Franky en Coen gaan weer friet en snacks bakken in Oekraïne

Franky en Coen gaan weer friet en snacks bakken in Oekraïne
Franky van Hintum & Coen van Oosten
Deel deze actie

Franky en Coen serveerden met uw hulp nu al meer dan 100.000 porties friet en 95.000 snacks aan vluchtelingen in Oekraïne.

15303 donaties
€ 460.705 ingezameld

Update 03/12: De Kerstreis!

Wij, Franky en Coen, gaan elke keer opnieuw met onze frietwagen naar Oekraïne en bakken daar gratis friet en snacks voor kinderen, vluchtelingen, soldaten en andere hulpbehoevenden. (Stichting Franky and Coen Into The Breach). 

We waren tijdens de oorlog al 8x voor langere tijd in Oekraine en / of bij de Oekraïnse grens en hebben meer dan 100.000 porties friet, 95.000 snacks weggegeven! Daarbij hebben we ook aan kinderen honderden kilo's snoep en duizenden donuts uitgedeeld. 

De planning voor onze eerstvolgende reizen:
We zijn net terug uit Oekraïne maar 16 december gaan we weer voor onze “Grote Kerstreis”. Tijdens deze reis bakken we niet alleen friet maar de kerstman gaat ook met ons mee om kerstpaketten en cadeaus uit te delen.

Onze vorige (november) reis
Wij zijn net terug en zullen spoedig verslag doen van de laatste reis
 

De oktober reis:
17, 18 en 19 oktober serveerde we friet en snacks In Nemerov en Javoryv  voor militairen, kinderen en vluchtelingen. We waren ook te gast bij een kazerne en bij soldaten van een vreemdelingen legioen.

20 en 21 oktober bakten we voor weeskinderen in verschillende weeshuizen. Natuurlijk werden de kinderen verwend met veel snoep en donuts. Middels onze gezellige muziek kregen we elke keer de kinderen aan het zingen en dansen en werd het telkens weer een feestje. De kinderen mochten zelf de friet scheppen en saus pompen en dat vonden ze geweldig!

22 oktober bakten we bij een twee vluchtelingen kampen. Hier werden de frietjes en snacks in grote getalen afgenomen.

23 tm 26 oktober waren we in Borodyanka, Irpin en Butcha. Deze steden waren bezet door de Russen en liggen volledig in puin. De Russen hebben zich hier beestachtig misdragen en er zijn extreem veel slachtoffers gevallen. In Borodyanka is veel armoede en we werkten daar in een straat waar flatgebouwen zijn getroffen door raketinslagen. Vele dodelijke slachtoffers zijn hier gevallen. 

Vrijdag 28 oktober waren we bij 2 weeshuizen,  zaterdag 29 oktober ook weer bij 2 weeshuizen en zondag 30 oktober bakten we bij nog een weeshuis. Deze drie dagen waren geweldig! Het was zo leuk en hartverwarmend om de kinderen die deze verschrikkelijke oorlogstijd moeten doorstaan weer eens te zien lachen en even de oorlog te laten vergeten.

Op onze website en bij onze social media zijn veel foto's en filmpjes te zien van al deze dagen.

Deze reis was extreem heftig. We kwamen op de meest bijzondere plaatsen. We hebben fantastische mensen ontmoet, verschrikkelijke verhalen gehoord maar ook de mooiste momenten beleefd. We hebben gelachen en gejankt. Maar het was weer geweldig en we hadden dit nooit willen missen.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor jullie steun. Geweldig bedankt! We gaan de mensen verwennen en ons best doen om weer een glimlach op de gezichten toveren.

November reisplanning:
Binnen enkele weken gaan we weer meerdere vluchtelingenkampen, weeshuizen en waarschijnlijk een ziekenhuis bezoeken. 

Project weeshuizen:
Graag willen wij met jullie steun 1 of meerdere weeshuizen structureel helpen en financieel gaan steunen Want we hebben al gezien dat sommige van deze weeshuizen in heel slechte staat zijn en dat er nagenoeg geen budget is om goed voor de kinderen te zorgen. Wij zullen hier later meer over bekend maken. 

Het waren heftige, emotionele reizen en we zullen nooit vergeten wat we daar allemaal hebben meegemaakt. We hebben geweldige mensen ontmoet die zich in een afschuwelijke situatie bevonden. Ze hebben verschrikkelijke verliezen geleden maar toch verbaasden ze ons telkens weer met hun optimisme en kracht. Het is niet eerlijk dat een land met alle inwoners zo moeten leiden omdat een ander land dit hen aandoet. Oorlog is verschrikkelijk! Dit is de reden waarom we door moeten.

We zijn heel veel in het nieuws zijn geweest (Jinek, Hart van Nederland, Khalid en Sophie enz.) en bijna alle tv en radio zenders in Nederland hebben aandacht aan ons besteed (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Zelfs in het buitenland zijn reportages uitgezonden over onze actie. 

Door deze aandacht hebben we veel donaties gehad van zowel particulieren als ook van bedrijven en zelfs van TV-beroemdheden zoals o.a. de Toppers, en we waren o.a. vaste gasten in de Coen en Sander Show.

Kijk zeker ook eens op onze website https://www.frankyandcoen.nl/ 

We willen graag lang blijven helpen. Hoe lang we dit kunnen doen hangt af van donaties. Daarom, lieve mensen, help ons alstublieft helpen. Wij zullen ten alle tijden duidelijk laten zien hoe we het geld spenderen. U ziet fotos en filmpjes van al onze acties in onze social media

Alle hulp is welkom en het delen van deze pagina en onze social media wordt bijzonder gewaardeerd!

Hartelijke dank,

Franky en Coen

Bekijk de nieuwste beelden van de afgelopen weken in de video hieronder.

Bekijk de videobeelden van de vorige reizen op Youtube hier en hier.

Update 19/11: We are back in Ukraine again (8th trip)!

We, Franky and Coen, take our fries truck to Ukraine every time and bake free fries and snacks for children, refugees, soldiers and other needy people. (Franky and Coen Foundation Into The Breach).  

We have already had several trips to Ukraine and/or near the Ukrainian border for 7x long periods during the war and have given away more than 90,000 portions of fries, 85,000 snacks and 70,000 cans of soft drinks! In the process, we also handed out hundreds of kilos of sweets and thousands of donuts to children.  

The schedule for our next trips:

1) Mid-November

2) Late December

Last trip:

17, 18 and 19 October, we served fries and snacks In Nemerov and Javoryv to soldiers, children and refugees. We were also guests of a barracks and soldiers of a foreign legion.

On 20 and 21 October, we baked for orphans in several orphanages. Of course, the children were spoilt with lots of sweets and donuts. With our accompanying pleasant music, we got the children singing and dancing and it became a party every time. The children got to scoop the fries and pump sauce themselves and they loved it!

22 October we baked at a two refugee camps. Here the fries and snacks were taken in large numbers.

23 tm 26 October we were in Borodyanka, Irpin and Butcha. These towns were occupied by the Russians and are completely in ruins. The Russians misbehaved brutally here and there were extremely high casualties. In Borodyanka, there is a lot of poverty and we worked there in a street where apartment buildings were hit by rocket impacts. Many fatalities have occurred here.  

Friday 28 October we were at 2 orphanages, Saturday 29 October again at 2 orphanages and Sunday 30 October we baked at another orphanage. These three days were amazing! It was so nice and heartwarming to see the children who have to endure this terrible war time smile again and let them forget the war for a while.

On our website and at our social media, you can see many photos and videos from all these days.

This trip was extremely intense. We visited the most extraordinary places. We met amazing people, heard terrible stories but also experienced the most beautiful moments. We laughed and we cried. But it was great again and we would never have wanted to miss this.

Upcoming trips:

We are now back in the Netherlands but later this month we are going to Ukraine again. Thanks to your support we can do much more than just fry fries. We are extremely grateful for this support. Thank you so much! We are going to spoil the people and do our best to put smiles on their faces again.

November trip planning:

In a few weeks, we will again visit several refugee camps, orphanages and probably a hospital.  

December trip planning:

In December, we also want to make another trip. Even though Christmas in Ukraine is not celebrated at the same time as our Christmas, we want to give the people there a happy Christmas during this period. For this, we are brainstorming to do something really, really special at Christmas for as many refugees, children and other war victims as possible.

Project orphanages:

We would like to help 1 or more orphanages structurally with your support and start supporting them financially. Because we have already seen that some of these orphanages are in very poor condition and there is virtually no budget to take good care of the children. We will announce more about this later.  

These were intense, emotional trips and we will never forget all we experienced there. We met amazing people who were in horrible situations. They suffered terrible losses yet they amazed us time and again with their optimism and strength. It is not fair that a country with all its people have to suffer like this because another country does it to them. War is terrible! This is why we have to go on.

We have been in the news a lot (Jinek, Hart van Nederland, Khalid and Sophie etc.) and almost all TV and radio stations in the Netherlands have broadcasted us (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Even abroad, reports were broadcasted about our activities.  

Because of this attention, we received many donations from both individuals and companies and even from TV celebrities such as the Toppers, and we were regular guests in the Coen and Sander Show.

Be sure to check out our website https://www.frankyandcoen.nl/  

We would like to help for a long time to come. How long we can do this depends on your donations. Therefore, dear people, please help us! We will clearly show at all times how we spend the money. You will see photos and videos of all our activities in our social media

All help is welcome and sharing this page and our social media is greatly appreciated!

Many thanks,

Franky and Coen

See the video of the past few weeks below.

See the images of previous trips on YouTube here and here.

Update 19/11: Wir sind wieder in der Ukraine (8. Reise)!

Wir, Franky und Coen, fahren jedes Mal mit unserem Pommeswagen in die Ukraine und backen kostenlose Pommes und Snacks für Kinder, Flüchtlinge, Soldaten und andere bedürftige Menschen. (Franky und Coen Foundation Into The Breach).  

Wir waren während des Krieges bereits 7x lange in der Ukraine und/oder in der Nähe der ukrainischen Grenze und haben mehr als 90.000 Portionen Pommes frites, 85.000 Snacks und 70.000 Dosen Softdrinks verschenkt! Dabei haben wir auch Hunderte Kilo Süßigkeiten und Tausende von Krapfen an Kinder verteilt.  

Der Zeitplan für unsere nächsten Reisen:

1) Mitte November

2) Ende Dezember

Letzte Reise:

Am 17., 18. und 19. Oktober haben wir in Nemerov und Javoryv Pommes und Snacks an Soldaten, Kinder und Flüchtlinge verteilt. Wir waren auch zu Gast in einer Kaserne und bei Soldaten einer Fremdenlegion.

Am 20. und 21. Oktober haben wir für Waisenkinder in verschiedenen Waisenhäusern gebacken. Natürlich wurden die Kinder mit vielen Süßigkeiten und Krapfen verwöhnt. Durch unsere angenehme Musik brachten wir die Kinder jedes Mal zum Singen und Tanzen und es wurde jedes Mal eine Party. Die Kinder durften die Pommes und die Soße selbst schöpfen und sie fanden es toll!

Am 22. Oktober haben wir in zwei Flüchtlingslagern gebacken. Hier wurden die Pommes und Snacks in großer Zahl genommen.

23 tm 26. Oktober waren wir in Borodyanka, Irpin und Butcha. Diese Städte wurden von den Russen besetzt und liegen komplett in Trümmern. Die Russen haben sich hier brutal daneben benommen und es gab extrem hohe Verluste. In Borodyanka gibt es viel Armut und wir haben dort in einer Straße gearbeitet, in der Wohnhäuser von Raketeneinschlägen getroffen wurden. Hier hat es schon viele Todesfälle gegeben.  

Am Freitag, den 28. Oktober waren wir in 2 Waisenhäusern, am Samstag, den 29. Oktober wieder in 2 Waisenhäusern und am Sonntag, den 30. Oktober haben wir in einem weiteren Waisenhaus gebacken. Diese drei Tage waren unglaublich! Es war so schön und herzerwärmend, die Kinder, die diese schreckliche Kriegszeit ertragen müssen, wieder lächeln zu sehen und sie den Krieg für eine Weile vergessen zu lassen.

Auf unserer Website und in unseren sozialen Medien kannst du viele Fotos und Videos von all diesen Tagen sehen.

Diese Reise war extrem intensiv. Wir haben die außergewöhnlichsten Orte besucht. Wir haben erstaunliche Menschen getroffen, schreckliche Geschichten gehört, aber auch die schönsten Momente erlebt. Wir haben gelacht und geweint. Aber es war wieder einmal großartig und wir hätten das niemals verpassen wollen.

Kommende Reisen:

Wir sind jetzt wieder in den Niederlanden, aber Ende des Monats geht es schon wieder in die Ukraine. Dank deiner Unterstützung können wir viel mehr tun als nur Pommes frites frittieren. Wir sind sehr dankbar für diese Unterstützung. Vielen Dank dafür! Wir werden die Menschen verwöhnen und unser Bestes tun, um wieder ein Lächeln auf ihre Gesichter zu zaubern.

Reiseplanung für November:

In ein paar Wochen werden wir wieder mehrere Flüchtlingslager, Waisenhäuser und wahrscheinlich ein Krankenhaus besuchen.  

Reiseplanung im Dezember:

Im Dezember wollen wir außerdem eine weitere Reise machen. Auch wenn Weihnachten in der Ukraine nicht zur gleichen Zeit wie bei uns gefeiert wird, wollen wir den Menschen dort zu Weihnachten eine Freude machen. Dafür überlegen wir uns, wie wir zu Weihnachten etwas ganz, ganz Besonderes für möglichst viele Flüchtlinge, Kinder und andere Kriegsopfer tun können.

Projekt Waisenhäuser:

Wir würden gerne 1 oder mehrere Waisenhäuser mit deiner Hilfe strukturell und finanziell unterstützen. Denn wir haben bereits gesehen, dass einige dieser Waisenhäuser in einem sehr schlechten Zustand sind und es praktisch kein Budget gibt, um sich gut um die Kinder zu kümmern. Wir werden später mehr darüber bekannt geben.  

Es waren intensive, emotionale Reisen und wir werden nie vergessen, was wir dort erlebt haben. Wir haben erstaunliche Menschen getroffen, die sich in schrecklichen Situationen befanden. Sie haben schreckliche Verluste erlitten, aber sie haben uns immer wieder mit ihrem Optimismus und ihrer Stärke verblüfft. Es ist nicht fair, dass ein Land mit all seinen Menschen so leiden muss, weil ein anderes Land es ihnen antut. Krieg ist schrecklich! Deshalb müssen wir weitermachen.

Wir waren oft in den Nachrichten (Jinek, Hart van Nederland, Khalid und Sophie usw.) und fast alle Fernseh- und Radiosender in den Niederlanden sind auf uns aufmerksam geworden (NOS, SBS, RTL, Radio 538). Sogar im Ausland wurden Berichte über unsere Aktion gesendet.  

Aufgrund dieser Aufmerksamkeit erhielten wir viele Spenden von Einzelpersonen und Unternehmen und sogar von TV-Prominenten wie den Toppers, und wir waren regelmäßig zu Gast in der Coen und Sander Show.

Schau unbedingt auf unserer Website https://www.frankyandcoen.nl/ vorbei.  

Wir würden gerne lange Zeit helfen. Wie lange wir das machen können, hängt von den Spenden ab. Deshalb, liebe Leute, bitte helft uns. Wir werden jederzeit deutlich machen, wie wir das Geld ausgeben. Du wirst Fotos und Videos von all unseren Aktionen in unseren sozialen Medien sehen

Jede Hilfe ist willkommen und das Teilen dieser Seite und unserer sozialen Medien wird sehr geschätzt!

Vielen Dank!

Franky und Coen

Sieh dir die neuesten Aufnahmen der letzten Wochen im Video unten an.

Sieh dir das Filmmaterial von der letzten Reisen auf YouTube hier und hier.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 24-03-2022 gestart
147882x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd voor:

Stichting Franky and Coen Into The Breach

Stichting Franky and Coen Into The Breach

TikTok icon

Actie georganiseerd door:

Franky van Hintum & Coen van Oosten

Franky van Hintum & Coen van Oosten

15303 donaties
€ 460.705 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 24-03-2022 gestart
147882x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

In de media

Bellen met de NL snackbarhelden uit Oekraïne!

25 Nov 2022

Vandaag staat DEZE video op #1 in de Toppers waarin Nederlandse patatbakkers Franky en Coen gratis friet en snacks uitdelen aan kinderen, vluchtelingen, soldaten en andere hulpbehoevenden in Oekraïne. Tijdens de VrijMiBo livestream op Twitch gingen we even bellen met deze helden! Help ook mee en DONEER HIER!

Dumpert

Brabanders bakken friet tussen de raketten in Borodjanka: ‘Opeens hoorden we een knal’

25 Nov 2022

MET VIDEO - Sneeuw, een raketinslag en geen stroom meer. De Brabantse patatbakkers Franky en Coen laten zich er niet door weerhouden in Oekraïne. Ze zijn inmiddels in Borodjanka, ten noordwesten van de hoofdstad Kiev. ‘Het bakken gaat gewoon door.’

Algemeen Dagblad

Massale rijen voor frietkar Franky en Coen in Oekraïne: 'Het laat je niet los'

04 Nov 2022

Na twee weken friet uitdelen aan mensen in Oekraïne, zijn Franky van Hintum en Coen van Oosten weer terug in Nederland met hun frietkar. Eerder deelden ze al friet en snacks uit aan de grens met Polen, maar deze keer gingen ze echt het land in. "We reden door steden waar 70 procent van de gebouwen niet meer bruikbaar was door bombardementen, die beelden blijven wel hangen."

Hart van Nederland

Franky en Coen bakken friet voor Oekraïners

03 Nov 2022

Is het friet of patat? Aan welke kant van deze discussie je normaal gesproken ook staat, dat verbleekt in het licht van de frietenbak-actie van Franky van Hintum (53) en Coen van Oosten (49). De twee mannen werken normaal gesproken in snackbars in achtereenvolgens Helmond en Waspik in Noord-Brabant, maar reisden inmiddels al meermaals per rijdende snackkar richting de puinhopen in Oekraïne. Waar andere hulporganisaties bijvoorbeeld voor kleding en medicijnen voor de Oekraïners zorgen, helpen Franky en Coen met iets wat voor hen meer voor handen en dus tastbaarder is: friet, frikandellen, kroketten en kipcorns. 

Khalid & Sophie

Hongerige Oekraïners dolblij met gratis Brabantse friet

27 Oct 2022

Normaal gesproken werken frietbakkers Franky en Coen in een snackbar in Waspik. Maar nu staan ze met hun rijdende frietkar in Oekraïne. Daar bakken ze de hele dag gratis friet voor alle mensen die er wonen. Zo ook in de verwoeste stad Boetsja.

NOS

Brabanders bakken friet tussen verwoeste flats in Oekraïne: ‘Sommigen huilen van blijdschap’

26 Oct 2022

Tussen de puinhopen die het leger van Poetin in Oekraïne aanricht proberen de Brabantse frietbakkers Franky en Coen voor een lichtpuntje te zorgen. ,,Sommigen huilen van blijdschap als ze een gratis bakje friet krijgen.’’

Algemeen Dagblad

Friet bakken aan de frontlinie: ‘Wilden iets voor ze doen’

26 Oct 2022

Brabanders Franky en Coen zijn op missie in Oekraïne. Niet met geweren in hun hand, maar bakjes friet en snacks. De frietbakkers hopen zo de plaatselijke bevolking een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijd. Helmonder Franky legt uit hoe de actie op gang gekomen is.

Telegraaf

Franky en Coen deelden meer dan 75.000 porties friet in Oekraïne uit

26 Oct 2022

Al meer dan 75.000 porties friet deelden Franky en Coen sinds het begin van de oorlog in Oekraïne uit. We schakelen live met de vrienden die momenteel voor de zesde keer in Oekraine zijn.

Eva Jinek

BRABANTSE FRIETENBAKKERS BRENGEN CULINAIR LICHTPUNTJE IN VERWOEST OEKRAÏNE

25 Oct 2022

De Brabantse frietenbakkers Franky van Hintum en Coen van Oosten reizen met hun frietkraam door het door oorlog getroffen Oekraïne. Ze delen frieten en snacks uit in verwoeste gebieden, aan mensen die het heel goed kunnen gebruiken.

Linda.

Waspikse frietboer reist wéér af naar grens met Oekraïne: actie voor nog meer friet en snacks voor vluchtelingen

24 Mar 2022

WASPIK - Coen van Oosten uit Waspik keert alweer snel terug naar Polen om nog meer friet te bakken voor Oekraïense vluchtelingen. Hij wil samen met Franky van Hintum deze actie zo lang mogelijk vol houden. En dus is een crowdfundingsactie gestart

Brabants Dagblad