Piloot van droom tot nachtmerrie

Piloot van droom tot nachtmerrie
Philipp Hofmann

Piloot zonder vleugels: na verlies van 100.000 euro, opstaan met jouw steun!

 

Dag allemaal,

Ik neem graag een moment om mijn verhaal met jullie te delen, een verhaal van vastberadenheid, passie en een droom die op de proef is gesteld door onverwachte uitdagingen. Mijn naam is Philipp en ik koester al sinds mijn jeugd de droom om piloot te worden.

Vijf jaar geleden begon mijn reis richting de wolken. Als jonge puber werd mijn verbeelding gevangen door de magie van vliegtuigen en de fascinerende wereld van de luchtvaart. Mijn nieuwsgierigheid leidde me zelfs naar programma's zoals "Air Crash Investigation" op National Geographic, waar ik de complexiteit van vliegtuigsystemen en de diepere betekenis achter luchtvaartongelukken ontdekte.

Op mijn 18e, eindelijk oud genoeg om mijn vlieglessen te beginnen, werd mijn vreugde echter overschaduwd door de financiële realiteit. Een bedrag van €100.000 stond tussen mij en mijn droom, een barrière die toen onoverkomelijk leek.

Na jaren van teleurstelling besloot ik zes jaar later opnieuw de weg naar mijn droom in te slaan. Gelukkig bracht de tijd nieuwe mogelijkheden met zich mee, waaronder een opleiding die studeren en werken combineerde en de betaling van collegegeld verdeelde over de duur van de opleiding. In het voorjaar van 2019 leek het erop dat mijn droom eindelijk zou uitkomen. Helaas zorgde de uitbraak van de wereldwijde pandemie voor een onverwachte wending. De opleiding kwam tot stilstand, en de school waar ik studeerde werd verkocht aan een zakenman, die aanvankelijk een rooskleurige toekomst beloofde, maar later failliet ging.

In 2022 volgde een nieuwe hoopgevende ontwikkeling. De school onderging een metamorfose met investeringen en een gloednieuwe vloot vliegtuigen. Alles leek op de goede weg, tot de oorlog in Oekraïne een financiële crisis veroorzaakte. Het geld, afkomstig uit een Russische onderneming, kwam door sancties tot stilstand. Onze oude vliegtuigen werden weggehaald, en de levering van nieuwe vliegtuigen stagneerde. Dit resulteerde in een vertraging van zes maanden.

In 2023 kwam de genadeslag. Onze vliegtuigen werden in beslag genomen, de eigenaar werd persoonlijk failliet verklaard, en de school verloor de licentie om les te geven. Een korte tijd later werd de school dan ook failiet verkaard, waardoor ik nu op zoek ben naar een nieuwe school en financiële middelen. Mijn behaalde certificaten hebben echter een beperkte geldigheid, en mijn enige doel is om mijn vlieguren af te werken en mensen de vreugde van vliegen te brengen. Het betaalde bedrag van €100.000 is helaas verloren en niet meer terug te vorderen, door inflatie zijn de kosten van de opleiding gestegen tot €120.000 - 130.000 euro. Wanneer mijn tot hiertoe behaalde vlieguren in mindering gebracht worden kom ik nog 100.000 euro tekort.

Betaling van de Opleiding: Een Gedetailleerde Blik

Het is van essentieel belang om te begrijpen hoe de financiële lasten van een pilootopleiding zijn verdeeld. In mijn geval betrof het een geïntegreerde ATPL-opleiding, waarbij het betalingsplan volgens mijn contract met de school als volgt verliep:

Voorschot: Initieel betaalde ik een voorschot van €2.900.

Eerste 18 Maanden: Gedurende de eerste 18 maanden bedroeg de maandelijkse betaling €1.500.

Opties na 18 Maanden: Na deze initiële periode diende ik een keuze te maken uit drie opties:

Optie 1: €11.600 per maand gedurende 6 maanden.

Optie 2: €5.800 per maand gedurende 12 maanden.

Optie 3: €3.867 per maand gedurende 18 maanden.

Dit betekent dat de volledige opleiding van €99.506 contractueel gebonden was om te worden betaald binnen een termijn van maximaal 36 maanden. Op deze manier was het mogelijk voor studenten om te werken en te studeren om de opleiding te kunnen financieren.

De verschillende Lockdowns zorgden voor een vertraging en nadien begon het problematieke probleem dat er te weinig of geen vliegtuigen beschikbaar waren. Echter was ondertussen de betalingstermijn afgelopen en was de opleiding reeds betaald.

Helaas leidden latere problemen tot het faillissement van de school, met als gevolg het verlies van alle tegoeden van de studenten.

Hoewel het mogelijk is om een deel van de opleiding over te dragen naar een andere school, is het belangrijk op te merken dat de kosten voor pilotenopleidingen in de afgelopen jaren aanzienlijk zijn gestegen. Na aftrek van de behaalde vlieguren en theorie blijft een aanzienlijk bedrag van €90.000 - €100.000 nodig om mijn droom te verwezenlijken.

Hier kom jij in beeld, mijn medestanders van dromen en liefhebbers van de luchtvaart. Met jullie steun kan ik mijn opleiding hervatten en mijn droom waarmaken. Elk gebaar, groot of klein, brengt me een stap dichter bij het moment waarop ik jullie veilig naar jullie bestemmingen kan vliegen.

Laten we samen de lucht in stijgen, de horizon tegemoet. Jullie steun betekent alles voor mij, en ik kijk er naar uit om jullie als medepassagiers te verwelkomen in dit ongelofelijke avontuur.

 

Hartelijk dank voor jullie overweging en steun!

Philipp

Hello everyone,

I'd like to take a moment to share my story with you all, a story of determination, passion, and a dream tested by unexpected challenges. My name is Philipp and since my youth, I've cherished the dream of becoming a pilot.

Five years ago my journey towards the skies began. As a young teenager I was captivated by the magic of airplanes and the fascinating world of aviation. My curiosity even led me to programs like "Air Crash Investigation" on National Geographic, where I discovered the complexity of aircraft systems and the deeper meaning behind aviation accidents.

At 18 finally old enough to start my flying lessons, my joy was overshadowed by financial reality. A sum of €100.000 stood between me and my dream, a barrier that seemed insurmountable at the time.

After years of disappointment I decided to embark on the path to my dream again six years later. Fortunately time brought new opportunities, including a program that combined studying and working with tuition payments spread over the duration of the course. In the spring of 2019 it seemed like my dream would finally come true. Unfortunately the outbreak of the global pandemic brought an unexpected turn. The training came to a halt and the school I attended was sold to a businessman who initially promised a bright future but later went bankrupt.

In 2022, a new hopeful development arose. The school underwent a transformation with investments and a brand-new fleet of aircraft. Everything seemed on track until the war in Ukraine caused a financial crisis. Money from a Russian company froze due to sanctions. Our old planes were taken away and the delivery of new ones stalled, resulting in a six-month delay.

In 2023, the final blow came. Our aircraft were seized, the owner was personally declared bankrupt and the school lost its license to operate. Shortly after the school was declared bankrupt, leaving me searching for a new school and financial resources. While my certificates have limited validity, my only goal is to complete my flying hours and bring the joy of flying to people. The €100,000 paid for the training is unfortunately lost and irrecoverable and due to inflation, the cost of the training has risen to €120,000 - €130,000. Deducting my accumulated flight hours still leaves me €100,000 short.

Payment for the Training: A Detailed Look

It's essential to understand how the financial burdens of a pilot training are divided. In my case it was an integrated ATPL course, and the payment plan, according to my contract with the school, was as follows:

Deposit: Initially, I paid a deposit of €2.900.

First 18 Months: During the first 18 months, the monthly payment was €1.500.

Options after 18 Months: After this initial period I had to choose from three options:

Option 1: €11.600 per month for 6 months. 

Option 2: €5.800 per month for 12 months. 

Option 3: €3.867 per month for 18 months.

This means that the full training cost of €99.506 was contractually bound to be paid within a maximum of 36 months. This allowed students to work and study to finance the training.

The various lockdowns caused delays and subsequently the problematic issue of insufficient or no aircraft availability began. However by then the payment term had ended and the training had already been paid for.

Unfortunately later problems led to the school's bankruptcy, resulting in the loss of all students' funds.

While it's possible to transfer part of the training to another school it's important to note that the costs for pilot training have significantly increased in recent years. After deducting the achieved flight hours and theory, a significant amount of €90.000 - €100.000 is still needed to fulfill my dream.

This is where you come in, my fellow dream supporters and aviation enthusiasts. With your support I can resume my training and make my dream come true. Every gesture, big or small brings me closer to the moment when I can fly you safely to your destinations.

Let's soar into the sky together towards the horizon. Your support means everything to me and I look forward to welcoming you as fellow passengers on this incredible adventure.

Thank you very much for your consideration and support!

Philipp

Hallo zusammen,

ich möchte gerne einen Moment nehmen, um meine Geschichte mit euch zu teilen, eine Geschichte von Entschlossenheit, Leidenschaft und einem Traum, der durch unerwartete Herausforderungen auf die Probe gestellt wurde. Mein Name ist Philipp, und ich hege schon seit meiner Jugend den Traum, Pilot zu werden.

Vor fünf Jahren begann meine Reise in die Wolken. Als junger Teenager wurde meine Vorstellungskraft von der Magie der Flugzeuge und der faszinierenden Welt der Luftfahrt gefangen genommen. Meine Neugierde führte mich sogar zu Programmen wie "Air Crash Investigation" auf National Geographic, wo ich die Komplexität der Flugzeugsysteme und die tiefere Bedeutung hinter Flugzeugunfällen entdeckte.

Mit 18 Jahren, endlich alt genug, um meine Flugstunden zu beginnen, wurde meine Freude jedoch durch die finanzielle Realität überschattet. Ein Betrag von 100.000 € stand zwischen mir und meinem Traum, eine Barriere, die damals unüberwindlich schien.

Nach jahrelanger Enttäuschung beschloss ich, sechs Jahre später erneut den Weg zu meinem Traum einzuschlagen. Zum Glück brachte die Zeit neue Möglichkeiten mit sich, darunter auch ein Studien- und Arbeitsprogramm, bei dem die Studiengebühren über die Dauer des Kurses verteilt wurden. Im Frühjahr 2019 schien es, als ob mein Traum endlich wahr werden würde. Leider brachte der Ausbruch der globalen Pandemie eine unerwartete Wende. Die Ausbildung kam zum Stillstand, und die Schule, an der ich studierte, wurde an einen Geschäftsmann verkauft, der zunächst eine rosige Zukunft versprach, aber später bankrottging.

Im Jahr 2022 folgte eine neue hoffnungsvolle Entwicklung. Die Schule durchlief eine Transformation mit Investitionen und einer brandneuen Flotte von Flugzeugen. Alles schien auf dem richtigen Weg zu sein, bis der Krieg in der Ukraine eine Finanzkrise auslöste. Gelder aus einem russischen Unternehmen kamen aufgrund von Sanktionen zum Stillstand. Unsere alten Flugzeuge wurden entfernt, und die Lieferung neuer Flugzeuge kam zum Erliegen, was zu einer Verzögerung von sechs Monaten führte.

Im Jahr 2023 kam der letzte Schlag. Unsere Flugzeuge wurden beschlagnahmt, der Besitzer persönlich für bankrott erklärt, und die Schule verlor die Lizenz zum Unterrichten. Kurz darauf wurde die Schule für bankrott erklärt, weshalb ich nun auf der Suche nach einer neuen Schule und finanziellen Mitteln bin. Meine erworbenen Zertifikate haben jedoch eine begrenzte Gültigkeit, und mein einziges Ziel ist es, meine Flugstunden abzuschließen und den Menschen die Freude am Fliegen zu bringen. Der gezahlte Betrag von 100.000 € ist leider verloren und nicht mehr zurückforderbar, und aufgrund der Inflation sind die Kosten für die Ausbildung auf 120.000 bis 130.000 € gestiegen. Nach Abzug der bisher erreichten Flugstunden fehlen mir noch 100.000 €.

Zahlung der Ausbildung: Ein Detaillierter Blick

Es ist wichtig zu verstehen, wie die finanziellen Belastungen einer Pilotenausbildung verteilt sind. In meinem Fall handelte es sich um eine integrierte ATPL-Ausbildung, bei der der Zahlungsplan gemäß meinem Vertrag mit der Schule wie folgt verlief:

Anzahlung: Zunächst zahlte ich eine Anzahlung von 2.900 €.

Erste 18 Monate: Während der ersten 18 Monate betrug die monatliche Zahlung 1.500 €.

Optionen nach 18 Monaten: Nach dieser anfänglichen Periode musste ich zwischen drei Optionen wählen:

Option 1: 11.600 € pro Monat für 6 Monate.

Option 2: 5.800 € pro Monat für 12 Monate.

Option 3: 3.867 € pro Monat für 18 Monate.

Das bedeutet, dass die Gesamtausbildung von 99.506 € vertraglich verpflichtet war, innerhalb eines Zeitraums von maximal 36 Monaten bezahlt zu werden. Auf diese Weise war es den Studierenden möglich, zu arbeiten und zu studieren, um die Ausbildung zu finanzieren.

Die verschiedenen Lockdowns führten zu Verzögerungen, und danach begann das problematische Problem, dass zu wenige oder keine Flugzeuge verfügbar waren. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch bereits die Zahlungsfrist abgelaufen, und die Ausbildung war bereits bezahlt.

Leider führten spätere Probleme zum Konkurs der Schule, was zum Verlust aller Vermögenswerte der Studierenden führte.

Obwohl es möglich ist, einen Teil der Ausbildung an eine andere Schule zu übertragen, ist es wichtig zu beachten, dass die Kosten für die Pilotenausbildung in den letzten Jahren erheblich gestiegen sind. Nach Abzug der erreichten Flugstunden und Theorie sind immer noch beträchtliche Beträge von 90.000 bis 100.000 € erforderlich, um meinen Traum zu erfüllen.

Hier kommst du ins Spiel, meine Mitstreiter für Träume und Luftfahrtbegeisterte. Mit eurer Unterstützung kann ich meine Ausbildung fortsetzen und meinen Traum verwirklichen. Jede Geste, groß oder klein, bringt mich einen Schritt näher an den Moment, wenn ich euch sicher zu euren Zielen fliegen kann.

Lassen Sie uns gemeinsam in den Himmel aufsteigen, der Horizont entgegen. Eure Unterstützung bedeutet mir alles, und ich freue mich darauf, euch als Mitreisende auf diesem unglaublichen Abenteuer willkommen zu heißen.

Vielen herzlichen Dank für eure Überlegung und Unterstützung!

Philipp

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 29-12-2023 gestart
11399x bekeken

Actie georganiseerd door:

Philipp Hofmann

Philipp Hofmann

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 29-12-2023 gestart
11399x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog