They have names, they had dreams: the mobile funeral

They have names, they had dreams: the mobile funeral

This initiative aims to commemorate the martyrs of the ongoing genocide of Palestinians committed by Israel.

 
Beschikbaar in:  Engels

According to the Ministry of Health in Gaza on the 26th of October, the number of victims from the Israeli war on Gaza has risen to 7028 martyrs, including 2913 children and 4115 adults. This number is rising as we write this text because of the ongoing Israeli siege on people in Gaza, depriving them of electricity, vital to the work of hospital and rescue teams, and water, food, and humanitarian aid. Families have been wiped off the civil registry in Gaza in hours, with Israel targetting homes, hospitals, markets, and schools.  

In the face of such atrocities and genocide, we often remember statistics and numbers, but behind every number lies a human being with dreams, hopes, and stories. Dr Moueen Al Borsch from Gaza reached out to us with the idea of creating a funeral to honor the lives of those killed, because they are not only numbers. They have names, they had dreams…

Dr Moueen Al Borsch is a professor at the University of Palestine and used to live in Gaza with his four children. After losing his home two times and losing one son, he came to the Netherlands for treatment of his children for the injuries caused by white phosphorus. He knows how important it is to remember the people who are lost in the violence.

Therefore, we invite you to join us in this important initiative to show the faces and names of the martyrs of the ongoing genocide committed by the Israeli occupation of Palestinians, to commemorate their lives, and to provide them with the dignity they deserve. 

Our Aim: Giving Life to the Numbers 

The "Mobile Funeral of the victims of Genocide" campaign seeks to humanize those who have been killed and ensure that they are remembered as individuals rather than mere statistics. We believe that they deserve a place to be mourned and remembered and a semblance of a decent grave. 

How It Works: Bringing Humanity to the Forefront 

The core of this campaign is a mobile funeral that travels to different locations, bearing witness to the Palestinian’s lives , giving them the dignity they deserve. The funeral will consist of large, waterproof printed banners that can be easily transported and displayed. These banners will be adorned with names, pictures, and short stories about the martyrs of the ongoing genocide.  

Get Involved: Making a Difference Together 

When the banners are ready, we encourage individuals and groups to organize a funeral in their communities or to incorporate it into an existing protest, rally, or event. Participants can add roses as a symbol of remembrance and invite representatives to speak on the importance of honoring these lives. 

We understand the enormity of our mission, and we're starting small to see how we can best honor these lives. With your support, we can grow and expand this initiative, giving these victims the recognition they deserve. 

Join Us in This Noble Cause 

Your involvement can make a significant impact. We invite you to contribute to this campaign by donating. Together, we can ensure that the victims of the genocide are not just numbers but human beings with stories and dreams. 

Let us come together, remember the lives lost, and ensure they are not forgotten. Together, we can create a lasting tribute to the victims of this genocide. 

** Your donations surpassing the amount that can be used for the campaign will go to hospitals and medical organizations providing life-saving treatments for people in Gaza.  

Free Palestine

Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza van 26 oktober is het aantal slachtoffers van de Israëlische oorlog tegen Gaza gestegen tot 7028 martelaren, waaronder 2913 kinderen en 4115 volwassenen. Dit aantal stijgt terwijl wij deze tekst schrijven vanwege de voortdurende Israëlische belegering van de mensen in Gaza, waardoor ze verstoken blijven van elektriciteit, die van vitaal belang is voor het werk van ziekenhuis- en reddingsteams, en van water, voedsel en humanitaire hulp. Families zijn in uren uit de burgerlijke stand in Gaza gewist, terwijl Israël huizen, ziekenhuizen, markten en scholen als doelwit nam.  

Bij dergelijke wreedheden en genocide denken we vaak aan statistieken en getallen, maar achter elk getal schuilt een mens met dromen, hoop en verhalen. Dr. Moueen Al Borsch uit Gaza nam contact met ons op met het idee om een begrafenis te organiseren om de levens van de slachtoffers te eren, omdat zij niet alleen getallen zijn. Ze hebben namen, ze hadden dromen...

Dr. Moueen Al Borsch is professor aan de Universiteit van Palestina en woonde vroeger met zijn vier kinderen in Gaza. Nadat hij twee keer zijn huis verloor en één zoon verloor, kwam hij naar Nederland om zijn kinderen te laten behandelen voor de verwondingen die veroorzaakt waren door witte fosfor. Hij weet hoe belangrijk het is om de mensen te herdenken die door het geweld verloren zijn gegaan.

Daarom nodigen wij u uit om samen met ons deel te nemen aan dit belangrijke initiatief om de gezichten en namen van de martelaren van de voortdurende genocide, gepleegd door de Israëlische bezetting op Palestijnen, te laten zien, hun levens te herdenken en hen de waardigheid te geven die ze verdienen.  

Ons doel: Leven geven aan de getallen  

De campagne "Mobiele begrafenis van de slachtoffers van genocide" probeert de slachtoffers te vermenselijken en ervoor te zorgen dat ze herinnerd worden als individuen in plaats van als louter statistieken. Wij geloven dat zij een plaats verdienen om te rouwen en herinnerd te worden en een schijn van een fatsoenlijk graf.  

Hoe het werkt: Menselijkheid naar de voorgrond brengen  

De kern van deze campagne is een mobiele begrafenis die naar verschillende locaties reist om te getuigen van het leven van de Palestijnen en hen de waardigheid te geven die ze verdienen. De begrafenis zal bestaan uit grote, waterbestendig bedrukte spandoeken die gemakkelijk vervoerd en tentoongesteld kunnen worden. Deze spandoeken zullen versierd zijn met namen, foto's en korte verhalen over de martelaren van de aanhoudende genocide.  

Doe mee: Samen een verschil maken  

Als de spandoeken klaar zijn, moedigen we individuen en groepen aan om een begrafenis te organiseren in hun gemeenschap of om deze te integreren in een bestaand protest, rally of evenement. Deelnemers kunnen rozen toevoegen als symbool van herdenking en vertegenwoordigers uitnodigen om te spreken over het belang van het eren van deze levens.  

We begrijpen de enorme omvang van onze missie en we beginnen klein om te zien hoe we deze levens het beste kunnen eren. Met uw steun kunnen we dit initiatief uitbreiden en deze slachtoffers de erkenning geven die ze verdienen.  

Steun ons in deze nobele zaak  

Uw betrokkenheid kan een grote impact hebben. Wij nodigen u uit om bij te dragen aan deze campagne door te doneren. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de slachtoffers van de genocide niet slechts getallen zijn, maar mensen met verhalen en dromen.  

Laten we samenkomen, de verloren levens herdenken en ervoor zorgen dat ze niet vergeten worden. Samen kunnen we een blijvend eerbetoon aan de slachtoffers van deze genocide creëren.  

** Uw donaties die het bedrag overschrijden dat voor de campagne gebruikt kan worden, gaan naar ziekenhuizen en medische organisaties die levensreddende behandelingen bieden aan mensen in Gaza.  

Vrij Palestina

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 26-10-2023 gestart
4687x bekeken

Actie georganiseerd door:

They have names They had dreams

They have names They had dreams

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 26-10-2023 gestart
4687x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog