Paard Tigrys PREmare spoedopname en buikoperatie en nazorg

Paard Tigrys PREmare spoedopname en buikoperatie en nazorg

Verlichten van de stevige dierenkliniek rekening na een onverwachte verstoppingskoliek bij het jonge PRE merrie Tigrys

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Ons prachtige enorm lieve en knappe en brave jonge gezinspaard Tigrys vertoonde koliek gedrag dus de dierenarts gekomen, die constateerde een darmverstopping dus laxeren. Dit werkte niet dus is er op vrijdagavond besloten Tygris op te laten nemen bij de dierenkliniek. Daar is ze in de avond meteen geopereerd om te proberen de oorzaak van de verstopping te vinden echter werd de ernstige verstopping wel degelijk geconstateerd maar niet direct de oorzaak ontdekt. Daarna is in de kliniek anderhalve week gevochten om de verstopping weg te krijgen en de darm weer op gang te krijgen tot aan bijna fataal nierfalen toe heeft onze Tyg erbij gestaan. Gelukkig is ze toch over het punt van een near opgave heen gekomen en zijn haar bloedwaardes bijgetrokken door de intensieve en uitgebreide behandeling in de kliniek. Na anderhalve week mocht Tyg weer mee terug naar huis maar helaas waren toen de problemen nog lang niet voorbij. Ten eerste moest ze 6 weken stalrust houden i.v.m. met de buikwond van de operatie, je begrijpt dat dat precies midden in de warmste periode ook een hele opgaven is voor een paardje om alleen 24 uur per dag in een stal te moeten staan. Ook kwamen de koliek en verstopping weer terug toen ze weer thuis was. Dus wederom reed de dierenarts af en aan tot wel 3x per dag en in de nacht om te proberen Tigris darm weer goed op gang te krijgen. Er was dus inmiddels door alles sprake van een geïrriteerde darm wat niet raar is. Uiteindelijk na 10 dagen met veel overleg met de dierenartsen de kliniek en zelfs het dierenziekenhuis in Utrecht en vele aanpassingen aan haar voeding en voedingstijden en hoeveelheden enz. is de darmwerking gelukkig tot nu toe aardig gestabiliseerd. Echter blijkt nu dat door alle ellende die onze lieve knappe Tyg heeft moeten doorstaan de laatste weken ze een maagzweer heeft ontwikkeld die ook weer behandeld moet worden met hele dure medicatie. Een paardenmaag is in tegenstelling tot een mensenmaag helemaal niet bestand tegen allerlei medicaties en perioden van vasten omdat ze eerst moest ontlasten en de stress van alleen 24 uur per dag op stal moeten staan van de operatie die steeds weer begint te ontsteken waarbij de pus eruit druipt waardoor ze weer AB moet krijgen. Al met al dus een gecompliceerd verloop wat begon met een stevige koliek. U begrijpt dat de kostenteller ondertussen roodgloeiend is opgelopen naar tot nu toe €24000. wij hebben zelf wel een kostenreserve voor onze dieren maar dit gaat daar ver bovenuit. En ook zijn wij met z'n alle inmiddels wekenlang bijna dag en nacht in de weer om Tyg te verzorgen en zoveel mogelijk aandacht en hulp en liefde te geven om te proberen haar er bovenop te krijgen naar hopelijk het lieve knappe brave paard dat ze ooit was. Ook zijn een aantale personen van ons gezin nu hard extra aan het werk door dubbele diensten te werken i.v.m. de hoge rekeningen die blijven komen. Tygris zelf heeft natuurlijk ook zelf met al deze ellende moeten dealen de afgelopen weken maar ze heeft dat met veel geduld en kracht gedaan maar toch kon ze op een moment niet meer op haar benen staan en was ze enorm veel kilo's afgevallen en nog maar een schim van de glorie die ze was. Haar geluk is dat ze nog een jong dier is dus dat ze zelf goed mee kan strijden om erbovenop te komen. Op de foto's ziet u ook onze dochter die een hele sterke band heeft met Tigrys en die zoals iedereen enorm heeft meegeholpen met de zorg en liefde geven aan Tyg. 

Our beautiful, very sweet, handsome and well-behaved young family horse Tigrys showed colic behavior, so we went to the vet, who found an intestinal blockage, so we had to laxatively. This did not work, so on Friday evening it was decided to have Tygris admitted to the veterinary clinic. She immediately underwent surgery in the evening to try to find the cause of the blockage, but the serious blockage was indeed detected, but the cause was not immediately discovered. After that, we fought for a week and a half in the clinic to remove the blockage and get the intestines moving again, until our Tyg was there to suffer almost fatal kidney failure. Fortunately, she has gotten past the point of almost giving up and her blood values have improved due to the intensive and extensive treatment in the clinic. After a week and a half Tyg was allowed to return home, but unfortunately the problems were far from over. Firstly, she had to rest for 6 weeks due to... with the abdominal wound from the operation, you understand that right in the middle of the hottest period, it is quite a challenge for a horse to have to stand alone in a stable 24 hours a day. The colic and constipation also returned when she returned home. So again the vet drove back and forth up to 3 times a day and at night to try to get Tigris intestines moving properly again. So everything had caused an irritated intestine, which is not strange. Ultimately, after 10 days with a lot of consultation with the veterinarians, the clinic and even the animal hospital in Utrecht and many adjustments to her diet and feeding times and amounts, etc., fortunately the intestinal function has stabilized quite well so far. However, it now appears that due to all the misery that our sweet, handsome Tyg has had to endure in recent weeks, she has developed a stomach ulcer that also needs to be treated with very expensive medication. In contrast to a human stomach, a horse's stomach is not at all resistant to all kinds of medications and periods of fasting because it first had to defecate and the stress of having to be in the stable 24 hours a day after the operation, which keeps becoming infected with pus oozing out. so she has to get AB again. All in all, a complicated course that started with severe colic. You understand that the cost counter has now risen red hot to €24,000 so far. We do have a cost reserve for our animals, but this far exceeds that. And we have all been working almost day and night for weeks now to take care of Tyg and give as much attention, help and love as possible to try to get her on top of hopefully becoming the sweet, handsome, good horse she will one day be. used to be. A number of people in our family are now also working extra hard by working double shifts due to... the high bills that keep coming. Tygris herself has of course also had to deal with all this misery in recent weeks, but she did so with a lot of patience and strength, but at one point she could no longer stand on her legs and she had lost a lot of weight and was still a shadow. of the glory that she was. Her luck is that she is still a young animal, so she can compete well to get on top. In the photos you can also see our daughter who has a very strong bond with Tigrys and who, like everyone else, has helped enormously with the care and love given to Tyg.

Nuestro hermoso, muy dulce, guapo y joven caballo familiar Tigrys mostró un comportamiento de cólicos, por lo que acudimos al veterinario, quien encontró una obstrucción intestinal, por lo que tuvimos que tomar laxantes. Esto no funcionó, por lo que el viernes por la noche se decidió internar a Tygris en la clínica veterinaria. Inmediatamente fue operada por la noche para tratar de encontrar la causa del bloqueo, pero de hecho se detectó el bloqueo grave, pero la causa no se descubrió de inmediato. Después de eso, luchamos durante una semana y media en la clínica para eliminar la obstrucción y hacer que los intestinos volvieran a moverse, hasta que nuestro Tyg llegó allí para sufrir una insuficiencia renal casi fatal. Afortunadamente, ha superado el punto en el que casi se da por vencida y sus valores sanguíneos han mejorado gracias al tratamiento intensivo y extenso en la clínica. Después de una semana y media, a Tyg se le permitió regresar a casa, pero desafortunadamente los problemas estaban lejos de terminar. En primer lugar, tuvo que descansar durante 6 semanas debido a... Con la herida abdominal de la operación, entiendes que en plena época más calurosa, para un caballo es todo un desafío tener que permanecer solo en un establo las 24 horas del día. Los cólicos y el estreñimiento también volvieron cuando regresó a casa. Así que nuevamente el veterinario condujo de un lado a otro hasta 3 veces al día y por la noche para intentar que los intestinos del Tigris volvieran a moverse correctamente. Entonces todo le había provocado una irritación intestinal, lo cual no es extraño. Al final, después de 10 días de muchas consultas con los veterinarios, la clínica e incluso el hospital de animales de Utrecht y muchos ajustes en su dieta, tiempos y cantidades de alimentación, etc., afortunadamente la función intestinal se ha estabilizado bastante bien hasta el momento. Sin embargo, ahora parece que debido a toda la miseria que nuestro dulce y guapo Tyg ha tenido que soportar en las últimas semanas, ha desarrollado una úlcera de estómago que también necesita ser tratada con medicamentos muy costosos. A diferencia del estómago humano, el estómago de un caballo no resiste en absoluto a todo tipo de medicamentos y períodos de ayuno, ya que primero tiene que defecar y al estrés de tener que estar en el establo las 24 horas del día después de la operación, lo que mantiene se infecta y le sale pus, por lo que tiene que recibir AB nuevamente. En definitiva, un curso complicado que empezó con fuertes cólicos. Usted comprende que el contador de costes ha subido al rojo vivo hasta los 24.000 euros hasta el momento. Tenemos una reserva de gastos para nuestros animales, pero esto la supera con creces. Y todos hemos estado trabajando casi día y noche durante semanas para cuidar a Tyg y brindarle tanta atención, ayuda y amor como sea posible para intentar que ella llegue a la cima y, con suerte, se convierta en el dulce, hermoso y buen caballo que algún día será. ser.solía ser. Varias personas de nuestra familia ahora también están trabajando muy duro trabajando en turnos dobles debido a... las altas facturas que siguen llegando. Por supuesto, la propia Tygris también ha tenido que lidiar con toda esta miseria en las últimas semanas, pero lo hizo con mucha paciencia y fuerza, pero en un momento ya no podía mantenerse en pie y había perdido mucho peso y Todavía era una sombra de la gloria que ella era. Su suerte es que todavía es un animal joven, por lo que puede competir bien para llegar a la cima. En las fotos también podéis ver a nuestra hija que tiene un vínculo muy fuerte con Tigrys y que como todos ha ayudado enormemente con el cuidado y amor brindado a Tyg.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 12-09-2023 gestart
50x bekeken

Actie georganiseerd door:

P Boekee

P Boekee

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 12-09-2023 gestart
50x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Hulp
Misbruik melden