Steun ons bij het zoeken en vinden van de waarheid!

Steun ons bij het zoeken en vinden van de waarheid!
Nadine Schonewille

Veel vragen niet beantwoord, onmacht en frustratie. Help mijn zus de waarheid boven te krijgen.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Korte versie, langere versie van ons verhaal leest u meer naar beneden. 

Mijn zus lag afgelopen zomer 5 dagen in coma na wat wij vermoeden mishandeling. Nou is de zaak geseponeerd op grond van onvoldoende bewijs en is de verdachte weer op vrije voeten. Wij als slachtoffer en familie vinden dat er meer gedaan had kunnen worden. Nu zamelen we geld in voor eigen onderzoek om er achter te komen wat er die bewuste zwarte dag met onze zus gebeurd is en om als nog tot vervolging over te gaan door middel van artikel 12. 

Uitgebreide versie,

24 juni 2022, mijn zus verblijft deze dag met iemand in het chalet van mijn ouders voor een paar dagen mini-vakantie. Ik probeer deze dag herhaaldelijk contact te krijgen met mijn zus. Wanneer dit aan het eind van de middag nog niet gelukt is besluit ik polshoogte te gaan nemen. Ik tref mijn zus in verdachte omstandigheden aan in de slaapkamer van het chalet. Ze is in shock en niet aanspreekbaar. De persoon met wie zij was, vertrekt per direct op het moment dat ik een ambulance bel. Aangekomen in het ziekenhuis wordt onze grootste nachtmerrie waarheid. Ze heeft een schedelfractuur met meerdere hersenbloedingen. Ze gaan haar direct opereren maar kunnen ons niet vertellen of ze de nacht door gaat komen. De wereld wordt onder onze voeten weg geslagen. Want wat is er met haar gebeurd? Diezelfde nacht wordt er een verdachte opgepakt en begint het politieonderzoek. Meteen vanaf het begin worden, door verkeerde inschattingen, helaas veel fouten gemaakt. Cruciale feiten worden gemist. Wanneer er verantwoordelijkheid zou worden genomen voor deze fouten hadden ze nog zoveel kunnen doen om te achterhalen wat er met mijn zus gebeurt zou kunnen zijn. Maar het tegenovergestelde gebeurde en ging de politie samen met het team aan de slag om deze fouten weg te moffelen en de zaak te seponeren. 

Wanneer wij dit door krijgen nemen we een eigen forensisch team in de hand. https://www.forensicon.nl/over-ons/. Deze mensen hebben ons bij de hand genomen en is er, tot op een zekere hoogte, een eigen onderzoek gestart. 

Mogelijke nieuwe belastbare bewijsstukken komen aan het licht. Een heel dossier wordt opgestuurd naar het onderzoeksteam en de officier van justitie. Uiteindelijk wordt hier niks mee gedaan en de mogelijke bewijsstukken die hun gemist hebben (bloedvlekken in het chalet) krijgen we een slap excuus voor. De zaak wordt vervolgens op grond van onvoldoende bewijs geseponeerd. 

Onze zus is er nog en wat zijn wij hier elke dag ontzettend dankbaar voor. Na het openmaken van haar schedel, 5 dagen coma en een lang revalidatie traject doet zij het naar omstandigheden hartstikke goed. Wij hadden alleen nooit voor mogelijk kunnen houden hoe het rechtssysteem zo heeft kunnen falen in deze zeer ingrijpende periode. 

Nu willen we doormiddel van artikel 12 de zaak laten herzien en heropenen.

(Art. 12 Na een strafbaar feit beslist de officier van justitie (OvJ) of hij een verdachte vervolgt of niet, en zo ja op welke manier. Zo kan de OvJ bijvoorbeeld kiezen voor een strafbeschikking. Soms zijn mensen het niet eens met het besluit van de OvJ. Denk aan het slachtoffer. Moet die het er dan maar bij laten zitten? Nee! Voor deze situatie is er de artikel 12 Sv-procedure. Sv is het Wetboek van Strafvordering. Artikel 12 Sv maakt beklag over het niet vervolgen van strafbare feiten mogelijk. Met dit artikel kunt u een klacht indienen over het niet vervolgen van een verdachte.)

Wanneer er gedegen onderzoek gedaan zou zijn naar wat er die dag met mijn zus gebeurd is, ookal kwam hier eventueel geen duidelijkheid uit, hadden we het af kunnen sluiten. Alleen nu er zoveel zaken gemist zijn, nieuwe mogelijke bewijsstukken die wijzen op een eventueel misdrijf niet onderzocht worden, we met een slap excuus afgewimpeld worden blijft deze afsluiting helaas uit. En tot op de dag van vandaag achtervolgt het ons wat er met haar gebeurd is. 

Om de zaak te heropenen helpt elk stukje bewijs wat we zelf nog kunnen vinden. Hier is dieper onderzoek voor nodig wat we willen laten uitvoeren door https://www.forensicon.nl/over-ons/. 

Wij begrijpen dat ons verhaal eventueel vragen op roept. Zoals, welke fouten zijn er gemaakt, wat is er aan onderzoek gedaan en wat niet, wat willen jullie laten onderzoeken door Forensicon? Om het onderzoek niet te schaden geven we hier openbaar niet veel informatie over. Wanneer u wel een prangende vraag heeft, schroom niet, dan kijken wij of we antwoord kunnen geven. 

Ik kan wel onze eerste stap uitleggen. Forensicon heeft aan de buitenkant van het chalet bloedspetters aangetroffen. Justitie heeft dit bloed eveneens “over het hoofd gezien” vervolgens vonden ze het ook niet nodig te onderzoeken of dit bloed overeenkomt met mijn zus haar DNA. Niet omdat het niet belastend zou kunnen zijn maar omdat het zou laten zien hoe erg het is dat hun dit bloed niet aangetroffen hebben. Dus door eigen fouten niet aan het licht te laten komen wordt er geen verder onderzoek uitgevoerd. Dit wordt natuurlijk niet met zoveel woorden gezegd en wordt je als slachtoffer en familie heel mooi om te tuin geleid.

Forensicon heeft monsters genomen van dit bloed en van mijn zus. Bij €3000,- kunnen we de eerste stappen al gaan zetten. 

Om uit te zoeken of dit bloed afkomstig is van mijn zus en meerdere aangetroffen bijzonderheden die we willen laten onderzoeken is er geld nodig. De materialen en het vakmanschap wat hier mee gepaard gaat is niet goedkoop. 

Wij hadden vertrouwen in ons rechtsysteem en hopen ook oprecht dat ons vertrouwen nog hersteld mag worden met artikel 12. 

Alleen hier hebben we wel u hulp bij nodig. Wij hopen dan ook op u steun om het recht te laten zegevieren maar nog meer om het voor ons en vooral mijn zus een plekje te kunnen geven. Wetende dat er alles aan gedaan is om te achterhalen wat er op die desbetreffende zwarte dag met haar gebeurd is. 

 

English version;

June 24, 2022, my sister is staying this day with someone at my parents' chalet for a few days mini vacation. I try repeatedly this day to get in touch with my sister. At the end of the afternoon, when I have not succeeded, I decide to investigate. I find my sister in suspicious circumstances in the bedroom of the chalet. She is in shock and unresponsive. The person she was with leaves immediately when I call an ambulance. Arriving at the hospital, our worst nightmare comes true. She has a skull fracture with multiple brain hemorrhages. They are going to operate on her immediately but cannot tell us if she will make it through the night. The world is knocked out from under our feet. For what has happened to her? That same night a suspect is apprehended and the police investigation begins. Right from the start, due to misjudgments, unfortunately many mistakes are made. Crucial facts are missed. If responsibility was taken for these mistakes, they could have done so much more to find out what might have happened to my sister. But the opposite happened and the police went to work with the team to cover up these mistakes and dismiss the case. When we get through this we will take in our own forensic team. https://www.forensicon.nl/over-ons/. These people have taken us by the hand and, to some extent, their own investigation has begun. Possible new taxable evidence comes to light. A whole file is sent to the investigation team and the prosecutor. Ultimately, nothing is done with this and the possible evidence they missed (bloodstains in the bedroom) is given a lame excuse. The case is then dismissed based on insufficient evidence. Our sister is still here and how grateful we are for this every day. After opening her skull, 5 days of coma and a long rehabilitation period, she is doing very well. We could never have imagined how the legal system failed us during this very drastic period.

Now we want to have the case reviewed and reopened through Article 12.

(Art. 12 After a criminal offense, the prosecutor (OvJ) decides whether to prosecute a suspect or not, and if so in what way. For example, the Prosecutor may opt for a punishment order. Sometimes people disagree with the DA's decision. Think of the victim. Should they just leave it at that? No! For this situation there is the Article 12 Sv procedure. Sv is the Code of Criminal Procedure. Article 12 Sv allows complaints about the non-prosecution of criminal offenses. This article allows you to file a complaint about the non-prosecution of a suspect).

If there had been a thorough investigation into what happened to my sister that day, even if this possibly did not come to light, we could have closed it. Only now that so many things have been missed, new possible evidence pointing to a possible crime is not being investigated, we are being fobbed off with a lame excuse, this closure unfortunately does not remain. And to this day it haunts us what happened to her.

To reopen the case, every piece of evidence we can still find ourselves helps. This requires deeper research which we want to have conducted by https://www.forensicon.nl/over-ons/.

We understand that our story may raise questions. Such as, what mistakes were made, what was investigated and what was not, what do you want Forensicon to investigate? In order not to harm the investigation, we are not giving much information about this publicly. If you do have a pressing question, don't hesitate, and we'll see if we can answer it.

I can, however, explain our first step. Forensicon found blood spatter on the outside of the chalet. Justice also "overlooked" this blood subsequently they also did not feel it necessary to investigate whether this blood matched my sister's DNA. Not because it could not be incriminating but because it would show how bad it is that they did not find this blood. So by not letting their own mistakes come to light, no further investigation will be conducted. Of course, this is not said in so many words and you as a victim and family are very nicely fooled.

Forensicon took samples of this blood and from my sister.

To find out if this blood is from my sister and several details found that we want to have investigated, money is needed. The materials and workmanship involved is not cheap.

We had confidence in our legal system and also sincerely hope that our confidence may yet be restored with Article 12.

Only here we need your help. We therefore hope for your support to let justice prevail but even more so to be able to give it a place for us and especially my sister. Knowing that everything has been done to find out what happened to her on that particular black day.

June 24, 2022, my sister is staying this day with someone at my parents' chalet for a few days mini vacation. I try repeatedly this day to get in touch with my sister. At the end of the afternoon, when I have not succeeded, I decide to investigate. I find my sister in suspicious circumstances in the bedroom of the chalet. She is in shock and unresponsive. The person she was with leaves immediately when I call an ambulance. Arriving at the hospital, our worst nightmare comes true. She has a skull fracture with multiple brain hemorrhages. They are going to operate on her immediately but cannot tell us if she will make it through the night. The world is knocked out from under our feet. For what has happened to her? That same night a suspect is apprehended and the police investigation begins. Right from the start, due to misjudgments, unfortunately many mistakes are made. Crucial facts are missed. If responsibility was taken for these mistakes, they could have done so much more to find out what might have happened to my sister. But the opposite happened and the police went to work with the team to cover up these mistakes and dismiss the case. When we get through this we will take in our own forensic team. https://www.forensicon.nl/over-ons/. These people have taken us by the hand and, to some extent, their own investigation has begun. Possible new taxable evidence comes to light. A whole file is sent to the investigation team and the prosecutor. Ultimately, nothing is done with this and the possible evidence they missed (bloodstains in the bedroom) is given a lame excuse. The case is then dismissed based on insufficient evidence. Our sister is still here and how grateful we are for this every day. After opening her skull, 5 days of coma and a long rehabilitation period, she is doing very well. We could never have imagined how the legal system failed us during this very drastic period.

Now we want to have the case reviewed and reopened through Article 12.

(Art. 12 After a criminal offense, the prosecutor (OvJ) decides whether to prosecute a suspect or not, and if so in what way. For example, the Prosecutor may opt for a punishment order. Sometimes people disagree with the DA's decision. Think of the victim. Should they just leave it at that? No! For this situation there is the Article 12 Sv procedure. Sv is the Code of Criminal Procedure. Article 12 Sv allows complaints about the non-prosecution of criminal offenses. This article allows you to file a complaint about the non-prosecution of a suspect).

If there had been a thorough investigation into what happened to my sister that day, even if this possibly did not come to light, we could have closed it. Only now that so many things have been missed, new possible evidence pointing to a possible crime is not being investigated, we are being fobbed off with a lame excuse, this closure unfortunately does not remain. And to this day it haunts us what happened to her.

To reopen the case, every piece of evidence we can still find ourselves helps. This requires deeper research which we want to have conducted by https://www.forensicon.nl/over-ons/.

We understand that our story may raise questions. Such as, what mistakes were made, what was investigated and what was not, what do you want Forensicon to investigate? In order not to harm the investigation, we are not giving much information about this publicly. If you do have a pressing question, don't hesitate, and we'll see if we can answer it.

I can, however, explain our first step. Forensicon found blood spatter on the outside of the chalet. Justice also "overlooked" this blood subsequently they also did not feel it necessary to investigate whether this blood matched my sister's DNA. Not because it could not be incriminating but because it would show how bad it is that they did not find this blood. So by not letting their own mistakes come to light, no further investigation will be conducted. Of course, this is not said in so many words and you as a victim and family are very nicely fooled.

 

Forensicon took samples of this blood and from my sister.

To find out if this blood is from my sister and several details found that we want to have investigated, money is needed. The materials and workmanship involved is not cheap.

We had confidence in our legal system and also sincerely hope that our confidence may yet be restored with Article 12.

Only here we need your help. We therefore hope for your support to let justice prevail but even more so to be able to give it a place for us and especially my sister. Knowing that everything has been done to find out what happened to her on that particular black day.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 28-03-2023 gestart
11770x bekeken

Actie georganiseerd door:

Nadine Schonewille

Nadine Schonewille

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 28-03-2023 gestart
11770x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog