De laatste 50 loodjes

De laatste 50 loodjes
Luca Dowden

Laat me jullie meenemen naar mijn bevlogen pad en welke uitdagingen mij allemaal stonden te wachten.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Lieve mensen,

Wat tof dat je op mijn actie hebt geklikt! 
Graag wil ik een paar minuten van je tijd in beslag nemen. En in het kort wil ik uitleggen wie ik ben, wat ik tot nu toe gedaan hebt en wat ik altijd heb willen doen.

Wie ben ik

Mijn naam is Luca Dowden. Afgelopen mei ben ik 23 jaar geworden. Ik heb een broertje en een zus. Mijn vader is Engels en mijn moeder is Nederlands. Zelf hou ik heel erg veel van sporten en ben veel actief in de gym. Als een week uit 8 dagen zou bestaan, ging ik uiteraard 8x per week naar de gym.
Naar festivals gaan vind ik leuk, maar ook naar de bioscoop gaan of thuis een film kijken, even bijkomen van al het zweten in de gym. Dit was in het kort even over mij.

Mijn verhaal

Nu ga ik jullie meenemen in mijn verhaal. Laten we dat doen in een chronologische volgorde zodra ik naar de middelbare school ging. 

Middelbare school was voor mij geen succes, ik vond het maar niks en ik was meer afwezig dan aanwezig zo maar gezegd.
Het was dan ook in een periode dat mijn ouders gingen scheiden. Zelf had ik het gevoel alsof de hele wereld tegen mij was in die tijd. Thuis liep het helemaal niet lekker en dat projecteerde zich ook af op school. Docenten vonden mij dan ook geen lieverdje. Ik was op zoek naar een uitweg vanwege wat er allemaal om me heen gebeurde. En dat vond ik op de straat. Uiteindelijk werd de scheiding officieel en dan moet je een keuze maken bij wie je wilt gaan wonen. Ik had ervoor gekozen om bij mijn moeder te gaan wonen.

15-jarige leeftijd
Nu ben ik 15 jaar. Op dat moment raakte ik heel erg betrokken in het leven op de straat, vandaar dat ik ook steeds minder aanwezig was op school. Ik kwam helaas in contact met de verkeerde jongens en dan kan het allemaal snel gaan. 
Ik raakte betrokken in activiteiten waar ik niet zomaar mee kon stoppen. Maar ik had mijn les al snel geleerd nadat ik opgepakt was en op dat moment drong het tot me door dat ik zo niet door wilde gaan. Uiteindelijk ben ik met school gestopt zonder een diploma.

18-jarige leeftijd
Nu ben ik 18 jaar met nog geen enkele diploma/certificaat.
En in dat ogenblik had ik besloten om een MBO 4 opleiding te doen in de IT. De omgeving die ik voor mezelf gecreëerd had op straat en de kringen waar ik me in bevond leverderde niet veel goeds op voor me. Daar moest ik een oplossing voor bedenken. En die heb ik ook gevonden. Met het begin van mijn nieuwe studie ben ik bij mijn vader en stiefmoeder ingetrokken om daar te gaan wonen. Dat voelde voor me als een soort frisse start.
De volgende 3 jaren heb ik de studie applicatie/media-developer gedaan. Die heb ik succesvol afgerond en ik kreeg een baan aangeboden als front-end developer bij mijn afstudeerstage. 
Maar ik kwam er al gauw achter dat de IT branche toch niks voor mij is.

22-jarige leeftijd
Ik ben nu 22, heb een jaar gewerkt in de IT als front-end developer. Vervolgens kreeg ik de kans om in de vastgoed als projectleider aan de slag te gaan, ook dat heb ik voor een jaar gedaan, waar ik enorm ben gegroeid op het vlak van leadership, team management, en waar ik heel veel geleerd heb als persoon. Maar toch voelde ik me nooit helemaal op me plek.

23-jarige leeftijd
Nu ben ik 23 en ik dacht het is nu of nooit. De afgelopen paar maanden ben ik keihard aan de slag geweest om certificaten zoals: natuurkunde, wiskunde en Engels op havo-niveau te behalen. Wat me overigens allemaal is gelukt. Ik heb die certificaten natuurlijk wel met een doel in ogen behaald. 

Mijn doelstelling

Zelf heb ik namelijk geprobeerd om piloot te worden en daarvoor heb je die certificaten nodig om überhaupt in aanmerking te komen voor de selectie. 
De selectie voor piloot is pittig, je moet 3 fases afronden en als je ook maar bij 1 van de 3 faalt, ben je niet toegelaten. Het gaat hierbij om:
Fase 1 - De compass test + psychologische onderzoek.
Fase 2 - De vliegtechnische aanleg.
Fase 3 - Persoonlijk interview.

Nu kan ik met trots zeggen dat ik de 3 fases succesvol heb doorlopen. Piloot worden is iets wat ik altijd al heb willen doen.
Ik wist dit sinds mijn 14e al, alleen zoals je net gelezen hebt, was het gewoon niet mogelijk om het te realiseren. Vanwege wat er op dat moment allemaal gebeurde in mijn leven. Totdat ik besloot voor mezelf het is nu of nooit en toen ben ik er de volle 100% voor gegaan.

Wat ik graag met jullie wil delen is: 

  • als je je zinnen ergens op gezet hebt en er voor wilt gaan,
  • en wanneer je de moed hebt verzameld om het ook uit te spreken en je ervan bewust bent welke stappen je moet nemen om je doel te behalen,

dan is alles mogelijk en laat je je door niemand vertellen dat je het niet in je hebt.

Sponsoring

Nu rest me nog alleen het financiële plaatje. De opleiding voor piloot is een privé opleiding en dat brengt aardig wat kosten met zich mee.
Via mijn familie en ouders zijn we samen tot een groot bedrag gekomen, helaas is het nog niet genoeg.

Hierbij vraag ik jullie allen of je me zou willen helpen door middel van een bedrag aan mij te sponsoren zodat we samen de laatste loodjes binnen halen en ik aan mijn droom opleiding kan beginnen.

Ik waardeer het enorm dat je de tijd hebt genomen om mijn verhaal te lezen. Voor eventuele vragen kun je me altijd bereiken via mijn linkedIn.

Met vriendelijke groet,

Luca Dowden
linkedin.com/in/luca-d-a836a6175

Dear people,

How cool that you clicked on my action! 
I would like to take a few minutes of your time. And in brief, I would like to explain who I am, what I have done so far and what I have always wanted to do.

Who I am

My name is Luca Dowden. Last May, I turned 23 years old. I have a brother and a sister. My father is English and my mother is Dutch. I personally love sports very much and I am very active in the gym. If a week consisted of eight days, I would obviously go to the gym eight times a week. I like going to festivals, but also going to the cinema or watching a film at home, recovering from all the sweating in the gym. This was briefly about me.

My Story

Now I'm going to take you into my story. Let's do that in a chronological order as soon as I entered high school.

High school was not a success for me, I didn't like it and I was more absent than present so to speak, it was during a time when my parents were getting divorced. I felt as if the whole world was against me at that time. Things weren't going well at home and it projected onto school. Teachers didn't think I was a sweetheart. I was looking for a way out because of what was happening around me. Eventually the divorce became official and then you have to make a choice about who you want to live with. I had chosen to live with my mother.

Age 15
Now I am 15 years old. At that time I became very involved in the street life, which is why I was also less and less present at school. I unfortunately came in contact with the wrong guys and then things can go fast. I got involved in activities I couldn't just stop. But I had learned my lesson soon after I was picked up by the old bill and at that point it dawned on me that I didn't want to continue like this. Eventually I quit school without a degree.

Age 18
Now I am 18 with no diploma/certificate yet. And in that moment I had decided to do a MBO 4 course in IT. The environment I had created for myself on the streets with my mother I wanted to get rid of that and for that I had to find a solution. With the start of my new studies I moved in with my father to live there. The next 3 years I did the study application/media developer. I successfully completed that and was offered a job as a front-end developer at my graduate internship. But I soon found out that the IT industry wasn't for me after all.

Age 22
I am now 22, worked in IT for a year as a front-end developer. Then I got the opportunity to work in real estate as a project manager, which I did for a year as well, where I grew tremendously in terms of leadership, team management, and where I learned a lot as a person. Still, I never felt completely in place.

Age 23
Now I'm 23 and I thought it's now or never. The past few months I have been working very hard to get certificates such as: physics, math and English at havo level. All of which, by the way, I managed to do. Of course, I obtained those certificates with a goal in mind.

My goal

I tried to become a pilot and you need these certificates to be eligible for selection. The selection for pilot is tough, you have to complete 3 stages and if you fail even 1 of the 3, you are not admitted. 
These are:
Stage 1 - The compass test + psychological examination.
Stage 2 - The flying aptitude.
Stage 3 - Personal interview.

Now I can proudly say that I have successfully passed the 3 phases. Becoming a pilot is something I have always wanted to do. I knew this since I was 14, only as you just read, it just wasn't possible to make it happen. Because of what was happening in my life at that time. Until I decided for myself it's now or never and then I went for it 100%.

What I would like to share with you is:

  • when you have set your mind on something and you want to go for it,
  • and when you've gathered the courage to speak up and you're aware of the steps you need to take to get there,

then anything is possible and don't let anyone tell you that you don't have it in you.

Sponsorship

Now the only thing that remains is the financial picture. The pilot training is a private training and that brings with it quite some costs. Through my family and parents we have come to a large sum together, unfortunately it is still not enough.

Hereby I ask you all if you would like to help me by sponsoring an amount of money to me so that together we can get the last mile and I can start living my dream.

I really appreciate you taking the time to read my story. For any questions, you can always reach me through my linkedIn.

Kind regards,

Luca Dowden
linkedin.com/in/luca-d-a836a6175

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 27-09-2022 gestart
7345x bekeken

Actie georganiseerd door:

Luca Dowden

Luca Dowden

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 27-09-2022 gestart
7345x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Wens
Misbruik melden