Help Carmen haar gewone leven terug te krijgen!

Help Carmen haar gewone leven terug te krijgen!

Samen voor Carmen. Together for Carmen. We continue to raise money for her recovery.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

De SteunActie zal voorlopig nog openblijven, ook al is het streefbedrag behaald. Dit heeft te maken met het feit dat Carmen na terugkomst uit Australië nog ten minste 1 jaar zelf in Nederland zal moeten blijven trainen/oefenen. Ook daar komen kosten bij kijken.

Geef Carmen haar gewone leven terug

Onze vriendin, Carmen Dragt van 33 jaar, heeft al jaren zenuwpijn. Specialisten in o.a. het AMC en Maastrichts UMC+ kunnen haar niet meer verder helpen. Maar nu is er hoop: in Australië wordt een unieke revalidatiebehandeling gegeven voor mensen met aandoeningen aan het zenuwstelsel. En die behandeling brengt in bijna alle gevallen significant herstel. Help jij Carmen aan een pijnvrije toekomst, zodat ze weer een gewoon leven kan opbouwen? Lees hier haar verhaal.

Elke dag pijn

Het is 11 jaar geleden als Carmen tijdens haar studietijd in São Paulo woont en plotseling hevige pijn in haar bekken krijgt. Als scherpe messen, zo voelt het tot de dag van vandaag. Desondanks studeert en werkt ze dapper fulltime door. Een paar jaar later krijgt ze er ernstige zenuwpijn over haar hele lichaam bij. De pijn dwingt haar te stoppen met werken. Een soort constant prikkeldraadgevoel in de huid, dat zoals later gediagnosticeerd wordt, Dunne Vezel Neuropathie heet. Een aanraking, wind, kleding: alles wat voorheen normaal of zelfs fijn voelt, doet nu pijn.

De zenuwpijn beïnvloedt Carmens leven elke dag. Voorheen werkte ze fulltime als consultant, ging ze uit met vrienden, reisde ze graag, deed ze aan surfen, skiën en vrijwilligerswerk in o.a. Oeganda. Kortom een levendig en sociaal bestaan, waar ze intens van genoot.

Door de pijn en bijkomende problemen, zoals moeite met concentreren, snelle overprikkeling en weinig energie is Carmen fysiek en mentaal op. Het lukt haar op ‘goede dagen’ om ongeveer 3 uur per dag ‘productief’ te zijn. Dat is nauwelijks genoeg voor gewone zelfzorgtaken, zoals koken en boodschappen doen. Een aantal keer per maand draagt ze bij, als vrijwilliger in een hospice. Volwaardig werken is op dit moment ondenkbaar en elke activiteit vraagt veel energie. Vaak betaalt ze een hoge prijs achteraf, in de dagen na een sociale of medische afspraak. Een deprimerende situatie voor ons als vrienden en voor Carmen al helemaal.

Er is weer hoop

Sinds NeuroPhysics Therapy op Carmens pad gekomen is, heeft ze weer hoop. Het is een behandeling in Australië die patiënten met vergelijkbare klachten of andere chronische multisysteemziekten (zoals ME/CVS) heeft genezen. Oprichters Ken en Nickie Ware, die al 25 jaar ervaring hebben met het geven van deze vorm van revalidatie, zijn ervan overtuigd dat ze ook Carmen kunnen helpen om haar zenuwstelsel tot rust te brengen, zodat de pijn niet meer ‘nodig’ is. Ondanks de strenge selectie en wachtlijst heeft Carmen dus een plekje gekregen om de behandeling te volgen. Ze is dankbaar dat er toch een (bewezen) mogelijkheid op herstel bestaat én dat ze mag komen. April 2024 kunnen ze haar ontvangen.

Effectief voor patiënten met vergelijkbare klachten

Een voorbeeld van een patiënt voor wie de behandeling herstel heeft gebracht, is Marly. Ze schrijft: ‘Ik zou mezelf absoluut als gezond beschrijven. Mijn leven wordt niet meer beperkt door gezondheidsklachten en pijn. Ik kan doen wat ik wil: werken, sporten en sociale activiteiten. Sinds NeuroPhysics Therapy heb ik geen klachten meer gehad. Nooit meer.’ Sterker nog, zij werkt nu als fysiotherapeute en helpt anderen met hun gezondheid. Ook anderen, zoals Eveline en Sanne hebben hun leven terug dankzij de NeuroPhysics Therapy bij Ken en Nickie Ware in Australië. 

Waarom het zoveel geld kost

Als Carmen deze behandeling wil volgen, heeft ze ruim 48.000 euro nodig (donaties na dit streefbedrag zullen gebruikt worden om de kosten te dekken voor het jaar dat zij terug is uit Australië en zelf nog in Nederland moet blijven trainen, ook hier komen kosten bij kijken). Dat zit hem in een aantal aspecten. De zes weken durende revalidatie, woonaccommodatie gedurende die zes weken, vervoer in Australië en de vliegreis er naartoe. Daarbij heeft ze iemand nodig die haar begeleidt tijdens de reis, dus dat betekent 1 extra vliegticket. Het zou mooi zijn als de therapie dichter bij huis was, maar de behandeling wordt alleen in Australië gegeven. Helaas wordt de behandeling niet vergoed door de zorgverzekering, ook niet gedeeltelijk. Om haar lijf klaar te maken voor de intensieve reis wordt aangeraden dat ze de komende maanden zal gebruiken om in Nederland alvast deel te nemen aan een voortraject. Als er genoeg geld wordt opgehaald kan Carmen hier in januari al mee starten.

Omdat Carmen de afgelopen jaren vrijwel al haar geld heeft moeten besteden aan niet verzekerde zorgkosten, kan ze dit niet zelf bekostigen. Dus je hulp is écht nodig!

Dankbaar voor alle hulp

Wij zijn ervan overtuigd dat we er met z’n allen voor kunnen zorgen dat Carmen de behandeling in Australië krijgt. Het is dé kans op een pijnvrije toekomst voor Carmen. We gunnen haar zo ontzettend dat ze haar leven terugkrijgt en de vrijheid kan voelen van een energiek en vitaal lichaam. Gewoon normaal zijn, zonder pijn, kunnen sporten, weer werken. Doen waar ze blij van wordt. En ook eindelijk weer: iets teruggeven aan de wereld. Dat wil ze zo graag… 

Jouw bijdrage kan voor Carmen en alle mensen die van haar houden het verschil maken! Stel dat 480 mensen 100 euro geven, kan Carmen gaan! Als 960 mensen 50 euro geven ook. En als 1.920 mensen 25 euro geven lukt het ook! Voor elke donatie, hoe groot of klein ook, zijn we onwijs dankbaar.

Als vrienden van Carmen, houden we je graag via dit platform op de hoogte. Je kunt ook je mail achterlaten, zodat je het automatisch in je inbox ziet als er nieuws is over de status van deze actie én natuurlijk updates over de behandeling. Duizendmaal dank voor je hulp!

Mocht je vragen hebben over Carmen, de behandeling of de actie, mail dan naar samenvoorcarmen@gmail.com

Joleen, Frank, Sammie, Nathan en Simone

Give Carmen Her Everyday Life Back

Our friend, Carmen Dragt, 33 years old, has been suffering from crippling nerve pain for years. Specialists at prominent institutions such as Amsterdam Medical Center Hospital and Maastricht UMC+, cannot improve her condition any further. However, there is newfound hope: in Australia, a unique rehabilitation treatment is being offered for people with nervous system disorders. The treatment brings recovery in almost all cases. Will you help Carmen have a pain-free future so that she can build an everyday life again? Read her story here.

Every day in pain

It was 11 years ago when Carmen lived in São Paulo during her studies and suddenly experienced severe pain in her pelvis. Like sharp knives, that's how it feels to this day. Despite this, she bravely continued her studies and proceeded to work full-time. However, a few years later, severe nerve pain enveloped her entire body, forcing her to cease working. Diagnosed later as Small Fiber Neuropathy, Carmen experiences a constant barbed wire feeling in her skin. Physical touch, wind, clothing: every sensation that used to feel normal or pleasant, now induces pain.

The nerve pain affects Carmen's daily life. Previously, she worked full-time as a consultant, went out with friends, enjoyed travelling, and engaged in activities like surfing, skiing, and volunteering in Uganda (i.a.). She had a lively and social existence, which she enjoyed immensely. 

Due to the pain and additional problems, such as difficulty concentrating, quick overstimulation and little energy, Carmen has come to the point that she is physically and mentally exhausted. On 'good days', she manages to be 'productive' for about 3 hours daily. That's barely enough for regular self-care tasks like cooking and grocery shopping. She contributes a few times a month as a volunteer in a hospice. Full-time work is currently unthinkable as every activity requires a lot of energy. She often pays a high price on the days after a social or medical appointment. This is a depressing situation for us as friends and especially for Carmen.

There is renewed hope

Since NeuroPhysics Therapy came her way, Carmen has regained hope. This treatment, based in Australia, has successfully treated patients with similar complaints and other chronic multisystem diseases (such as ME/CFS). The founders, Ken and Nickie Ware, with 25 years of experience in providing this form of rehabilitation, are confident they can help Carmen calm her nervous system, eliminating pain symptoms. Despite a strict selection and a waiting list, Carmen has secured a spot for therapy. She is grateful that there is a (proven) possibility of recovery and that she has been allowed to start the treatment in April 2024.

Effective for patients with similar diagnoses 

An example of a patient for whom treatment has brought recovery is Marly. She writes, “I describe myself as healthy. Health problems and pain no longer limit my life. I can do what I want: work, sports and social activities. Since NeuroPhysics Therapy, I have had no more symptoms. Never again.” She now works as a physiotherapist and helps others with their health. Others, such as Eveline and Sanne,have also gained their lives due to Neurophysics therapy in Australia.

What do the costs consist of?

To undergo this transformative treatment, Carmen requires 48,000 euros (donations on top of the target amount will be used to cover the costs for her rehabiliation process - which will at minimum require one year - after she returns from Australia and still has to continue training in the Netherlands). This is due to several aspects. The six-week therapy, living accommodation during those six weeks, transport in Australia and the flight from Amsterdam. She also needs someone to accompany her during the trip, which means one extra plane ticket. It would be nice if the therapy were closer to home, but the treatment is only given in Australia. Unfortunately, the therapy is not reimbursed by health insurance. To prepare her body for the intensive journey, it is recommended that she participate in a preliminary process in the Netherlands in the coming months. If enough money is raised, Carmen can start with this in January.

Because Carmen has had to spend almost all her money in recent years on healthcare costs, she cannot finance this herself. So, your help is truly needed!

Grateful for all support

We are convinced that together, we can ensure that Carmen receives the treatment in Australia. It is the chance for Carmen to have a pain-free future. Let’s help Carmen return to her life, experiencing the freedom of an energetic and vital body. To be normal, without pain, being able to joyfully exercise, work again. To do what makes her happy. And to be able to give something back to the world. She wants that so badly.

Your contribution can make a significant difference for Carmen and everyone who loves her! Suppose 400 people give 100 euros, Carmen can go! Even when 800 people give 50 euros. And if 1,600 people give 25 euros, it will work! We are incredibly grateful for every donation, whether big or small.

As friends of Carmen, we want to keep you informed via this platform. Leave your email for automatic updates on the campaign and the therapy. Thank you, a thousand times, for your help!

If you have any questions about Carmen, the treatment, or the promotion, please email Samenvoorcarmen@gmail.com (translates to: Together for Carmen)

ps. We would very much appreciate supporting this campaign and sharing it with your network (send the link of this page or see the sharing buttons above).

Joleen, Frank, Sammie, Nathan and Simone

 

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 08-12-2023 gestart
28724x bekeken

Actie georganiseerd door:

Joleen, Frank, Sammie, Nathan en Simone

Joleen, Frank, Sammie, Nathan en Simone

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 08-12-2023 gestart
28724x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Zorg Medisch
Misbruik melden