Help me to evacuate my family out of Gaza

Help me to evacuate my family out of Gaza
Stephanie Rogge

Lees hieronder het verhaal geschreven door mijn schoonbroer Youssef uit Gaza.

 

My name is Dr. Youssef Ashour from Gaza - Khan Yunis (Palestine). I write this after much thought, hesitation, and extreme shame. But the urgency and need to save my family is too great for me to hold on. I urgently need your generous support to help me evacuate my

family (my parents, my four sisters and their children, and my doctor’s wife who is eight months pregnant) from Gaza. In the meantime, I will remain in Gaza to help my people.

I work at Nasser Hospital in Khan Yunis, and have volunteered at various remaining hospitals since then in Khan Yunis and Rafah. I am committed to staying here and saving lives in Gaza, but now I have reached a point where I feel desperate and I urgently and humbly ask you to help me save my faymily's lives by getting them out of Gaza because nowhere is safe. It occurs in Gaza due to slow deaths due to hunger, drought, displacement, the spread of diseases, and constant bombing. Choosing to leave is an extremely painful decision, but the situation has become unbearable. Even my father was injured in the horrific bombing, but he is fine now.

We are now homeless like many others due to the ongoing bombing of Gaza since October 7th. My family has been displaced three times, and we are now in the south of the Gaza Strip in the city of Rafah on the border with Egypt.

We are now staying in a tent somewhere in Rafah in completely inhumane conditions, where the food has run out, there is no electricity, no water, no toilet, the weather is cold and rainy, there is bombing and terror, and we are waiting for death at every moment. .

We enter the fourth month of hell, terror and fear. This genocide has gone on for too long, and our mental health and lives are in constant danger. We truly cannot take any more (I cannot describe enough what I have been dealing with every day in the hospitals for the past 92 days. We have reached a point where there is no longer any hope for us here in Gaza, and we are sadly waiting for our turn to die. .) Even if a ceasefire is established, it will not be possible to quickly repair the damage in Gaza.

To cross the “Rafah” border between Gaza and Egypt, you need to put your name on the crossing list (paid permit) and coordinators in Egypt who have the ability to add my family names to the list at the border are now asking for a starting amount of 5,000 per person! They will not add names until we can prove the funds are ready.

Please help me get them out, I would sincerely appreciate any donation, even if small that would make a huge difference in alleviating our suffering. Please consider sharing my campaign widely with your family and friends to reach my goal as soon as possible because every second is a risk of death in Ga.za. I will be forever grateful for your kind assistance in this difficult time.

We hope to raise $58,000. The proceeds from this fundraiser will go to an account I manage. Distributed as follows:

$50,000 for a Rafah crossing permit for the entire family.

$2000 travel and transportation fees from Gaza to Egypt

US$5,000 will be allocated to rent a shelter/house in Egypt, resettlement, purchase of clothes, urgent healthcare, and other humanitarian needs for a few months up to one year.

To learn more about me, please visit my Facebook account:

https://www.facebook.com/yousef.ash12

Thank you from the bottom of my heart for standing with us in solidarity and making a positive impact on the lives of those who have lost their lives.

Mijn naam is Dr. Youssef Ashour uit Gaza - Khan Yunis (Palestina). Ik schrijf dit na veel nadenken, aarzeling en extreme schaamte. Maar de urgentie en noodzaak om mijn familie te redden is te groot voor mij om vol te houden. Ik heb dringend jullie gulle steun nodig om mij te helpen bij de evacuatie van mijn

familie (mijn ouders, mijn vier zussen en hun kinderen, en mijn doktersvrouw die acht maanden zwanger is) uit Gaza te evacueren. In de tussentijd blijf ik in Gaza om mijn mensen te helpen. Ik werk in het Nasser Hospital in Khan Yunis en heb sindsdien vrijwilligerswerk gedaan in verschillende andere ziekenhuizen in Khan Yunis en Rafah. Ik ben vastbesloten om hier te blijven en levens te redden in Gaza, maar nu heb ik een punt bereikt waarop ik me wanhopig voel en ik vraag je dringend en nederig om me te helpen de levens van mijn gezin te redden door ze uit Gaza te halen, want nergens is het veilig. In Gaza sterft men langzaam door honger, droogte, ontheemding, de verspreiding van ziekten en voortdurende bombardementen. De keuze om te vertrekken is een uiterst pijnlijke beslissing, maar de situatie is ondraaglijk geworden. Zelfs mijn vader raakte gewond bij de afschuwelijke bombardementen, maar hij maakt het nu goed.

We zijn nu dakloos, net als vele anderen, door de voortdurende bombardementen op Gaza sinds 7 oktober. Mijn familie is drie keer ontheemd geweest en we zijn nu in het zuiden van de Gazastrook in de stad Rafah aan de grens met Egypte.

We verblijven nu in een tent ergens in Rafah in volstrekt onmenselijke omstandigheden, waar het eten op is, er geen elektriciteit is, geen water, geen toilet, het weer koud en regenachtig is, er bombardementen en terreur zijn en we elk moment op de dood wachten. .

We gaan de vierde maand in van hel, terreur en angst. Deze genocide duurt al veel te lang en onze geestelijke gezondheid en onze levens zijn constant in gevaar. We kunnen echt niet meer (ik kan niet genoeg beschrijven waar ik de afgelopen 92 dagen elke dag mee te maken heb gehad in de ziekenhuizen). We hebben een punt bereikt waarop er geen hoop meer is voor ons hier in Gaza, en we wachten helaas op onze beurt om te sterven). Zelfs als er een staakt-het-vuren komt, zal het niet mogelijk zijn om de schade in Gaza snel te herstellen.

Om de "Rafah" grens tussen Gaza en Egypte over te steken, moet je je naam op de grensovergangslijst zetten (betaalde vergunning) en coördinatoren in Egypte die de mogelijkheid hebben om mijn familienamen aan de grens aan de lijst toe te voegen, vragen nu een startbedrag van 5.000 per persoon! Ze zullen pas namen toevoegen als we kunnen bewijzen dat het geld rond is.

Help me alsjeblieft om ze weg te krijgen, ik zou elke donatie oprecht waarderen, ook al is die klein, want dat zou een enorm verschil maken in het verlichten van ons lijden. Overweeg alsjeblieft om mijn campagne breed te delen met je familie en vrienden om mijn doel zo snel mogelijk te bereiken, want elke seconde is een risico op overlijden in Ga.za. Ik zal jullie eeuwig dankbaar zijn voor jullie hulp in deze moeilijke tijd.

We hopen $58.000 op te halen. De opbrengst van deze inzamelingsactie gaat naar een rekening die ik beheer. Als volgt verdeeld:

$50.000 voor een Rafah oversteekvergunning voor de hele familie.

$2000 reis- en transportkosten van Gaza naar Egypte

US$5.000 zal worden besteed aan het huren van een onderdak/huis in Egypte, hervestiging, aanschaf van kleding, dringende gezondheidszorg en andere humanitaire behoeften voor een paar maanden tot een jaar.

Om meer over mij te weten te komen, bezoek mijn Facebook account:

https://www.facebook.com/yousef.ash12

Ik dank jullie uit de grond van mijn hart dat jullie solidair met ons zijn en een positieve invloed hebben op de levens van degenen die hun leven hebben verloren.

Je m'appelle Youssef Ashour et je viens de Gaza - Khan Yunis (Palestine). J'écris ces lignes après avoir longuement réfléchi, hésité et éprouvé une honte extrême. Mais l'urgence et la nécessité de sauver ma famille sont trop grandes pour que je puisse tenir bon. J'ai besoin de toute urgence de votre soutien généreux pour m'aider à évacuer ma famille (mes parents, mes quatre sœurs).

famille (mes parents, mes quatre sœurs et leurs enfants, et la femme de mon médecin qui est enceinte de huit mois) de Gaza. Je travaille à l'hôpital Nasser de Khan Yunis et j'ai fait du bénévolat dans plusieurs autres hôpitaux à Khan Yunis et à Rafah. Je me suis engagée à rester ici et à sauver des vies à Gaza, mais j'ai atteint un point où je me sens désespérée et je vous demande instamment et humblement de m'aider à sauver la vie de ma famille en la faisant sortir de Gaza, car aucun endroit n'est sûr. Il y a à Gaza des morts lentes dues à la faim, à la sécheresse, aux déplacements, à la propagation des maladies et aux bombardements incessants. Choisir de partir est une décision extrêmement douloureuse, mais la situation est devenue insupportable. Même mon père a été blessé lors des terribles bombardements, mais il va bien maintenant.

Nous sommes maintenant sans abri, comme beaucoup d'autres, à cause des bombardements incessants sur Gaza depuis le 7 octobre. Ma famille a été déplacée trois fois et nous nous trouvons maintenant dans le sud de la bande de Gaza, dans la ville de Rafah, à la frontière avec l'Égypte.

Nous logeons dans une tente quelque part à Rafah, dans des conditions totalement inhumaines : la nourriture est épuisée, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de toilettes, le temps est froid et pluvieux, il y a des bombardements et de la terreur, et nous attendons la mort à chaque instant. .

Nous entrons dans le quatrième mois de l'enfer, de la terreur et de la peur. Ce génocide dure depuis trop longtemps, et notre santé mentale et nos vies sont constamment en danger. Nous n'en pouvons vraiment plus (je ne saurais trop décrire ce que je vis chaque jour dans les hôpitaux depuis 92 jours. Nous avons atteint un point où il n'y a plus d'espoir pour nous ici à Gaza, et nous attendons tristement notre tour de mourir...). Même si un cessez-le-feu est instauré, il ne sera pas possible de réparer rapidement les dégâts à Gaza.

Pour traverser la frontière "Rafah" entre Gaza et l'Égypte, vous devez inscrire votre nom sur la liste de passage (permis payant) et les coordinateurs en Égypte qui ont la possibilité d'ajouter les noms de ma famille à la liste à la frontière demandent maintenant un montant de départ de 5 000 euros par personne ! Ils n'ajouteront pas de noms tant que nous n'aurons pas prouvé que les fonds sont prêts.

S'il vous plaît, aidez-moi à les diffuser, j'apprécierais sincèrement tout don, même minime, qui ferait une énorme différence pour alléger nos souffrances. N'hésitez pas à diffuser largement ma campagne auprès de votre famille et de vos amis afin d'atteindre mon objectif le plus rapidement possible, car chaque seconde est un risque de mort à Ga.za. Je vous serai éternellement reconnaissante de votre aide en cette période difficile.

Nous espérons récolter 58 000 dollars. Les fonds récoltés seront versés sur un compte que je gère. Il sera réparti comme suit :

50 000 $ pour l'obtention d'un permis de passage à Rafah pour toute la famille.

2 000 $ pour les frais de voyage et de transport de Gaza à l'Égypte.

5 000 dollars seront alloués à la location d'un abri ou d'une maison en Égypte, à la réinstallation, à l'achat de vêtements, aux soins de santé urgents et à d'autres besoins humanitaires pour une période allant de quelques mois à un an.

Pour en savoir plus sur moi, veuillez consulter mon compte Facebook :

https://www.facebook.com/yousef.ash12

Je vous remercie du fond du cœur de vous joindre à nous par solidarité et d'avoir un impact positif sur la vie de ceux qui ont perdu la vie.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 07-01-2024 gestart
1512x bekeken

Actie georganiseerd door:

Stephanie Rogge

Stephanie Rogge

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 07-01-2024 gestart
1512x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog