Steun gevraagd voor mijn lieve hond Ruby

Steun gevraagd voor mijn lieve hond Ruby
Esmeralda Riemeijer

Ruby kampt sinds februari al met vele gezondsheidsklachten. Na vele dierenartsafspraken vraag ik jullie medeleven en hulp.

 
Available in:  Dutch

Lieve dierenvrienden,

Helaas wil ik via deze weg een beroep doen op jullie medeleven, gulheid en compassie.

Sinds februari kampt mijn lieve signaalhond (hulphond voor slechthorende/dove mensen) Ruby, helaas met vele gezondheidsklachten en is zij heel vaak naar de dierenarts geweest voor vele bloedonderzoeken, echo’s, beenmergpunctie, bloedtransfusie en krijgt zij vandaag 6 mei, een CT-scan, bloeddrukmeting, oogonderzoek en als er niets uit de CT-scan komt, een laparascopie van de maag en darmen en opnieuw een beenmerg punctie als uit de laparascopie niets uitkomt.

Wat begon met een paar klachten na positief getest te zijn op giardia en een lange en zware antibiotica-kuur te hebben gekregen, is nu een uitgebreid scala aan vele klachten geworden.

We zijn inmiddels nu zo ver dat Ruby een bloedtransfusie voor het eerst in haar leven heeft moeten krijgen, na een te laag vitamine B-12 gehalte, te laag ijzergehalte en te weinig rode bloedcellen in het bloed.

Zij had voor de bloedtransfusie nog maar 12% rode bloedcellen in haar bloed. Na de bloedtransfusie was het omhoog gegaan naar 22%. Nog steeds veels te weinig, maar gelukkig meer dan eerst. Nu vandaag 6 mei, is het omlaag gegaan naar 19,5%.

Dit is een opsomming van de vele klachten die Ruby momenteel ervaart:

 • Te laag vit B-12 gehalte
 • Te laag ijzer gehalte
 • Te weinig rode bloedcellen
 • Bleke tong, huid en slijmvliezen
 • Snelle ademhaling en hartslag
 • Weinig energie
 • Af en toe slechte eetlust
 • Weinig drinken
 • Slechte coordinatie
 • Zwakke spieren
 • Dronkemansgang
 • Sloomheid
 • Veel stoppen tijdens het wandelen
 • Rusteloosheid overdag
 • Last van hoofdpijnen
 • Deinst achteruit bij aaien van hoofd
 • Ogen staan soms bol
 • Witte/blauwe waas over de ogen
 • Pupillen reageren niet goed op licht
 • Soms verwijde pupillen
 • Fel licht willen ontwijken
 • Knijpen met de ogen
 • Blindheid (durft het gras niet meer op, vooral ‘s nachts)

En nog veel meer (deze staan vermeld op het papiertje)

De dierenartsen hebben een beenmergpunctie gedaan waar uit kwam dat haar ijzer gehalte veels te laag was.

Nu denken zij aan een auto-immuunziekte, ziekte van crohn, prikkelbare darm syndroom, leukemie of een tumor in het hoofd….

Je kan begrijpen dat ik alles op alles zet om mijn lieve hondekind te helpen waar ik kan, ik laat haar niet zomaar gaan zonder eerst een uitgebreid onderzoek. Ruby is mijn alles, haar zo vroeg verliezen, zou mijn hart breken…. Ze is een echte mensenhond en tovert bij iedereen een lach op het gezicht.

Ook is zij een echte dierenvriend, ze vindt alle dieren leuk. Zo heeft zij mevrouw de ezel als vriendin, een echte Pietje Bell als kattenbroertje waar ze regelmatig mee knuffelt (zijn naam is Snottebel, roepnaam Bellie), is zij gek op alle kleine hondjes en zelfs geitjes, paarden en kippen vindt zij leuk!

Godzijdank heeft zij een dierenverzekering, maar de vergoeding van consultkosten is helaas voor dit jaar al bereikt… Dit betekent dat alle dierenarts consult kosten voor dit jaar niet meer vergoedt worden.

De dierenverzekering vergoedt gelukkig 80% van de kosten, maar 20% van de kosten zijn voor mijn eigen rekening.

Mijn eigen potje begint helaas op te raken, daarom wil ik aan jullie lieve mensen en dierenvrienden, vragen of jullie dit bericht willen delen en als jullie portomennee het toelaat, een bijdrage te doen voor de vele dierenarts kosten van Ruby.

Vandaag zal Ruby eerst een CT-scan van haar hoofd krijgen, een bloeddrukmeting en een oogonderzoek. Als blijkt dat er geen tumor in haar hoofd zit, zullen zij de laparoscopie van de maag en darmen uitvoeren, als hier niets uitkomt krijgt zij opnieuw een beenmerg punctie.

Ik dank jullie allemaal uit de grond van mijn hart, voor het lezen van dit bericht, het delen ervan en de eventuele bijdragen die ik van jullie mag ontvangen.

Veel liefs,

Esmeralda, bazinnetje van de allerliefste labrador, Ruby.

Dear animal friends,

 

Unfortunately, I would like to appeal to your compassion, generosity and compassion in this way.

 

Since February, my sweet signal dog (assistance dog for hearing-impaired/deaf people) Ruby has unfortunately been suffering from many health problems and has often been to the vet for many blood tests, ultrasounds, bone marrow puncture, blood transfusion and today may 6th, she will receive a CT scan, blood pressure measurement, eye examination if the CT-scan shows nothing, a laparoscopy of the stomach and intestines and again a bone marrow puncture.

 

What started with a few complaints after testing positive for giardia and receiving a long and heavy course of antibiotics, has now become an extensive range of many complaints.

 

We have now reached the point where Ruby had to receive a blood transfusion for the first time in her life, after having too low vitamin B-12 levels, too low iron levels and too little red blood cells in the blood.

 

Before the blood transfusion, she only had 12% in her blood. After the blood transfusion it had gone up to 22%. Still far too little, but fortunately more than before. Now today may 6th, it has decreased to 19,5%.

 

This is a list of the many complaints that Ruby is currently experiencing:

 

 • Too low vitamin B-12 content
 • Iron content too low
 • too little red blood cells
 • Pale tongue, skin and mucous membranes
 • Rapid breathing and heart rate
 • Low energy
 • Occasionally bad appetite
 • Drinking too little
 • Poor coordination
 • Weak muscles
 • Drunken walk
 • Lethargy
 • Lots of stops while walking
 • Restlessness during the day
 • suffering headaches
 • Shrinks back when stroking the head
 • Eyes sometimes bulge
 • White/blue haze over the eyes
 • eye lenses do not respond well to light
 • Sometimes dilated pupils
 • Want to avoid bright light
 • squeezing the eyes
 • Blindness (no longer dares to go onto the grass, especially at night)

 

And many more (these are mentioned on the note, unfortunately written in Dutch)

 

The vets perfomed a bone marrow puncture and it turned out that her iron levels were far too low.

 

Now they think of an autoimmune disease, Crohn's disease, irritable bowel syndrome, leukemia or a tumor in the head...

 

You can understand that I do everything I can to help my sweet dog wherever I can, I don't just let her go without an extensive examination first. Ruby is my everything, losing her so early would break my heart…. She is a real people‘s dog and puts a smile on everyone's face.

 

She is also a real animal lover, she likes all animals. She has Mrs. Donkey as a friend, a real Oliver Twist as a cat brother with whom she regularly cuddles (his name is Snottebel, nickname Bellie), she loves all small dogs and she even likes goats, horses and chickens!

 

Thank God she has pet insurance, but unfortunately the reimbursement for consultation costs has already been reached for this year... Meaning any more vet consult costs will not be covered by the pet insurance.

 

The pet insurance luckily reimburses 80% of the costs but 20% of the costs are for my own account.

 

 

Unfortunately, my own piggy bank is starting to run out, so I would like to ask you dear people and animal friends to share this message and, if your wallet fortunately allows it, to make a contribution to Ruby's many veterinary costs.

 

Today Ruby will first have a CT scan of her head, a blood pressure measurement, bloodtest and an eye exam. If it turns out that there is no tumor in her head, they will perform a laparoscopy of the stomach and intestines and again a bone marrow puncture.

 

I write this while waiting for the test results from the vet.

 

I thank you all from the bottom of my heart for reading this message, sharing it and any contribution I may receive from you.

 

 

Lots of love,

 

Esmeralda, owner of the sweetest labrador, Ruby.

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 06/05/2024
Viewed 1235x

Fundraiser organised by:

Esmeralda Riemeijer

Esmeralda Riemeijer

 

Donations

 
Show all donations
Started on 06/05/2024
Viewed 1235x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog
 
Other fundraisers in: Animals Medical Family
Report abuse