Help ons de Tweede Wereldoorlog te herdenken met een film!

Help ons de Tweede Wereldoorlog te herdenken met een film!
Carola Schröder

Help ons een onvergetelijke Tweede Wereldoorlog-film te maken. Steun ons project met een donatie! Elke kleinigheid helpt ons!

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Lieve vrienden van film en geschiedenis, welkom op ons platform!

Waarom willen wij deze film maken?
In de oorlog stonden mensen nauw samen, ze hielpen elkaar ook al hadden ze het zelf ook niet breed. De ene keer gaf je je buurman wat hout voor het vuur, de andere keer gaf hij jou verse aardappelen. Er voor elkaar zijn, vergeten we in deze tijd steeds vaker. 
Een geschiedenis die naar onze mening nooit vergeten mag worden. Met het vooruitzicht dat we in 2025, 80 jaar bevrijd zijn, hadden wij gelijk een mooie deadline voor onszelf bedacht.

Myron Koning en ik, Carola Schröder, hebben al 4 jaar een Youtube kanaal, met zelfgemaakte short movies. Nu waren we toe aan een nieuwe uitdaging, een groter project met meer acteurs en crewleden. Enthousiast zijn we in 2023 bezig gegaan met het script en na feedback van professionals, onder andere docenten van mijn opleiding bij het Grafisch Lyceum Utrecht en een bekende regisseur, is ons script nu af!

Tijd om onze passie om te zetten in een meeslepend verhaal!

Kort inhoud:
Te midden van de Tweede Wereldoorlog staat de passievolle jonge fotografe voor een levens veranderende keuze: helpt ze de ontsnapte Canadese soldaat met gevaar voor eigen leven, of volgt ze het uitgestippelde pad van haar moeder als verrader? Tijdens deze cruciale beslissing leert Violette niet alleen te zijn wie ze is, maar ook haar eigen weg in het leven te kiezen.

Deze film gaat +/- 30 minuten speeltijd bevatten en is gesproken in het Nederlands en Engels. Wij zorgen voor zowel Engelse, Nederlandse als Duitse ondertiteling.
Het wordt een fictiefilm die waargebeurd had kunnen zijn. Wij hebben zorgvuldig onderzoek gedaan naar alles in die tijd.

Hoe gaan wij het geld voor dit platform gebruiken?
De opbrengsten van dit project gaan naar de totale uitvoering om de film tot een succes te krijgen.

Wij willen de boodschap van de oorlog om voor elkaar klaar te staan voortzetten, daarom willen wij de donateurs iets teruggeven, als dank voor hun steun bij het produceren van de film! Zie de tabel wat wij doen om de donateurs te bedanken.

Kijk voor beter overzicht op pc/laptop.

Wat doen wij terug bij:10,-25,-40,-50,-75,-100,-250,-
Bedank Post op onze  Sociale mediaX      
Elke maand een leuke privé update*XX     
(bedrijf)naam in aftitelingXXX    
(bedrijf)Logo in aftitelingXXXX   
Als eerste toegang tot de film! **XXXXX  
Uitnodiging tot de première of DVD ***XXXXXX 
1x toegang om mee te kijken op een draaidag! ****XXXXXXX

* Elke maand een nieuwe mail met onze proces, foto's en verhalen! Zo ben je nog nauwer betrokken bij het proces!
** Jij krijgt een week voor de uploaddatum een privé link om de film als eerste te zien!
*** De tickets zijn voor max. 2 personen, locatie Overijssel Nederland (precieze locatie wordt later bekendgemaakt bij de uitgenodigde!), 2025 februari/maart. 
Wanneer je kiest voor de DVD is dat excl. verzendkosten, alle landen mogelijk. 
**** Incl. lunch met de crew.


Natuurlijk houden wij iedereen op de hoogte door middel van sociale media post. Zo ben jij betrokken bij het project en weet je waar jouw opbrengst heen is gegaan.
INSTA: https://www.instagram.com/doormoviesindustry/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080625142947

Risico’s en uitdagingen
Een film maken is nooit zonder risico’s, er is een kans dat wij de kosten die we zelf al in de film hebben zitten niet worden terugverdient. Maar daar gaat het voor ons niet om. Wij maken deze film om beter te worden in ons vakgebied en onze passie te tonen aan de buitenwereld.

Dankzij jullie hulp kan deze film beter en professioneler worden, zodat wij als groot film familie trots mogen zijn op het eindresultaat!

Dear friends of film and history, welcome to our platform!

Why do we want to make this film? 
During the war, people stood closely together, helping each other even though they themselves didn't have much. One time you would give your neighbor some wood for the fire, another time he would give you fresh potatoes. Being there for each other is something we increasingly forget in these times. 
This is a history that, in our opinion, should never be forgotten. With the prospect of being liberated for 80 years in 2025, we immediately thought of a beautiful deadline for ourselves.

Myron Koning and I, Carola Schröder, have had a YouTube channel for 4 years, featuring self-made short movies. Now we were ready for a new challenge, a bigger project with more actors and crew members. Enthusiastically, we started working on the script in 2023, and after feedback from professionals, including teachers from my education at the Graphic Lyceum Utrecht and a well-known director, our script is now finished!

Time to turn our passion into a compelling story! 

Brief synopsis: 
Amidst World War II, the passionate young photographer faces a life-changing choice: does she help the escaped Canadian soldier at the risk of her own life, or does she follow the predetermined path of her mother as a traitor? During this crucial decision, Violette learns not only to be who she is but also to choose her own path in life.

This film will have a runtime of approximately 30 minutes and will be spoken in Dutch and English. We will provide English, Dutch, and German subtitles. It will be a fictional film that could have actually happened. We have carefully researched everything from that time.

How will we use the money for this platform? 
The proceeds from this project will go towards the total execution to make the film a success. We want to continue the message of the war to be there for each other, which is why we want to give something back to the donors, as a thank you for their support in producing the film! See the table for how we thank the donors.

Look for a better overview on a PC/laptop!

What do we give back for:10 euros25 euros40 euros50 euros75 euros100 euros250 euros
Thank you post on our Social MediaX      
Monthly fun private update*XX     
(Company) name in creditsXXX    
(Company) Logo in creditsXXXX   
First access to the film! **XXXXX  
Invitation to the premiere or DVD ***XXXXXX 
1x access to observe on a shooting day! ****XXXXXXX

* Every month a new email with our progress, photos, and stories! This way you are even more closely involved in the process! 
** You will receive a private link to see the film a week before the upload date! 
*** The tickets are for a maximum of 2 people, location Overijssel, Netherlands (exact location to be announced later to the invited guests!), February/March 2025. When you choose the DVD, it is excluding shipping costs, available for all countries. 
**** Includes lunch with the crew.

Of course, we will keep everyone updated through social media posts. This way you are involved in the project and know where your proceeds have gone.
INSTA: https://www.instagram.com/doormoviesindustry/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080625142947

Risks and challenges 
Making a film is never without risks, there is a chance that we will not recover the costs we have already invested in the film. But that's not what it's about for us. We are making this film to improve in our field and to show our passion to the outside world. 

Thanks to your help, this film can be better and more professional, so that we, as a big film family, can be proud of the end result!

Liebe Freunde von Film und Geschichte, willkommen auf unserer Plattform!

Warum wollen wir diesen Film machen? 
Im Krieg standen die Menschen eng zusammen und halfen sich gegenseitig, auch wenn sie selbst nicht viel hatten. Einmal gab man seinem Nachbarn etwas Holz für das Feuer, ein anderes Mal gab er einem frische Kartoffeln. Für einander da zu sein, vergessen wir in dieser Zeit immer öfter. Eine Geschichte, die unserer Meinung nach nie vergessen werden darf. Mit der Aussicht, dass wir 2025, 80 Jahre befreit sind, hatten wir sofort eine schöne Deadline für uns selbst festgelegt.

Myron Koning und ich, Carola Schröder, haben seit 4 Jahren einen YouTube-Kanal mit selbstgemachten Kurzfilmen. Jetzt waren wir bereit für eine neue Herausforderung, ein größeres Projekt mit mehr Schauspielern und Crewmitgliedern. Begeistert haben wir 2023 mit dem Drehbuch begonnen und nach Feedback von Fachleuten, unter anderem Lehrern meiner Ausbildung am Grafisch Lyceum Utrecht und einem bekannten Regisseur, ist unser Drehbuch jetzt fertig! 

Zeit, unsere Leidenschaft in eine fesselnde Geschichte zu verwandeln! 

Kurzinhalt: 
Mitten im Zweiten Weltkrieg steht die leidenschaftliche junge Fotografin vor einer lebensverändernden Entscheidung: Hilft sie dem entkommenen kanadischen Soldaten unter Lebensgefahr oder folgt sie dem vorgezeichneten Weg ihrer Mutter als Verräterin? Während dieser entscheidenden Entscheidung lernt Violette nicht nur, wer sie ist, sondern auch, ihren eigenen Weg im Leben zu wählen. 

Dieser Film wird eine Laufzeit von ca. 30 Minuten haben und wird auf Niederländisch und Englisch gesprochen. Wir sorgen für englische, niederländische und deutsche Untertitel. Es wird ein fiktionaler Film, der so hätte passieren können. Wir haben sorgfältig alles aus dieser Zeit recherchiert.

Wie werden wir das Geld für diese Plattform verwenden? 
Die Einnahmen aus diesem Projekt fließen in die gesamte Umsetzung, um den Film zu einem Erfolg zu machen. Wir möchten die Botschaft des Krieges, füreinander da zu sein, weitergeben, deshalb möchten wir den Spendern etwas zurückgeben, als Dank für ihre Unterstützung bei der Produktion des Films! 

Sehen Sie in der Tabelle, wie wir uns bei den Spendern bedanken.

Was bieten wir zurück für:10,-25,-40,-50,-75,-100,-250,-
Dankesbeitrag auf unseren Social-Media-KanälenX      
Monatliches privates Update*XX     
(Firmen)name im AbspannXXX    
(Firmen)logo im AbspannXXXX   
Erster Zugang zum Film! **XXXXX  
Einladung zur Premiere oder zur DVD ***XXXXXX 
1x Zugang, um an einem Drehtag dabei zu sein! ****XXXXXXX

* Monatliche E-Mail mit unserem Fortschritt, Fotos und Geschichten! So sind Sie noch enger in den Prozess eingebunden!
** Eine Woche vor dem Veröffentlichungsdatum erhalten Sie einen privaten Link, um den Film als Erster zu sehen!
*** Die Tickets gelten für maximal 2 Personen, Ort Overijssel Niederlande (der genaue Ort wird später den Eingeladenen bekannt gegeben!), 2025 Februar/März. Bei Auswahl der DVD-Option fallen keine Versandkosten an, alle Länder möglich.
**** Inklusive Mittagessen mit der Crew.

Natürlich halten wir alle durch Social-Media-Posts auf dem Laufenden. So bist du in das Projekt eingebunden und weißt, wohin deine Einnahmen geflossen sind.
INSTA: https://www.instagram.com/doormoviesindustry/
Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100080625142947

Risiken und Herausforderungen 
Einen Film zu machen, ist nie ohne Risiken, es besteht die Möglichkeit, dass wir die Kosten, die wir bereits in den Film investiert haben, nicht wieder einspielen. Aber darum geht es uns nicht. Wir machen diesen Film, um in unserem Fachgebiet besser zu werden und unsere Leidenschaft der Außenwelt zu zeigen.
 

Dank eurer Hilfe kann dieser Film besser und professioneller werden, sodass wir als große Filmfamilie stolz auf das Endergebnis sein können!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 24-09-2023 gestart
109x bekeken

Actie georganiseerd door:

Carola Schröder

Carola Schröder

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 24-09-2023 gestart
109x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog