Stop genital mutilation.

Stop genital mutilation.
Rik Remmery

Verhinderen dat daders die, meisjes en/of jongetjes genitaal verminken, ongestoord hun gang kunnen blijven gaan.

 

In België wordt 44% van de jongetjes besneden. In cijfers uitgedrukt is dat zo'n 25.000 per jaar. Vergeleken met de rest van Europa is dat gigantisch veel. Nederland telt slechts 10 à 15%. Een besnijdenis om medische redenen komt normaal in 0,5 à 1% van de gevallen voor. Maximum 15% zijn religieus gerelateerd.

Zinloos besnijden en verminken van kinderen wordt gelijkgesteld aan 'opzettelijke slagen en verwondingen aan minderjarigen', met daarbovenop nog een resem aan verzwarende omstandigheden. Dit kan eenvoudigweg omschreven worden als de grootste inbreuk op de kinderrechten ooit. 

De overheid onderneemt niets. Tot nu werd geen ‘enkele’ dader, noch van meisjes, noch van jongensbesnijdenissen bestraft. Jaarlijks stijgt het aantal zinloze besnijdenissen. Dit moet stoppen! Er werd tot nu nog nooit een dader bestraft, noch om jongens, noch om meisjes te besnijden. Niemand! Om de daders -  ongeacht hun hoedanigheid - aan te klagen, werven wij fondsen. Iemand moet het voor de weerloze kinderen opnemen en ervoor zorgen dat deze vreselijke, barbaarse gebruiken ophouden. Zonder hulp kunnen we de strijd hiertegen niet volhouden, houdt het snijden en verminken nooit op.

Kinderen kiezen hier niet voor, kunnen niet vluchten, kunnen het niet voor zichzelf opnemen of klacht neerleggen. Net daarom willen wij het in hun plaats doen.

Elk kind heeft recht op bescherming, op een intact lichaam. Deze inzamelactie moet ons toelaten juridische stappen te zetten en hen helpen dit in hun plaats te doen. Een welgemeende dankjewel!

En Belgique, 44% des garçons sont circoncis. En chiffres, cela représente environ 25 000 par an. Par rapport au reste de l’Europe, c’est énorme. Les Pays-Bas n’en ont que 10 à 15%. La circoncision pour raisons médicales survient normalement dans 0,5 à 1% des cas. Maximum 15% sont liés à la religion.

La circoncision et la mutilation insensée des enfants sont assimilées à des « coups intentionnels et des blessures infligées à des mineurs », avec une foule de circonstances aggravantes en plus de cela. Cela peut simplement être décrit comme la plus grande violation des droits de l’enfant jamais commise.

Le gouvernement ne fait rien. Chaque année, le nombre de circoncisions inutiles augmente. Cela doit cesser!

À ce jour, aucun auteur n’a été puni, ni des filles, ni des excisions masculines. Afin de poursuivre les auteurs - quelle que soit leur capacité - nous collectons des fonds. Quelqu’un doit les défendre, s’assurer que ces coutumes horribles et barbares cessent. Sans aide, nous ne pouvons pas continuer la lutte contre cela, les coupures et les mutilations ne cesseront pas.
Les enfants ne choisissent pas cela, ne peuvent pas fuir, ne peuvent pas se défendre ou porter plainte. C’est précisément la raison pour laquelle nous voulons le faire à leur place.

Tout enfant a droit à la protection, à un corps intact. Cette levée de fonds devrait nous permettre d’intenter une action en justice et d’aider les personnes, les enfants, qui n’ont pas les moyens de poursuivre eux-mêmes les auteurs. Un grand merci !

In Belgium, 44% of boys are circumcised. In figures, this is about 25,000 per year. Compared to the rest of Europe, that is a huge amount. The Netherlands has only 10 to 15%. Circumcision for medical reasons normally occurs in 0.5 to 1% of cases. Maximum 15% are religiously related.

Senseless circumcision and mutilation of children is equated with 'intentional beatings and injuries to minors', with a host of aggravating circumstances on top of that. This can simply be described as the largest infringement of children's rights ever.

The government does nothing. Every year, the number of pointless circumcisions increases. This has to stop! In order to sue the perpetrators - regardless of their capacity - we raise funds. Someone has to stand up for them, make sure that these horrible, barbaric customs stop. Without help, we cannot continue the fight against this, the cutting and mutilation will not stop.

Children do not choose this, cannot flee, cannot stand up for themselves or file a complaint. That is precisely why we want to do it in their place.

Every child has the right to protection, to an intact body. This fundraiser should allow us to take legal action and help people, children, who do not have the means to prosecute the perpetrators themselves. A big thank you!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 22-03-2023 gestart
760x bekeken

Actie georganiseerd door:

Rik Remmery

Rik Remmery

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 22-03-2023 gestart
760x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog