Help mij om gezond te worden en vrij van kanker

Help mij om gezond te worden en vrij van kanker
Esther Heins

Donaties gevraagd om mijn therapievormen te kunnen betalen welke niet vergoed worden door ziektekostenverzekering

 
€ 0 ingezameld
Beschikbaar in:  Nederlands

Lieve familie, vrienden en iedereen die mijn oproep leest, 

Ik had in 2007 een vergrote lymfeklier in mijn hals zonder dat ik verkouden was. Bij controle moest er een echo gedaan worden en werd ik direct doorgestuurd naar het ziekenhuis voor biopts. Er bleek dat ik uitgezaaide schildklierkanker had. Dit was een bijzonder heftig proces aangezien ik bang was om dood te gaan. De kanker was namelijk erg uitgezaaid. Alle lymfklieren in de linkerkant van mijn hals waren aangetast en in een later stadium kwamen we er ook achter dat de kanker naar mijn longen was uitgezaaid. De artsen gaven mij maar een paar jaar te leven! In 2008 ben ik geopereerd en zijn de schildklier en alle lymfen aan de linkerkant van mijn hals verwijderd. Het was een behoorlijke heftige operatie die 10 uur duurde. Daarna heb ik twee keer radioactief jodium gehad en daarvoor moest ik een paar dagen alleen opgesloten zitten zodat de rest van de kankercellen vernietigd konden worden. Helaas is dit niet volledig gelukt en zitten de kankercellen nog in de uiteinde van mijn longen. Na twee jaar ziekte ben ik ontslagen in mijn functie als Sales Manager en ben ik uitbehandeld en chronisch ziek. 

Gelukkig ben ik al jaren stabiel en kan ik oud worden mits de kanker stabiel blijft. Ondanks alle zwaarte van de afgelopen jaren is er wel heuglijk nieuws omdat ik in 2011 onverwachts moeder ben geworden van een dochter. Vanaf de geboorte ben ik alleenstaande moeder en geniet ik met volle teugen van haar. 

Ter controle heeft de cardioloog in oktober 2022 een PET scan van mijn hele lichaam gemaakt. Positief is dat de schildklierkanker nog steeds stabiel is en er verder geen uitzaaiingen te zien waren. Echter wees de scan wel een verdacht plekje in het uiteinde van mijn darmen. Verschillende keren zijn er biopten afgenomen en elke keer gaf de biopt als uitslag: Hooggradige dysplasie, een voorstadium van kanker. 

Bij de intake in mei 2023 om dit plekje te verwijderen, wilde de arts voor de zekerheid nog een keer biopten afnemen. Helaas zat in 1 van de 3 biopten toch kanker. Hierdoor werd er weer een ander behandeltraject gekozen namelijk chemo & bestraling. 

Ik kies ervoor om andere therapievormen te volgen. Chemo & bestraling is voor mij een te heftig proces mede omdat ik alleenstaande moeder ben en er erg vervelende bijwerkingen optreden in het onderste gedeelte van mijn lichaam. Dan moet je denken aan verklevingen van vagina en anus. Blaas, endeldarm en huid kunnen worden aangetast, niet kunnen lopen en zitten, heel veel pijn bij naar het toilet gaan en nog veel meer nare aspecten kunnen optreden. Op korte maar ook lange termijn. 

Omdat een therapievorm in Duitsland of Mexico wel 50.000 euro kost, heb ik ervoor gekozen om mijn kanker te genezen met het volgende: 

  • Het EESystem is een revolutionaire technologie waar Jason Shurka vol lof over is. Speciaal geinstalleerde computers genereren bioactieve energievelden die scalaire golven worden genoemd. Samen met biophotonic licht kan deze het welzijn bevorderen voor onder andere celregeneratie, verbeterde immuunfunctie, verlichting van pijn en ontgifting van het lichaam. Het faciliteert een optimale omgeving die het lichaam kan helpen zichzelf te genezen. Een kankercel heeft bijvoorbeeld 10-20 millivolts en tijdens de behandeling komen alle cellen weer bij de gezonde 70-90 millivolts. Waardoor het herstellend vermogen wordt geactiveerd en de kanker kan genezen. Zie ook: www.eesystem.com.
  • In samenwerking met mijn huisarts krijg ik Maretak injecties. Deze injecties worden 2 keer per week, minimaal twee jaar of meer gegeven.  De maretak injecties geven het immuunsysteem een boost. Ze worden ook ingezet om kanker te bestrijden. Er is een onderzoek verricht en 2 groepen mensen zijn 10 jaar lang gevolgd. De ene groep mensen met verschillende soorten kanker en de andere groep mensen met verschillende soorten kanker die maretak injecties gebruiken. Er is geconcludeerd dat de groep die de maretak injecties gebruikten veel hogere overlevingskansen hebben.
  • Fenbendanzole tesamen met B17 staat erom bekend om de toevoer van suiker naar de tumorcellen stop te zetten zodat de kanker geen voeding meer krijgt. Deze dient gedurende dat kanker aanwezig is in het lichaam ingenomen te worden.
  • DNA test bij iGene. Er is helaas kanker in mijn familielijn. Via de test kan gecheckt worden wat mijn genetische aanleg voor bepaalde aandoeningen is. Met vitamines, mineralen en aminozuren worden mijn lichaamsprocessen ondersteund en krijg ik mijn immuunsysteem optimaal zodat kankercellen door mijn lichaam kunnen worden afgebroken.

Ik ben positief en ben al een tijd bezig met bovenstaande therapievormen en heb mijn eigen geld gebruikt. Helaas worden de kosten niet vergoed door de ziektekostenverzekering. Ik ben in 2009 arbeidsongeschikt verklaard (100%) en krijg een WIA uitkering. Door mijn ziekte en alle controles ben ik elk jaar mijn eigen bijdrage kwijt van de ziektekostenverzekering. 

Wanneer ik geen hulp krijg in de vorm van donaties moet ik stoppen met de therapievormen en de middelen die zo goed helpen. Het is voor mijn genezing belangrijk dat ik doorga op de gekozen weg. Begin 2024 zal ik opnieuw een PET scan krijgen en laat ik via mijn oproep weten hoe het met mij gaat.

Ik hoop met deze actie het benodigde bedrag in te zamelen. Alles wat meer wordt gedoneerd dan dit bedrag komt ten goede voor aankomende behandelingen en middelen van mijn gezondheid. Elke bijdrage, klein of groot, wordt zeer gewaardeerd.  

Dank jullie wel voor alle hulp! Elk bedrag is welkom! Doneren kan anoniem. Ik vind het erg fijn als je mijn steunactie wilt delen. 

Hartelijke en lieve groeten van Esther & Kyana

Help me to become healthy and free from cancer

Donations requested to fund my forms of therapy, which are not reimbursed by health insurance

Dear everyone who reads my appeal, 

I had an enlarged lymph node in my neck in 2007 without having a cold. During the check-up, an ultrasound had to be done and I was immediately sent to the hospital for biopsies. It turned out that I had metastatic thyroid cancer. This was a particularly intense process, where I felt like dying. The cancer had spread extensively. All the lymph nodes in the left side of my neck were affected and at a later stage we also discovered that the cancer had spread to my lungs. The doctors only gave me a few years to live!

In 2008 I had surgery and the thyroid and all lymphatics in the neck were removed. It was quite an intense operation that lasted 10 hours. After the recovery I needed to do radioactive iodine twice which required me to be confined alone in a closed room for a few days so that the rest of the cancercells could be destroyed. Unfortenately, this was not completely successful and the cancer cells are still in my lungs. After two years of illness, I was fired of my position as Sales Manager and I ended up receiving treatment and was chronically ill. 

Fortenately, I have been stable for years and I can grow old provided the cancer remains stable. Despite all the heaviness of the past few years, there is some happy news because I unexpectedly became mother of a daughter in 2011. I have been a single mother since birth and I enjoy her to the fullest. 

During a check the cardiologist made a PET scan of my entire body in October 2022. The positive thing is that the thyroid cancer is still stable and no further metastases were visible. However, the scan did show a suspicious spot at the end of my intestines. Biopsies indicated that it was high grade dysplasia. A precancerous stage of cancer. During the intake in May 2023 to remove this spot, the doctor wanted to take another biopsy just to be sure. Unfortenately, 1 of the 3 biopsies still contained cancer. As a result, a different treatment path was chosen, namely chemo and radiation. 

I choose to follow other forms of therapy. Chemo and radiation is too intense a process for me, partly because I am a single mother and there are very umpleasant side effects in the lower part of my body. Then you should think of adhesions of the vagina and anus. Bladder, rectum and skin can be affected, not being able to walk or sit, a lot of pain when going to the toilet and many more unpleasant aspects can occur. In the short but also long term. 

Because a form of therapy in Germany or Mexico costs up to 50,000 euros, I chose to cure my cancer with the following: 

  • The EESystem is a revolutionary technology that Jason Shurka is full of praise for. Specially installed computers generate bio-active energy fields called "scalar waves". Together with biophotonic light, it can promote well-being for, among other things, cell regeneration, improved immune function, pain relief and detoxification of the body. It facilitates an optimal environment that can help the body heal itself. For example, a cancer cell has 10-20 millivolts and during treatment all cells return to the healthy 70-90 millivolts. This activates the restorative capacity and allows the cancer to heal and transform to healthy cells. See also: www.eesystem.com.
  • In collaboration with my doctor, I receive mistletoe injections. These injections are given twice a week for at least two years or more. The mistletoe injections boost the immune system. They are also used to fight cancer. A study was conducted and 2 groups of people were followed for 10 years. One group of people with different types of cancer and the other group of people with different types of cancer who use mistletoe injections. It has been concluded that the group that used the mistletoe injections had much higher survival rates!
  • Fenbendanzole together with B17 is known to stop the supply of sugar to the tumor cells so that the cancer no longer receives nutrition. This must be taken while cancer is present in the body.
  • DNA test at iGene. Unfortenately there is cancer in my family line. The test can be used to check what my genetic predisposition is to certain conditions. Vitamins, minerals and amino accids support my body processes and optimize my immune system so that cancer cells can be broken down by my body.

I am positive and have been working on the above forms of therapy for some time and have used my own money. Unfortenately, the costs are not reimbursed by health insurance. I was also declared incapacitated for work in 2009 (100%) and I receive payment by government. Due to my illness and all the check-ups, I lose my own contribution to the health insurance every year. 

If I don't get help in the form of donations, I have to stop using the forms of therapy and resources that help so much. It is important for my healing that I continue on the chosen path. I will have another PETscan at the beginning of 2024 and I will let you know how I am doing. 

I hope to raise the necessary amount with this campaign. If the donation amount exceeds the requested amount, the money will be used for upcoming treatments and resources for my health.

Every contribution, small or large, is greatly appreciated. 
 

Thank you for all the help! Any amount is welcome! You can donate anonymously. I would really appreciate it if you would share this campaign!


Warm and sweet greetings from Esther & Kyana

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 16-12-2023 gestart
1089x bekeken

Actie georganiseerd door:

Esther Heins

Esther Heins

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 16-12-2023 gestart
1089x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Zorg Medisch
Misbruik melden