want als dat gebeurt, zal de Nederlandse regering hun kinderen afpakken omdat ze het zich niet kunnen veroorloven voor hen te zorgen, hoe goed, liefdevol en zorgzaam ze ook zijn. Help hen alsjeblieft en doneer voor Ryan. Voor een man die van zijn kindertijd tot volwassenheid ontberingen heeft moeten doorstaan, geef hem een kans en laat hem de rekeningen betalen en met een schone lei beginnen zodat hij niet zonder zijn verloofde en stiefkinderen terug hoeft naar Canada. 

God is mijn getuige en ik hoop dat jouw hart zich naar hen zal uitstrekken. 

Bedankt voor je tijd om dit te lezen.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 13-06-2023 gestart
1216x bekeken

Actie georganiseerd door:

Ryan Connolly

Ryan Connolly

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 13-06-2023 gestart
1216x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Familie
Misbruik melden