Franky en Coen gaan weer friet en snacks bakken in Oekraïne

Franky en Coen gaan weer friet en snacks bakken in Oekraïne
Franky van Hintum & Coen van Oosten
Deel deze actie via:

Franky en Coen serveerden met uw hulp nu al meer dan 120.000 porties friet en 110.000 snacks aan vluchtelingen in Oekraïne.

 
€ 0 ingezameld

Update 03/01: 

Wij, Franky en Coen, gaan elke keer opnieuw met onze frietwagen naar Oekraïne en bakken daar gratis friet en snacks voor kinderen, vluchtelingen, militairen en andere hulpbehoevenden. Wij zijn Stichting Franky and Coen Into The Breach. 

We waren tijdens de oorlog al 9x voor langere tijd in Oekraïne en / of bij de Oekraïnse grens en hebben meer dan 120.000 porties friet, 110.000 snacks weggegeven! Daarbij hebben we ook aan kinderen honderden kilo's snoep en duizenden donuts uitgedeeld. 

De planning voor onze eerstvolgende reizen:
We zijn net terug van onze kerstreis uit Oekraïne maar in februari gaan we weer.

Onze vorige (december) kerst reis
Bekijk de videobeelden van de december reis op Youtube

De november reis
Bekijk de videobeelden van de november reis op Youtube

De oktober reis:

Bekijk de videobeelden van de oktober reis op Youtube


Tijdens onze reizen bakken we friet en snacks voor duizenden vluchtelingen (vaak zo'n 2000 porties op 1 dag). we bakken ook bij kindertehuizen, bejaarden tehuizen en ziekenhuizen.

Wij bakten in de zwaar getroffen steden Bucha, Irpin, Hostomel. Dit zijn steden waar 70% van de huizen zijn getroffen door raketinslagen of artillerie beschietingen. In deze steden zitten mensen vaak zonder stroom, water en verwarming. 

Ook bakten we aan het front in Charkov en Izium. Deze plaatsen liggen nu nog steeds onder vuur. Graag willen wij de Oekraïners laten voelen dat ze steun hebben vanuit ons land. Dat we achter hen staan. Elke dag zien we in Oekraïne het leed dat de onschuldige mensen door de Russen is aangedaan. Wij willen proberen dit iets te verzachten. Wij gaan voor de glimlach!

Op onze website en bij onze social media zijn veel foto's en filmpjes te zien van al deze dagen.

Onze reizen zijn bijzonder heftig. We kwamen op de meest bijzondere plaatsen. We hebben fantastische mensen ontmoet, verschrikkelijke verhalen gehoord maar ook de mooiste momenten beleefd. We hebben gelachen en gejankt. Maar het was weer geweldig en we hadden dit nooit willen missen.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor jullie steun. Geweldig bedankt! We gaan de mensen verwennen en ons best doen om weer een glimlach op de gezichten toveren.

Andere projecten:
Graag willen wij met jullie steun andere projecten steunen. Zo steunen we een weeshuis en we steunen Symvol Viry. Simvol Viry is een stichting die medicijnen vanuit het veiligere deel in Oekraïne aflevert (vaak met gevaar voor eigen leven), in het frontgebied. 

Wij zullen nooit vergeten wat we daar allemaal hebben meegemaakt. We hebben geweldige mensen ontmoet die zich in een afschuwelijke situatie bevonden. Ze hebben verschrikkelijke verliezen geleden maar toch verbaasden ze ons telkens weer met hun optimisme en kracht. Het is niet eerlijk dat een land met alle inwoners zo moeten leiden omdat een ander land dit hen aandoet. Oorlog is verschrikkelijk! Dit is de reden waarom we door moeten.

We zijn heel veel in het nieuws zijn geweest (Jinek, Hart van Nederland, Khalid en Sophie, Half 8 enz.) en bijna alle tv en radio zenders in Nederland hebben aandacht aan ons besteed (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Zelfs in het buitenland zijn reportages uitgezonden over onze actie. 

Door deze aandacht hebben we veel donaties gehad van zowel particulieren als ook van bedrijven en zelfs van TV-beroemdheden zoals o.a. de Toppers, en we waren o.a. vaste gasten in de Coen en Sander Show.

Kijk zeker ook eens op onze website www.frankyandcoen.nl

We willen graag lang blijven helpen. Hoe lang we dit kunnen doen hangt af van donaties. Daarom, lieve mensen, help ons alstublieft helpen. Wij zullen ten alle tijden duidelijk laten zien hoe we het geld spenderen. 

Alle hulp is welkom en het delen van deze pagina en onze social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Hartelijke dank,

Franky en Coen

We, Franky and Coen, go to Ukraine every time with our foodtruck and bake free fries and snacks for children, refugees, soldiers and other needy people. We are Franky and Coen Foundation Into The Breach. We have been in Ukraine and / or near the Ukrainian border for 9x long periods during the war and have given away more than 120,000 portions of fries, 110,000 snacks! In the process, we also handed out hundreds of kilos of sweets and thousands of doughnuts to children.

Planning for our next trips:
We have just returned from our Christmas trip from Ukraine but in February we will go again.

Our previous (December) Christmas trip
Watch video footage of the December trip on Youtube

The November trip
Watch video footage of the November trip on Youtube

The October trip
Watch video footage of the October trip on Youtube

During our travels, we bake chips and snacks for thousands of refugees (often about 2,000 portions in 1 day). we also bake at children's homes, homes for the elderly and hospitals.

We baked in the hard-hit towns of Bucha, Irpin, Hostomel. These are towns where 70% of houses have been hit by rocket impacts or artillery shelling. In these towns, people are often without power, water and heating.

We also baked at the front in Kharkov and Izium. These places are still under fire today. We would like to make Ukrainians feel that they have support from our country. That we are behind them. Every day in Ukraine, we see the suffering inflicted on innocent people by the Russians. We want to try to alleviate this a little. We go for smiles!On our website and on our social media, you can see many photos and videos from all these days.Our travels are particularly intense. We came to the most extraordinary places. We met amazing people, heard terrible stories but also experienced the most beautiful moments. We laughed and we cried. But it was great again and we would never have wanted to miss it.

We are extremely grateful for your support. Thank you so much! We are going to spoil the people and do our best to put a smile on their faces again.

Other projects:
We would like to support other projects with your support. For instance, we support an orphanage and we support Symvol Viry. Simvol Viry is a foundation that delivers medicine from the safer part in Ukraine (often at the risk of their lives), in the frontline area.

We will never forget all we experienced there. We met amazing people who were in horrible situations. They suffered terrible losses yet they amazed us again and again with their optimism and strength. It is not fair that a country with all its people have to suffer like this because another country does it to them. War is terrible! This is why we have to go on.

We have been in the news a lot (Jinek, Hart van Nederland, Khalid and Sophie, Half 8 etc.) and almost all TV and radio stations in the Netherlands have paid attention to us (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Even abroad, reports were broadcast about our action. Because of this attention, we received many donations from both individuals and companies and even from TV celebrities such as the Toppers, and we were regular guests in the Coen and Sander Show.

Be sure to check out our website www.frankyandcoen.nl/en

We would like to help for a long time. How long we can do this depends on donations. Therefore, dear people, please help us. We will show clearly at all times how we spend the money.

All help is welcome and sharing this page and our social media is greatly appreciated!

Many thanks,

Franky and Coen

Update 03/01:

Wir, Franky und Coen, fahren jedes Mal mit unserem Pommeswagen in die Ukraine und backen kostenlos Pommes und Snacks für Kinder, Flüchtlinge, Soldaten und andere bedürftige Menschen. Wir sind Franky und Coen Foundation Into The Breach. Wir waren während des Krieges 9x lange Zeit in der Ukraine und/oder in der Nähe der ukrainischen Grenze und haben mehr als 120.000 Portionen Pommes frites und 110.000 Snacks verschenkt! Dabei haben wir auch Hunderte von Kilo Süßigkeiten und Tausende von Krapfen an Kinder verteilt.

Planung für unsere nächsten Reisen:
Wir sind gerade von unserer Weihnachtsreise aus der Ukraine zurückgekehrt, aber im Februar werden wir wieder hinfahren.

Unsere letzte Weihnachtsreise (Dezember)

Sehen Sie sich das Video von der Reise im Dezember auf Youtube an.

Die Reise im November:

Sehen Sie sich das Videomaterial der Reise im November auf Youtube an

Die Reise im Oktober:

Sehen Sie sich das Videomaterial der Reise im Oktober auf Youtube an

Auf unseren Reisen backen wir Pommes frites und Snacks für Tausende von Flüchtlingen (oft etwa 2.000 Portionen an einem Tag). Wir backen auch in Kinderheimen, Altenheimen und Krankenhäusern.

Wir haben in den schwer getroffenen Städten Bucha, Irpin und Hostomel gebacken. Es handelt sich um Städte, in denen 70 % der Häuser von Raketeneinschlägen oder Artilleriebeschuss getroffen wurden. In diesen Städten sind die Menschen oft ohne Strom, Wasser und Heizung.

Wir haben auch an der Front in Charkow und Izium gebacken. Diese Orte sind auch heute noch unter Beschuss. Wir möchten den Ukrainern das Gefühl geben, dass sie von unserem Land unterstützt werden. Dass wir hinter ihnen stehen. Jeden Tag sehen wir in der Ukraine das Leid, das die Russen unschuldigen Menschen zugefügt haben. Wir wollen versuchen, dieses Problem ein wenig zu lindern. Auf unserer Website und in unseren sozialen Medien können Sie viele Fotos und Videos von all diesen Tagen sehen, denn unsere Reisen sind besonders intensiv. Wir kamen zu den außergewöhnlichsten Orten. Wir haben erstaunliche Menschen getroffen, schreckliche Geschichten gehört, aber auch die schönsten Momente erlebt. Wir haben gelacht und geweint. Aber es war wieder großartig, und wir hätten es nicht missen wollen.

Wir sind sehr dankbar für Ihre Unterstützung. Ich danke Ihnen vielmals! Wir werden die Menschen verwöhnen und unser Bestes tun, um ihnen wieder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.

Andere Projekte: Wir würden gerne andere Projekte mit Ihrer Hilfe unterstützen. Wir unterstützen zum Beispiel ein Waisenhaus und Symvol Viry. Simvol Viry ist eine Stiftung, die Medikamente aus dem sichereren Teil der Ukraine (oft unter Einsatz ihres Lebens) in das Frontgebiet liefert.

Wir werden nie vergessen, was wir dort erlebt haben. Wir haben erstaunliche Menschen getroffen, die sich in schrecklichen Situationen befanden. Sie haben schreckliche Verluste erlitten, aber sie haben uns immer wieder mit ihrem Optimismus und ihrer Stärke verblüfft. Es ist nicht fair, dass ein Land mit all seinen Menschen so leiden muss, weil ein anderes Land es ihnen antut. Krieg ist schrecklich! Deshalb müssen wir weitermachen.

Wir waren oft in den Nachrichten (Jinek, Hart van Nederland, Khalid und Sophie, Half 8 usw.) und fast alle Fernseh- und Radiosender in den Niederlanden sind auf uns aufmerksam geworden (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Sogar im Ausland wurden Berichte über unsere Aktion gesendet. Aufgrund dieser Aufmerksamkeit erhielten wir viele Spenden von Privatpersonen und Unternehmen und sogar von Fernsehprominenten wie den Toppers, und wir waren regelmäßig zu Gast in der Coen und Sander Show.

Besuchen Sie unbedingt unsere Website www.frankyandcoen.nl/de

Wir möchten noch lange Zeit helfen. Wie lange wir dies tun können, hängt von den Spenden ab. Deshalb, liebe Leute, bitte helft uns. Wir werden jederzeit deutlich machen, wofür wir das Geld ausgeben.

Jede Hilfe ist willkommen und das Teilen dieser Seite und unserer sozialen Medien wird sehr geschätzt!

 

Vielen Dank!

Franky und Coen
 

See the video of the past few weeks below.

See the images of previous trips on YouTube here and here.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 24-03-2022 gestart
174650x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd voor:

Stichting Franky and Coen Into The Breach

Stichting Franky and Coen Into The Breach

TikTok icon

Actie georganiseerd door:

Franky van Hintum & Coen van Oosten

Franky van Hintum & Coen van Oosten

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 24-03-2022 gestart
174650x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog