Geef Tess terug een leven/ Support and hope for Tess’s recovery and life

Geef Tess terug een leven/ Support and hope for Tess’s recovery and life
Lut Van Keirsbilck

Help ons haar een kans te geven. Please help us give her a chance.

 

Beste bezoeker, beste lezer, beste geïnteresseerde,

Het is de hoogste tijd! Tess wil leven en haar passies terug opnemen. Ze zou zo graag willen werken, dansen, sporten (snowboarden en surfen), acteren, een gezin opbouwen, kinderen krijgen, uitgaan, en bovenal: ze zou vooral ontzettend graag willen kunnen leven zonder 24u/24u te moeten rekening houden met alle ernstige klachten en beperkingen van haar lichaam.

De bindweefselproblemen, alle ernstige gevolgen daarvan, en andere lichamelijke problemen, die overal in haar lichaam voor ernstige moeilijkheden zorgen, dag en nacht, kunnen enkel in het buitenland kans op verbetering krijgen.

Daarom is er heel dringend veel hulp nodig, want alles kost handenvol geld.

De behandelingen die ze nu toepast zijn symptomatisch en kosten 1000 euro per maand.

Ze wil zo graag gewoon kunnen léven! Gezond zijn, genezen, een leven kunnen opbouwen. En verlost zijn van die symptomatische behandelingen, die haar bovendien niet voldoende kunnen helpen. Enkel in gespecialiseerde centra en bij gespecialiseerde artsen en therapeuten, kan ze de juiste begeleiding, therapieën, onderzoeken, behandelingen, revalidatie enz. krijgen. Ook doordat haar medische situatie heel complex en uitgebreid is, moet er beroep gedaan worden op deze experten. Elk onderzoek, elke behandeling, elke ingreep verloopt bij haar helaas een pak moeilijker dan bij “een gewone doorsnee patiënt”. Waar we onder andere naartoe moeten hiervoor, is: Londen, Canada, New York, Italië enz., helaas niet in eigen land.

Er is nog een lastige weg te gaan, maar we blijven vechten. Ze moet nu kunnen vertrekken. Er is al te veel leven verloren gegaan en ze blijft te veel afzien. Om een voorbeeld te geven: soms heeft ze nachtenlang geen slaap door klachten die dat verhinderen. Soms kan ze helemaal niets doen omdat ernstige klachten, waaronder hevige hartkloppingen, kortademigheid, spierzwakte, duizeligheid, misselijkheid en bloeddrukvallen, het onmogelijk maken. 

Help haar aub om toch nog opnieuw vooruitzichten op leven terug te krijgen. Wij zijn enorm dankbaar voor alle hulp. Alvast erg bedankt om dit te willen lezen en bekijken.

 

Waarom hebben we uw hulp eigenlijk nodig?

 • Minmaal invasieve en gespecialiseerde onderzoeken van en behandelingen voor (o.a.):
  • Ehlers – danlos syndroom en erge gevolgen hierdoor
  • Subluxaties gewrichten: schouders, heupen, kaken, duimen,…
  • Inflammatie gewrichten, pezen, slijmvliezen
  • Maag - , slokdarm – en darmproblemen
  • Mastcelaandoening
  • Endometriose, adenomyose
  • Meerdere fibromen baarmoeder
  • Interstitiële cystitis
  • Verzakkingen buikorganen
  • Hart - en bloeddrukproblemen, POTS, bloedsomloopproblemen, tachycardie, hartkloppingen
  • acute aanvallen van o.a. hartkloppingen en tachycardie, erge spierzwakte, kortademigheid
  • Autonoom zenuwstelsel dysfunctie
  • Verschillende aandoeningen aan rug, nek, sacrum, knieën, ribben
  • Oogpijn, droge ogen – syndroom, meiboomklierdysfunctie, traanklierdysfunctie
  • Verkalkte en ontstoken heuppees
  • Hormonale ontregeling
  • aandoeningen voeten (o.a. Morton neuroma’s, atrofie voetkussentjes,…)
  • Hoge slijtage tanden met veel tandpijn als gevolg (glazuur en dentine)
  • Nierverzakking/Nefroptose
  • Systemische bindweefselproblemen, huidaandoeningen, bloedvatproblemen
 • Al deze zaken (en meer) zorgen voor dagelijkse pijn, uitputting, beperkingen en de onmogelijkheid om normaal te leven en functioneren, laat staan te genieten van het leven.
 • Vervoer, verblijf in buitenland, aangepaste voeding, supplementen, medicatie, medisch materiaal, revalidatiemateriaal, aankoop aangepaste levensmaterialen (aangepaste matras), …
 • Intensieve, doorgedreven revalidatie met gespecialiseerd team

 

Wij willen u alvast bedanken voor het lezen hiervan en voor eventuele financiële hulp, groot of klein.

Hoe meer mensen we kunnen bereiken, hoe beter.

Al het geld zal worden gebruikt voor verdere noodzakelijke medische onderzoeken, behandelingen, revalidatie, accommodatie en transportkosten.

Meer over haar verhaal vindt u op Instagram: @tess_on_a_mission

https://www.instagram.com/tess_on_a_mission/

Alvast bedankt om dit verhaal zoveel mogelijk te delen

Bedankt voor uw gift

Heel erg bedankt!

Aarzel niet om ons te contacteren als u vragen heeft:

via deze website of via: hopeandlife17@gmail.com

Al het geld dat niet meer nodig zou zijn voor de behandeling van Tess, zal worden gestort aan de Ehlers Danlos Societies om anderen met dezelfde of een vergelijkbare diagnose en behandeling verder te helpen.

Dear visitor, dear reader, dear interested party,

It's time! Tess wants to live and take up her passions again. She would really like to work, dance, play sports (snowboarding and surfing), act, build a family, have children, go out, and above all: she would especially like to be able to live without having to take into account all the serious complaints 24 hours a day. and limitations of her body. The connective tissue problems (all serious consequences thereof and other physical problems) that cause serious difficulties everywhere in her body, day and night, can only have a chance of improvement abroad.

That is why a lot of help is urgently needed, because everything costs a lot of money.

The treatments she now uses are symptomatic and cost 1000 euros per month.

But she really wants to just live! Being healthy, healing, being able to build a life. And be freed from those symptomatic treatments. Only in specialized centers and with specialized therapists and doctors can she receive the right guidance, therapies, examinations, treatments, rehabilitation, etc. These are available in London, Canada, New York, etc., unfortunately not in your own country.

There is still a difficult way to go, but we will keep fighting. She should be able to leave now. Too much life has already been lost and she continues to suffer too much. To give an example: sometimes she goes without sleep for nights due to complaints that prevent her from doing so. Sometimes she cannot do anything at all because serious complaints including severe palpitations, shortness of breath, muscle weakness and dizziness and drops in blood pressure make it impossible.

Please help her to regain prospects for life. We are extremely grateful for all the help. Thank you very much in advance for reading and viewing this.

Why do we need your help?

 • Specialized examinations and treatments for (among others):
  • Ehlers-Danlos syndrome and its serious consequences
  • Subluxations of joints: shoulders, hips, jaws, thumbs, …
  • Inflammation of joints, tendons, mucous membranes and other tissues
  • Stomach, esophagus and intestinal problems
  • Mast cell disease
  • Endometriosis, adenomyosis
  • Multiple uterine fibroids
  • Interstitial cystitis
  • Abdominal organ prolapses
  • Heart and blood pressure problems, POTS, circulation problems, tachycardia, palpitations
  • acute attacks including palpitations and tachycardia, severe muscle weakness, shortness of breath
  • Autonomic nervous system dysfunction
  • Various disorders of the back, neck, sacrum, knees, ribs
  • Eye pain, dry eye syndrome, meibomian gland dysfunction, lacrimal gland dysfunction
  • Calcified and inflamed hip tendon
  • Hormonal disruption
  • foot disorders (including Morton neuromas, foot pad atrophy, etc.)
  • High wear and tear of teeth resulting in a lot of toothache (enamel and dentin)
  • Bladder disorder
  • Kidney prolapse/nephroptosis
  • Systemic connective tissue problems, skin disorders, blood vessel problems
 • All these things (and more) cause daily pain, exhaustion, limitations and the inability to live and function normally, let alone enjoy life.
 • Transportation, living accommodation, adapted nutrition, supplements, medication, medical equipment, rehabilitation equipment, purchase of adapted living materials (adapted mattress), etc.
 • Intensive, thorough rehabilitation with a specialized team

 

We would like to thank you in advance for reading, sharing and for any financial help, small or large.

The more people we can reach, the better.

All funds will be used for further necessary medical examinations, treatments, rehabilitation, accommodation and transport costs.

You can find out more about her story on Instagram: @tess_on_a_mission

https://www.instagram.com/tess_on_a_mission/

Thank you in advance for sharing this story as much as possible

Thank you for your gift.

Thank you very much!

Don't hesitate to contact us if you have any questions: via this website or via: hopeandlife17@gmail.com

Any money that would no longer be needed for Tess's treatment will be donated to the Ehlers Danlos Societies to help others with the same or similar diagnosis and treatment.

Cher visiteur, cher lecteur, cher intéressé,

Il est vraiment temps! Tess veut vivre et reprendre ses passions. Elle aimerait beaucoup pouvoir travailler, danser, faire du sport (snowboard et surf), fonder une famille, avoir des enfants, sortir, et surtout : elle aimerait pouvoir vivre sans avoir à tenir compte tout le temps de toutes ses symptômes graves, 24 heures sur 24, et de toutes ses limitations physiques. Les problèmes du tissu conjonctif (toutes leurs conséquences graves et autres problèmes physiques) qui provoquent des difficultés partout dans son corps, jour et nuit, ne peuvent avoir une chance de s'améliorer qu'à l'étranger.

C’est pourquoi une aide importante est nécessaire de toute urgence, car tout coûte très cher.

Les traitements qu'elle utilise désormais sont symptomatiques et coûtent 1 000 euros par mois.

Mais elle veut vraiment vivre ! Être en bonne santé, guérir, être capable de construire sa vie et être libérée de ces traitements symptomatiques. Ce n'est que dans des centres spécialisés et auprès de thérapeutes et de médecins spécialisés qu'elle peut recevoir les bons conseils, thérapies, examens, traitements, rééducation, etc. Ceux-ci sont disponibles à Londres, au Canada, à New York, etc., malheureusement pas dans son propre pays.

Il y a encore un chemin difficile à parcourir, mais nous continuerons à nous battre. Elle devrait pouvoir partir maintenant. Trop d’années ont déjà été perdues et elle souffre trop. Pour donner un exemple : parfois, elle passe des nuits sans dormir à cause de plaintes qui l'en empêchent. Parfois, elle ne peut rien faire du tout parce que des problèmes graves comme des palpitations sévères, un essoufflement complet, une grave faiblesse musculaire, des étourdissements et des chutes de tension artérielle, m’empechent de tout.

S'il vous plaît, aidez-la à retrouver des perspectives de vie. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour toute aide. Merci beaucoup d'avance de vouloir lire ceci.

Pourquoi avons-nous réellement besoin de votre aide?

 • Examens et traitements spécialisés pour :
  • Le syndrome d'Ehlers-Danlos et ses conséquences graves
  • Subluxations des articulations : épaules, hanches, mâchoires, pouces,…
  • Inflammation des articulations, tendons, muqueuses et autres tissus
  • Problèmes d’estomac, d’œsophage et intestinaux
  • Maladie des mastocytes
  • Endométriose, adénomyose
  • Plusieurs fibromes utérins
  • La cystite interstitielle
  • Prolapsus des organes abdominaux
  • Problèmes cardiaques et de tension artérielle, POTS, problèmes de circulation, tachycardie, palpitations
  • crises aiguës incluant palpitations et tachycardie, faiblesse musculaire sévère, essoufflement
  • Dysfonctionnement du système nerveux autonome
  • Troubles divers du dos, du cou, du sacrum, des genoux, des côtes
  • Douleur oculaire, syndrome de sécheresse oculaire, dysfonctionnement des glandes de Meibomius, dysfonctionnement des glandes lacrymales
  • Tendon de la hanche calcifié et enflammé
  • Perturbation hormonale
  • troubles du pied (y compris névromes de Morton, atrophie du coussinet plantaire, etc.)
  • Forte usure des dents entraînant de nombreux maux de dents (émail et dentine)
  • Trouble de la vessie
  • Prolapsus rénal/néphroptose
  • Problèmes systémiques du tissu conjonctif, troubles cutanés, problèmes de vaisseaux sanguins
 • Toutes ces choses (et bien d’autres encore) provoquent des douleurs quotidiennes, de l’épuisement, des limitations et l’incapacité de vivre et de fonctionner normalement.
 • Transport, séjour à l'étranger, suppléments, médicaments, matériel médical, matériel de rééducation, achat de matériel de vie adapté (matelas adapté), etc.
 • Rééducation intensive et approfondie avec une équipe spécialisée

Nous tenons à vous remercier d'avance pour votre lecture et pour toute aide financière, grande ou petite.

De mieux notre message peut être partagé, de plus de personnes que nous pourrons atteindre.

Tous les fonds seront utilisés pour financer d’autres examens médicaux, traitements, rééducation, hébergement et frais de transport nécessaires.

Vous pouvez en savoir plus sur Instagram : @tess_on_a_mission

https://www.instagram.com/tess_on_a_mission/

Merci d'avance de partager au maximum notre message.

Merci pour chaque don.

Merci beaucoup!

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions: via ce site ou via: hopeandlife17@gmail.com

Tout argent qui ne serait plus nécessaire pour le traitement de Tess sera reversé aux sociétés Ehlers Danlos pour aider d'autres personnes ayant un diagnostic identique ou nécessitant des traitement similaires.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 27-12-2023 gestart
2098x bekeken

Actie georganiseerd door:

Lut Van Keirsbilck

Lut Van Keirsbilck

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 27-12-2023 gestart
2098x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Medisch
Misbruik melden