Meme ca tedavim icin yardim cagrisi/Help request for my breast ca treatment

Meme ca tedavim icin yardim cagrisi/Help request for my breast ca treatment
Sevil Erdik

Kanser tedavim için bağışlarınıza ihtiyacım var/I need your donations for my breast cancer treatment

 

Merhaba, ben Sevil.

Evliyim ve 4 yaşında dünya tatlısı bir kızım var. 40 yaşıma henüz girmeden aldığım "Metastatik Meme Kanseri" teşhisi ile çok zor bir süreçten geçiyorum.

Kurtulma şansımı artırmak için, 17 Mayıs'ta İstanbul'da bir cerrahi operasyon geçirdim (bunu da kendim ödedim, faturaları güncelleme sayfasında bulabilirsiniz) ve 17 Haziran'da Almanya’da Dendritik Hücre tedavisine başladım (bu tedaviyi seçme sebeplerim ve tedaviye dair araştırma linklerini sayfanın sonunda bulabilirsiniz).

Tedavi toplamda 3 aşamalı olarak ortalama 6 ay kadar sürecek ve ne yazık ki sigorta şirketim bu büyük maliyeti (her aşama yaklaşık 32.000 euro ve toplamda 96.000 euro) karşılamayı reddetti. Bu nedenle uzun bir yasal sürece giriyoruz ve tedavi masraflarımı kendim ödemem gerekiyor.

Bu tedaviyi ödeyebilecek bir finansal gücümüz yok. Bunun yanında ilaçlar, konaklama, takviyeler, ek tedaviler gibi birçok harcamamız var. Bu nedenle, süreçte maddi olarak tükenmemek için bu bağış kampanyasını başlattım. Hatta tedavinin ilk aşamasını ertelemek zorunda kalmadan bağışlar sayesinde ödeyebildim. Bu yoğun destek bizi çok mutlu ediyor ve umut veriyor.

Tedavi sürecime dair bilgileri paylaştığım bir Instagram hesabı açtım ve bu platform aracılığıyla benzer korkuları yaşayan anne ve kadınlara umut olmak ve destek vermek istiyorum, takip ederseniz çok sevinirim. Profil linki:

https://www.instagram.com/sevil.v2.0?igsh=MWhoMjh6ZmJkMDA3dA==

Bağış yaparak veya bu kampanyayı kendi çevrenizle paylaşarak ya da güzel dilekler, dualar ile vereceğiniz her destek çok kıymetli.

Dendritik Hücre Terapisine Genel Bakış

Bu tedavi temelde vücudun bağışıklık sistemini kanser tedavisine yönelik aktive eden bir yöntemler bütünü. Dendritik hücre tedavisinde hastadan alınan kandaki dendritik hücreler ayrıştırılıyor, laboratuvar ortamında bu hücrelere anormal hücreyi tanıma ve saldırma becerisi öğretiliyor ve yine kandaki T hücreleri binlerce adet çoğaltılarak hastanın kendi materyalinden bir aşı hazırlanmış oluyor. Bu aşı hastaya verildiğinde, bu hücreler vücudun tüm hücrelerini tek tek tarayarak anormal hücreleri bulup ortadan kaldırıyor. Bunu yaparken sağlıklı hücrelere hiçbir zarar verilmediği gibi yöntemin beklenen dramatik bir yan etkisi de yok. Etkinliği artırmak için tedavide ek olarak; lokal ve tüm vücut hipertermi, damar yolundan kişiye özel seçilmiş ilaçların ve takviyelerin verilmesi, ozon terapisi gibi yöntemler de kullanılıyor. Bu buluş ile 2011 yılında Dr. Ralph M. Steinman, Fizyoloji ve Tıp alanında Nobel ödülü kazanmıştır.

https://www.aai.org/About/History/Notable-Members/Nobel-Laureates/RalphMSteinman#gsc.tab=0

Neden Bu Yöntemi Tercih Ettim?

 • Non-toksik bir yöntem olması, kanser hücrelerini ortadan kaldırırken vücudun sağlıklı hücrelerine zarar vermemesi
 • Vücudun bağışıklık sistemini aktive ederek çalışan, yani kişinin kendini iyileştirme mekanizmasını kullanan bir yöntem olması
 • İlaç, takviye ve ek terapilerin kişiye ve teşhisine/durumuna özel olarak seçilmesi
 • Hollanda'da henüz klinik deney seviyesinde olsa da birçok ülkede tanınan ve yüksek başarı oranları olan bir yöntem olması
 • Hipertermi ve ozon terapi gibi yöntemleri de kullanarak tedavinin etkinliğini maksimize eden bir yöntem olması
 • Uygulanacak aşıların kendi materyalimden (kanımdan) hazırlanıyor olması
 • Uygulayan ekibin deneyimine güveniyor olmam

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37147983/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32205087/

Hello, I'm Sevil.

I am married and have a 4-year-old daughter who is the joy of my life. I am going through a very difficult time as I have been diagnosed with "Metastatic Breast Cancer" before I even turned 40.

To increase my chances of survival, I had a surgical operation in Istanbul on May 17 (I paid for this myself, you can find the invoices on the update page) and started Dendritic Cell therapy in Germany on June 17 (you can find the reasons why I chose this treatment and research links about the treatment at the end of the page).

The treatment will take a total of 3 stages of approximately 6 months and unfortunately my insurance company refused to cover this huge cost (approximately 32,000 euros per stage and 96,000 euros in total). Therefore, we are entering a long lasting legal process and I have to pay for my treatment expenses myself.

We do not have the financial means to pay for this treatment. Additionally, we have many other expenses such as medications, accommodation, supplements and additional treatments. Therefore, I started this fundraiser to avoid financial exhaustion during this process. Thanks to the donations, I was able to pay for the first stage of the treatment without having to postpone it. This warm support makes us very happy and hopeful.

I have an Instagram account to share information about my treatment process and through this platform, I want to give hope and support to mothers and women who are experiencing similar fears. I would be very happy if you follow me. Profile link:

https://www.instagram.com/sevil.v2.0?igsh=MWhoMjh6ZmJkMDA3dA==

Any support you can give by donating, sharing this campaign with your network or sending your good wishes and prayers means a lot to us.

Overview of Dendritic Cell Therapy

This treatment essentially activates the body's immune system to target cancer. In dendritic cell therapy, dendritic cells from the patient's blood are isolated, trained in a laboratory to recognize and attack abnormal cells and thousands of T cells from the blood are multiplied to prepare a vaccine from the patient's own material. When this vaccine is given to the patient, these cells scan all the body's cells one by one, finding and eliminating abnormal cells. While doing this, they do not harm healthy cells and the method is expected to have no dramatic side effects. To increase its effectiveness, additional methods such as local and whole-body hyperthermia, intravenous administration of patient specific selected drugs and supplements and ozone therapy are also used. With this discovery, Dr. Ralph M. Steinman won the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 2011.

https://www.aai.org/About/History/Notable-Members/Nobel-Laureates/RalphMSteinman#gsc.tab=0

Why I Chose This Method

 • It is a non-toxic method that does not harm the body's healthy cells while eliminating cancer cells
 • It works by activating the body's immune system, using the person's self-healing mechanism
 • The medication, supplements and additional therapies are selected specifically for the individual and their diagnosis/condition
 • Although it is still at the clinical trial stage in the Netherlands, it is a recognized method with high success rates in many countries
 • It maximizes the effectiveness of the treatment by also using methods such as hyperthermia and ozone therapy
 • The vaccines to be administered are prepared from my own material (my blood)
 • I trust the experience of the team applying the treatment

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37147983/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32205087/

Hallo, ik ben Sevil.

Ik ben net 40 geworden, ben getrouwd en heb een schattige dochter die nu pas 4 jaar oud is. Helaas stond mijn leven op zijn kop door de diagnose ‘Metastatische Borstkanker’ die ik onlangs kreeg.

Om mijn overlevingskansen te vergroten, heb ik op 17 mei een chirurgische operatie ondergaan in Istanbul (ik heb dit zelf betaald, je kunt de facturen op de updatepagina vinden) en ben ik op 17 juni begonnen met Dendritische Celtherapie in Duitsland (je kunt aan het einde van de pagina de redenen vinden waarom ik deze behandeling heb gekozen en de onderzoeklinks over de behandeling).

De behandeling bestaat uit 3 fasen en duurt in totaal ongeveer 6 maanden, en helaas betaalt mijn verzekering deze aanzienlijke kosten niet (ongeveer 32.000 euro per fase en in totaal 96.000 euro). Daarom gaan we een langdurig juridisch proces in en moet ik mijn behandelingskosten zelf betalen.

We hebben niet de financiële middelen om deze behandeling te betalen. Daarnaast hebben we veel andere kosten, zoals medicijnen, accommodatie, supplementen en aanvullende behandelingen. Daarom ben ik deze steunactie gestart om tijdens dit proces financiële uitputting te voorkomen. Dankzij de donaties kon ik de eerste fase van de behandeling betalen zonder deze te hoeven uitstellen. Deze intense steun maakt ons erg blij en hoopvol.

Ik heb een Instagram-account geopend om informatie over mijn behandelingsproces te delen en via dit platform wil ik moeders en vrouwen die vergelijkbare angsten ervaren hoop geven en ondersteunen. Ik zou het erg op prijs stellen als je me volgt. Profiellink:

https://www.instagram.com/sevil.v2.0?igsh=MWhoMjh6ZmJkMDA3dA==

Elke steun die je kunt geven door te doneren, deze campagne te delen met je netwerk of door je goede wensen en gebeden is van onschatbare waarde.

Overzicht van Dendritische Celtherapie

Deze behandeling activeert in wezen het immuunsysteem van het lichaam om kanker te bestrijden. Bij dendritische celtherapie worden dendritische cellen uit het bloed van de patiënt geïsoleerd, in een laboratorium getraind om abnormale cellen te herkennen en aan te vallen, en worden duizenden T-cellen uit het bloed vermenigvuldigd om een vaccin te bereiden uit het eigen materiaal van de patiënt. Wanneer dit vaccin aan de patiënt wordt gegeven, scannen deze cellen alle cellen van het lichaam één voor één, vinden en elimineren de abnormale cellen. Hierbij worden gezonde cellen niet beschadigd en de methode wordt verwacht geen dramatische bijwerkingen te hebben. Om de effectiviteit te vergroten, worden aanvullende methoden gebruikt, zoals lokale en volledige lichaams-hyperthermie, intraveneuze toediening van speciaal geselecteerde medicijnen en supplementen, en ozontherapie. Met deze ontdekking won Dr. Ralph M. Steinman in 2011 de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde.

https://www.aai.org/About/History/Notable-Members/Nobel-Laureates/RalphMSteinman#gsc.tab=0

Waarom Ik Deze Methode Heb Gekozen

 • Het is een niet-toxische methode die de gezonde cellen van het lichaam niet schaadt terwijl de kankercellen worden geëlimineerd
 • Het werkt door het immuunsysteem van het lichaam te activeren, gebruikmakend van het zelfherstellend mechanisme van de persoon
 • De medicijnen, supplementen en aanvullende therapieën worden specifiek gekozen voor het individu en hun diagnose/toestand
 • Hoewel het in Nederland nog in de klinische proefstadium is, is het een erkende methode met hoge slagingspercentages in veel landen
 • Het maximaliseert de effectiviteit van de behandeling door ook methoden zoals hyperthermie en ozontherapie te gebruiken
 • De vaccins die zullen worden toegediend, worden bereid uit mijn eigen materiaal (mijn bloed)
 • Ik vertrouw op de ervaring van het team dat de behandeling toepast

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37147983/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32205087/

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 12/05/2024
Viewed 18748x

Fundraiser organised by:

Sevil Erdik

Sevil Erdik

 

Donations

 
Show all donations
Started on 12/05/2024
Viewed 18748x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog
 
Other fundraisers in: Medical Family Emergency
Report abuse