Help Tattoo Studio Mystic Ink

Help Tattoo Studio Mystic Ink
Vanessa Besse
Deel deze actie

Hierbij vragen wij steun om een doorstart te realiseren voor deze tattoo studio.

1 donaties
€ 15 van € 12000 ingezameld

Het is misschien een verschrikkelijk lang en vervelend verhaal maar het lezen en eventueel steun kunnen bieden zou op erg prijs gesteld worden.

Er is na zeventien maanden stress, slapeloosheid, bloeddrukpillen en een lange juridische rompslomp een vonnis uitgesproken in een kwestie tussen de verhurende partij en ‘Tattoo Studio Mystic Ink’

Oktober 2019 was de huur van de winkelruimte opgezegd met als doel te gaan verhuizen naar een andere locatie. Er was op dat moment nog geen vuiltje aan de lucht.

Overleg met de makelaar voor de nieuwe ruimte verliep goed, en ondanks dat de op dat moment lopende overeenkomst iets te laat opgezegd was, werd er een akkoord gegeven voor het beëindigen van de overeenkomst.

Zoals sommigen die dit bericht lezen zullen weten hebben er vervolgens in de periode van November 2019 tot aan het einde van de overeenkomst (Maart 2020) verschillende lekkages voorgedaan in de winkelruimte. Het plafond stortte naar beneden en er stroomde overal water uit het plafond. Complete ravage.

Tevens bleek dat er tussen het constructieve plafond en systeemplafond schimmel aanwezig met een oppervlakte van zo’n 6m2 of zelfs meer!

Ondanks dat er duidelijk aangetoond werd dat een tatoeëerder in deze omstandigheden zijn beroep niet kan en mag uitvoeren, zijn deze problemen helaas niet binnen de looptijd van de overeenkomst door de verhuurder verholpen. Ondanks dat er er gespecialiseerd bedrijf naar de grootschalige schimmel heeft gekeken en hier een oplossing voor kon bieden is dit uiteindelijk ook totaal genegeerd. Ook een bevestiging van VWA werd genegeerd.

Aangezien de werkzaamheden van Tattoo Studio Mystic Ink’ volledig stil waren komen te liggen en er uiteindelijk weken lang niet inhoudelijk op reparatieverzoeken werd ingegaan, werden er vanwege deze redenen geen huurgelden meer betaald en juridische hulp ingeschakeld.

De verhurende stichting was in Januari 2020 echter wel bereid tegemoet te komen, en de kwestie af te doen door een huurtermijn te laten vallen. Dit terwijl op dat moment bijna twee maanden verstreken waren en het probleem nog steeds niet verholpen was?!

De winkelruimte is aan het einde van de looptijd van de overeenkomst; 

leeg gehaald, op verschillende plaatsen opnieuw gestukadoord, gesaust, wand ontdaan van natuursteen, nieuwe wand geplaatst/hersteld en schoon en stofvrij achtergelaten. (In overduidelijk betere staat achtergelaten als dat bij aanvang was.)

Dit was voor de verhurende partij echter niet genoeg...

Doordat de oude, kapotte golvende tegelvloer uit de jaren ‘80 vervangen diende te worden om aan de hygiëne eisen te voldoen, is deze vervangen voor een nieuwe strakke geëgaliseerde tegelvloer. 

De verhurende partij was echter van mening dat deze verwijderd diende te worden. Dit terwijl hier duidelijk over gecommuniceerd is bij aanvang van de overeenkomst en het zonder twijfel een verbetering was voor de ouderwets ogende winkelruimte. 

Dit is in mijn ogen niets anders dan dwarszitten. De ruimte is immers met een oude vloer ook verhuurd en had zeker met de nieuwe (uiterlijk vrijwel hetzelfde maar kwalitatief veel betere) vloer gewoon gewoon weer verhuurd kunnen worden. Maar dit terzijde...

Later blijkt uit stukken dat ondanks de communicatie die hierover is geweest; de verhurende partij zelfs van mening was, dat ongeacht de nieuwe vloer geplaatst was; ook de oude kapotte vloer en het systeemplafond die al aanwezig waren sowieso verwijderd hadden moeten worden op de kosten van de huurder. 

Met deze redenering kun je er dus van uitgaan dat als je van deze verhuurder een winkelruimte huurt, je een flinke renovatie moet bekostigen... (de kosten hiervoor volgen later in dit verhaal)

Dit terwijl de verhuurmakelaar persoonlijk heeft aangegeven dat; als de winkelruimte hetzelfde achter wordt gelaten als bij aanvang, dit geen probleem zal geven; ‘de verhuurder zal niet moeilijk doen... deze zijn helemaal niet lastig daarin’ waren zijn exacte woorden...

Ondanks dat de winkel eind februari 2020 al verlaten was, is vervolgens elke vorm van communicatie uit gebleven tot half April 2020. 

Er is in deze lange periode geen opleverrapport, geen bevindingen, geen antwoorden.... en de werkzaamheden van de tattoo-studio waren inmiddels een HALF JAAR (!) gestaakt. Hierdoor kon de onderneming dan ook nog steeds niet voortgezet worden met een hoop stress als gevolg. (oprechte excuses voor de trouwe klanten)

WEL werd er in April 2020 een rekening overlegd van meer als €15000,00 !!! voor de werkzaamheden die de verhurende partij naar eigen zeggen heeft moeten uitvoeren voor het verwijderen van de vloer. 

Deze rekening werd echter op dat moment niet onderbouwd maar wel met klem verzocht alvast €9000,00!!! te betalen omdat de factuur nog zou gaan oplopen?!

Het lijkt erop dat als je een winkelruimte huurt van deze stichting je uit moet gaan dat je €15000,00 onkosten heb om het te kunnen opleveren.

De geplande verhuizing van de Tattoo-Studio naar een andere locatie was op dit moment officieel totaal in het water gevallen.

Hierna volgde een lang juridisch getouwtrek en over en weer toevoegen van ‘bewijslasten’.

Na 12 MAANDEN(!!!) vanaf het moment van de eerste problemen, wordt uiteindelijk een specificatie getoond van de werkzaamheden (02-12-2020). 

Deze bestond grotendeels uit werkzaamheden die helemaal niets!!! Maar dan ook echt helemaal NIETS met een vloer te maken hebben!!! 

De kosten voor een gehele renovatie wordt door de verhurende partij zonder blikken of blozen aan Tattoo Studio Mystic Ink’ voorgeschoteld. 

Omdat deze factuur blijkbaar niet genoeg financiële druk uitoefende werd er voor het gemak geëist dat de eerdere tegemoetkoming in huurgeld alsnog betaald moet worden en er werden een tweetal boetes bij opgelegd...
Een €9900,- voor niet betalen van twee huurtermijnen. (Buiten de kosten van twee huurtermijnen) en ook een prachtige boete van €26500,00 voor het sluiten van de winkel. 

Een snelle rekensom maakt dit €55750,00...  €55750,00!...   

(mensen die buiten de Corona-noodverordening hun winkel gesloten hebben; LET HIER OP! Het niet faciliteren van een winkelruimte kan al snel €250 per dag opleveren.)
Maar ......   

Omdat deze stichting naar eigen zeggen het beste voor heeft met de ondernemers, was deze bereid de boete voor het naar hun mening volledig sluiten van de winkel terug te brengen naar €5000,00.  

(Dat is wat je noemt een stichting die de mkber helpt en ‘bekend’ staat geen winstoogmerk te hebben. 

Dit is dus ook feitelijk de doelstelling volgens de statuten en het ‘motto... 
Het is mij wel duidelijk dat er aan de doelstelling van de stichting door het huidige bestuur volledig voorbijgegaan wordt.

Alsof iemand een jaar stress, bloeddruk problemen, slapeloosheid en financiële druk op te leggen niet genoeg is, wordt er ondanks de standvastigheid en zekerheid door de verhurende kant ook nog eens uitstel van een rechtszitting aangevraagd?! ....

Uiteindelijk heeft er 12-02-2020 een Skype-zitting plaats gevonden....  15 maanden later! 
(15 maanden totaal geen inkomsten !!!) 
De moed om de onderneming voort te zetten is op dat moment al zo goed als vergaan...

Ondanks dat de jurist van de verhurende partij zeer overtuigend probeerde duidelijk te maken dat volgens de stichting; zowel ledverlichting, schilderwerk of een zwevend toilet etc. werkzaamheden zijn die betrekking op de vloer hebben wordt dit tijdens de zitting logischerwijs in twijfel gebracht. 

Op het opleverrapport is niets vermeld over het verwijderen van een al aanwezig zijnde systeemplafond. Of de ‘ook hiervoor buitensporig hoge gerekende kosten aan Tattoo Studio Mystic Ink geëist kunnen worden is volgens de rechter dus ook twijfelachtig geworden.

Ondanks dat er duidelijk ook geen aanspraak gemaakt kan worden op boetekosten van €9900,- dan wel de boete van €26500,00 dan wel €5000,- valt er met de verhurende partij NIET! te schikken.  

De verhurende partij wil helaas, linksom of rechtsom geld ontvangen! 

Ook worden zowel de eigenaar, omwonende huurders van de stichting, als mede ondernemer uit de omgeving, tijdens de zitting door de advocaat, de woordvoerster, en een bestuurslid zonder blikken of blozen neergezet als leugenaars!  Het probleem was naar hun mening meteen opgelost, de ruimte was simpelweg casco verhuurd, dus de aanwezige tegelvloer had sowieso verwijderd moeten worden en er hebben zich in het verleden geen problemen voorgedaan uiteraard...

Meerdere malen werd gesteld dat de gebreken binnen een mum van tijd waren opgelost. Dit terwijl zelfs maanden nadat de winkel verlaten was, door een tweetal bedrijven nog steeds gezocht werd naar de oorzaak van de niet stoppende lekkage. 

artikel 21 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering?! 

Ook werd er slechts 20 uur voor de zitting plaatsvond een factuur in het geding gebracht. Het is al vreemd dat er na zo’n ontzettend lange periode op het allerlaatste moment nog een factuur op de proppen komt... maar nog vreemder is dat op deze factuur dezelfde kosten weergegeven werden als de eerdere, 

maar dit maal werden alleen ‘werkzaamheden aan de vloer weergegeven ipv de gehele renovatie die op de vorige wel omschreven was. 

(Dit is duidelijk een schending van de waarheidsplicht tijdens de zitting)

Ondanks er tijdens de zitting niet met verhuurder viel te schikken , stuurt hun advocaat vreemd genoeg een paar dagen voor de eerst gestelde datum van uitspraak, een voorstel om toch nog te schikken?! 

Dit in de vorm van gesloten beurs. Ieder zal opdragen voor zijn eigen juridische kosten;

Klinkt aantrekkelijk maar....
 

Aangezien er op dat moment:

15 maanden geen enkele inkomsten meer gegenereerd zijn door de manier van handelen van deze stichting, 

de betaalde borg a €4050,00 als verloren gezien moet worden,

de eerder onterecht buitensporige hoge opgelegde boetes maar als normaal gezien moet worden,

aanzienlijke juridische kosten gemaakt zijn,

en een toch wel hele vreemde opgelegde factuur geaccepteerd moet worden;

kan ik hier principieel en logischerwijs NIET op in gaan. 

————-

Uit het vonnis kan uiteindelijk het volgende opgemaakt worden;


De ‘vreemde’ factuur van €15000,00 die aan de Tattoo Studio verstuurd is, is inderdaad buitensporig hoog. (Er is duidelijk met een vorkje geschreven 

zonder dat de Tattoo Studio in gebreken gesteld is werd er bijna een jaar later onterecht een boete opgelegd is ‘voor het sluiten van de winkel’ notabene, 

en de boete voor het niet betalen van de huurtermijnen was simpelweg maandelijks onterecht opgestapeld. (Dus 12 maal zo hoog als dat opgelegd mocht worden) weer dat vorkje

Op zich goed Maaaarrr...

Aangezien de verhurende partij zich stellig beroept heeft op een artikel wat is opgenomen in de algemene voorwaarden waarin staat dat er geen beroep gedaan kan worden op huurkorting, wordt er in het vonnis helaas gesteld dat de huurgelden gewoon betaald dienen te worden. 

Om dezelfde rede wordt ook een vergoeding voor de geleden inkomstenderving afgewezen. Verklaringen van omwonende wordt aan voorbij gegaan en ook de verklaring van een mede ondernemer wordt aan voorbijgegaan.

Ook houdt de stichting eraan vast dat ze niet verantwoordelijk zijn voor de gebreken.

Verder wordt er in het vonnis gesteld dat er alsnog een bedrag van duizenden euro’s moet betaald worden voor de vloer en een aanzienlijk bedrag aan juridische kosten. 

Helaas is bij het huidige bestuur van deze stichting het gevoel van trots blijkbaar te groot om toe te kennen dat er inderdaad lange tijd lekkages en schimmelproblemen hebben voorgedaan en dat deze niet tijdig opgelost konden worden. Zonder schaamte werd er een buitensporige hoge twijfelachtige factuur opgelegd voor totaal overbodige werkzaamheden. En zonder blikken of blozen probeerde deze stichting het vel over de oren te trekken doormiddel van onterecht opgelegde buitensporig hoge boetes.

Terwijl zei hun dagelijkse werkzaamheden voortzetten is er een onderneming volledig gesloopt, en wordt er ook niet stilgestaan bij een gezin wat hierachter schuil gaat. Geen kerstkadootjes, geen verjaardag kadootjes, geen leuke dingen, lening op lening op lening. 

Het enige waar de stichting in deze kwestie wederom wel heel snel in gehandeld heeft, is uiteraard het sturen van..... de REKENING!

Binnen vrijwel een dag na het vonnis was dit zowaar mogelijk.

Dit alles betekend simpelweg dat nu 17 maanden verder met zekerheid gezegd kan worden dat  ‘Tattoo studio Mystic Ink’ zijn deuren voor lange tijd niet meer kan openen.

(Excuses voor de mensen die zo lang gewacht hebben of waarvan hun de tatoeage nog niet is afgemaakt. Het spijt mij verschrikkelijk maar ik heb deze situatie nooit kunnen voorzien.)

Op dit moment ben aan het overwegen om tegen het vonnis in beroep te gaan uiteraard.

Financieel gezien is het voortzetten van de Tattoo Studio en deze juridische kwestie inmiddels vrijwel onmogelijk geworden. 

Er is simpelweg geen geld meer om een doorstart te realiseren, de inboedel van de winkelruimte nog langer te stallen en ook geen geld voor de juridische kosten.

De enige oplossingen op dit moment zijn;
 

óf direct de winkel doorstarten en ondanks het totaal verkeerd handelen een betalingsregeling treffen met de Ex-verhuurder.

óf direct de winkel doorstarten en in hoger beroep.

Voor beide scenario’s zijn er simpelweg geen financiële middelen meer.

Ik hoop dat er mensen zijn die dit bericht uitgelezen hebben hierin iets kunnen betekenen of hulp kunnen bieden op welke manier dan ook. 

Eventuele gerealiseerde inzamelingen zullen aantoonbaar gebruikt worden om een herstart van de onderneming te realiseren. 

BVD

Nieuws

Collectanten

Laden...
op 23-04-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd voor:

Tattoo Studio Mystic Ink

Tattoo Studio Mystic Ink

Actie georganiseerd door:

Vanessa Besse

Vanessa Besse

1 donaties
€ 15 van € 12000 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 23-04-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog