IRONMAN voor de kinderen en jongeren van Levenslust VZW en R.EV Cycling Ac.

IRONMAN voor de kinderen en jongeren van Levenslust VZW en R.EV Cycling Ac.

Help Patrick en Tom in hun episch Iron Man avontuur! Steun Levenslust VZW & R.EV Cycling Academy

 
Beschikbaar in:  Nederlands

In 2024 verleggen Patrick en Tom uit Schepdaal hun grenzen voor de kinderen en jongeren van Levenslust VZW. Omdat elk kind of jongere het verdient om in de beste omstandigheden op te groeien.

Beide Schepdaalse atleten willen zich volledig gooien voor hun allereerste Iron Man in Nice op 16 juni dit jaar.

Geen alledaagse uitdaging... Op het programma: 3,8 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en een marathon van 42,2 kilometer. De hitte van de Côte d’Azur, de heuvels van Nice en de golven van de Middellandse Zee krijgen ze er gratis bij. 

Maar ze doen dit niet voor niets: met hun prestatie willen ze de jongeren van Levenslust vzw en de R.EV Cycling Academy steunen. De sportinfrastructuur bij Levenslust VZW kan een opfrisbeurt gebruiken. Daarom willen Patrick en Tom, Levenslust VZW helpen om te investeren in nagelnieuw materiaal en een makeover van de sportzaal.

“Sporten zorgt ervoor dat je je grenzen kan verleggen. Niet alleen fysiek: het leert je samenwerken, discipline en geeft je meer zelfvertrouwen. Sommige kinderen en jongeren komen met een extra zware rugzak aan de startlijn: voor hen is het niet altijd evident om in de beste omstandigheden te kunnen sporten of te kunnen deelnemen aan sportactiviteiten. Met onze actie willen we hen een extra duwtje in de rug geven," aldus Patrick Evenepoel en Tom Demeyer

Deze steunactie kadert ook in de toekomstige samenwerking tussen Levenslust VZW en de R.EV Brussels Cycling Academy. Dit project wil jonge Brusselaars en kinderen ondersteund door Levenslust VZW de unieke gelegenheid geven om het wielrennen te ontdekken. Dit binnen een uniek, professioneel en veilig kader met begeleiders en met materiaal van topkwaliteit. De R.EV Academy wil een opleidingskader bieden voor jonge talenten. Levenslust VZW wil dit kader ook kunnen bieden aan hun kinderen en jongeren die hen worden toevertrouwd.

Kinderen en jongeren die vaak de kans niet krijgen om met professioneel materiaal en met leeftijdsgenoten de sport te ontdekken en hun eigen talent te ontwikkelen. Levenslust VZW en R.EV Academy zullen samenwerken om sportinfrastructuur met elkaar te delen. Zo kunnen meer kinderen en jongeren genieten van de infrastructuur.

Over Levenslust VZW

Levenslust VZW is een vergunde zorgaanbieder erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en het Agentschap Opgroeien.

Op het domein Levenslust bevindt zich een school, een kinderboerderij, een dagbesteding en een multifunctioneel centrum. Wij vangen kinderen en jongeren op bij wie de ontwikkeling en ontplooiingskansen op de helling komen te staan, zowel omwille van eigen kwetsbaarheden en kwetsuren als door een moeilijke opvoedingssituatie. We dragen bij tot een inclusieve samenleving waar er voor ieders eigenheid een gelijkwaardige plek is. We ondersteunen en begeleiden jongeren in het gestalte geven aan die eigen plek. We doen dit in nauwe samenwerking met hun context(en). We zetten verschillende ondersteuningsvormen flexibel in, die zo goed mogelijk aansluiten op het unieke verhaal van elke jongere en zijn gezin. Dit kunnen zijn: verblijf, naschoolse opvang, gezinsbegeleiding, autonoom wonen, individuele therapie, dagbesteding,…

Als voorziening vinden we een groene omgeving en duurzaamheid belangrijk. Elke mens heeft recht op ruimte, rust en natuur om zich heen.

Wat willen we steunen?

Met de opbrengst van onze actie willen we investeren in de renovatie en nieuw sportmateriaal voor de sporthal van VZW Levenslust. Het materiaal moet kinderen en jongeren de mogelijkheid geven om in de beste omstandigheden zichzelf te ontplooien en zich uit te leven. Want elk kind of jongere moet toegang hebben tot sport!

Geef jij Patrick en Tom een duwtje richting Nice? Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Wil je als bedrijf sponsoren of als naamsponsor op onze shirts staan?  Contacteer ons!

Les deux athlètes de Schepdaal veulent se lancer à fond dans leur tout premier Iron Man à Nice le 16 juin prochain.

Un défi qui n'est pas banal... Au programme : 3,8 kilomètres de natation, 180 kilomètres de vélo et un marathon de 42,2 kilomètres. La chaleur de la Côte d'Azur, les collines de Nice et les vagues de la Méditerranée s'offrent à eux.

Mais ils ne le font pas pour rien : au travers de leur prochain exploit, ils veulent soutenir les jeunes de l'asbl Levenslust et de la R.EV Cycling Academy. L'infrastructure sportive de l'ASBL Levenslust a besoin d'être rafraîchie. C'est pourquoi Patrick et Tom veulent aider l'ASBL Levenslust à investir dans de nouveaux équipements et dans la rénovation de la salle de sport.

"Le sport vous permet de repousser vos limites. Pas seulement physiquement : il vous apprend la coopération, la discipline et vous procure plus de confiance en vous. Certains enfants et jeunes arrivent sur la ligne de départ avec un sac à dos très lourd : pour eux, il n'est pas toujours évident de pouvoir faire du sport ou de participer à des activités sportives dans les meilleures conditions. Au travers de notre action, nous voulons leur donner un coup de pouce supplémentaire", ont déclaré Patrick Evenepoel et Tom Demeyer. 
 

Cette action de soutien fait également partie de la future collaboration entre l'ASBL Levenslust et la R.EV Brussels Cycling Academy. Ce projet vise à donner aux jeunes enfants, soutenus par l'ASBL Levenslust, l'occasion unique de découvrir le cyclisme. Ceci dans un cadre unique, professionnel et sécurisé, avec des entraîneurs et du matériel de première qualité. La R.EV Academy veut offrir un cadre de formation pour les jeunes talents. L'ASBL Levenslust souhaite également pouvoir offrir ce cadre aux enfants et aux jeunes qui lui sont confiés.

Des enfants et des jeunes qui n'ont souvent pas l'occasion de découvrir le sport et de développer leur propre talent avec un équipement professionnel et des jeunes de leur âge. L'ASBL Levenslust et l'Académie R.EV travailleront ensemble pour partager l'infrastr'en profiter.
 

À propos de l'ASBL Levenslust

L'ASBL Levenslust est un prestataire de soins agréé, reconnu par le Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap et le Agentschap Opgroeien.

Le domaine de Levenslust comprend une école, une ferme pour enfants, une garderie et un centre multifonctionnel. Nous accueillons des enfants et des jeunes dont le développement et les possibilités de développement sont menacés, à la fois en raison de leurs propres vulnérabilités et blessures et en raison d'une situation éducative difficile. Nous contribuons à une société inclusive où l'individualité de chacun a sa place. Nous soutenons et guidons les jeunes dans l'élaboration de cette place. Nous le faisons en étroite collaboration avec leur(s) contexte(s). Nous déployons avec souplesse différentes formes de soutien, qui correspondent le mieux à l'histoire unique de chaque jeune et de sa famille. Il peut s'agir de soins résidentiels, de soins après l'école, de conseils familiaux, de vie autonome, de thérapie individuelle, de soins de jour, etc.

En tant qu'établissement, nous accordons une grande importance à l'environnement vert et à la durabilité. Chaque personne a droit à l'espace, à la paix et à la nature qui l'entoure.

Que voulons-nous soutenir ?

Avec la recette de notre action, nous voulons investir dans la rénovation et l'achat de nouveaux équipements sportifs pour la salle de sport de l'ASBL Levenslust. L'équipement doit permettre aux enfants et aux jeunes de s'épanouir et de s'exprimer dans les meilleures conditions possibles. Parce que chaque enfant ou jeune doit avoir accès au sport !

Envie de donner un coup de pouce à Patrick et Tom pour faire de Nice un succès ? Les dons à partir de 40 euros sont déductibles fiscalement. Souhaitez-vous être sponsor en tant qu'entreprise ou être un sponsor nominatif sur nos maillots ? Contactez-nous !

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 26-01-2024 gestart
1180x bekeken

Actie georganiseerd voor:

Patrick Evenepoel & Tom Demeyer

Patrick Evenepoel & Tom Demeyer

Actie georganiseerd door:

Tom Demeyer

Tom Demeyer

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 26-01-2024 gestart
1180x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog