Marri-anna collecteert voor: Het zal je maar gebeuren...

Het zal je maar gebeuren...
Marri-anna Keuter
Deel deze actie

...dat een ex, zonder biologisch- of juridisch ouderschap en zonder erkenning of voogdij, jouw kind zomaar kan opeisen!

2 donaties
€ 1270 ingezameld

Wij, de familie en vrienden van Petra, vragen uw steun om Petra te helpen met de financiering van haar rechtszaak om haar dochtertje veilig thuis te kunnen houden. Het streefbedrag is €50.000,- omdat we niet weten wat de totale kosten zullen zijn. We zijn van mening dat kinderen altijd centraal moeten staan, daarom willen we wat er overblijft van deze actie doneren aan SOS-kinderdorpen, of indien gewenst naar rato aan u teruggeven.

Om ons doel te kunnen bereiken vragen wij u dringend om deze steunactie zoveel mogelijk te delen met uw netwerk via Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, email, enz. 

Onze hulpvraag

Petra is een bewust alleenstaande ouder en moeder van Yarah, haar dochtertje van nog geen anderhalf jaar jong, daarnaast is zij in verwachting van haar tweede kindje. Haar roots liggen op Urk, een dorp met een gelovige en zeer hechte gemeenschap in de Noordoostpolder. 

De ex-vriendin van Petra, met wie zij slechts 13 maanden een turbulente LAT-relatie heeft gehad en welke ze vorig jaar beëindigde, heeft via een kortgeding met spoedeisend belang een ingrijpende omgangsregeling afgedwongen op grond van “Family Life”(*). Ook wil haar ex een bodemprocedure starten voor de erkenning van Petra's dochtertje en het ouderlijk gezag opeisen.

De argumenten en beweringen welke haar ex aanvoerde in deze zaak berusten grotendeels op onwaarheden, verdraaide feiten en onvolledige informatie. Wegens het spoedeisend belang heeft er geen diepgaand onderzoek plaatsgevonden en zijn niet alle feiten en bewijzen op de juiste wijze beoordeeld, waarna de voorzieningenrechter snel tot een oordeel is gekomen. Petra moet meewerken aan de opgelegde omgangsregeling op straffe van een dwangsom  van €250,- voor elke dag dat zij hieraan geen gehoor geeft. Desondanks weigert Petra haar medewerking aan deze regeling omdat zij van mening is dat het welzijn en de veiligheid van haar dochtertje daarmee in het gedrang komt. Zij is inmiddels in hoger beroep gegaan.

Met het hoger beroep wil ze aansturen op een bodemprocedure waardoor de rechter(s), de raad voor de kinderbescherming en andere instanties een diepgaand onderzoek gaan instellen waarbij het belang van Yarah voorop staat.

Deze zaak is uniek in Nederland, tot nu toe is er geen vergelijkbare zaak gevonden waaraan gerefereerd kan worden, daarom is een bodemprocedure noodzakelijk.

Op dit moment heeft Petra al meer dan €20.000 aan proces- dwangsom- en advocaatkosten moeten betalen en dit  bedrag loopt nog steeds op, ze is door haar spaargeld heen en leent nu geld bij familie en vrienden. Daarom willen wij via deze crowdfund-actie geld voor haar inzamelen om zoveel mogelijk kosten te kunnen dekken zodat ze door kan gaan met deze rechtszaak. Wij weten allemaal hoezeer zij in haar recht staat en we zijn ervan overtuigd dat ze uiteindelijk zal winnen, zeker wanneer alle feiten onderzocht worden.

Wij hopen dat u Petra massaal wilt steunen in haar strijd tegen dit onrecht, haar dochtertje moet in alle rust en veiligheid kunnen opgroeien.

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw steun.

(*) De term ”Family Life” wordt onderaan het verhaal van Petra toegelicht.

Hieronder het beknopte verhaal van Petra.

Het verhaal van Petra

Petra is 43 jaar en OK-assistente in het ziekenhuis. Eind 2017 is er bij haar een kinderwens ontstaan en wilde zij bewust een alleenstaande moeder worden. Na een langdurig traject van onderzoeken, het vinden van een donor en diverse mislukte inseminaties, slaagde zij in juli 2019 erin om zwanger te worden middels een IVF-behandeling. Dit resulteerde begin april 2020 in de geboorte van haar prachtige dochtertje Yarah. Een maand voor deze behandeling kreeg ze een LAT-relatie met een vrouw die ze al een aantal jaren kende en welke zelf absoluut geen kinderwens had maar die van Petra wel respecteerde. 

De relatie met haar ex verliep erg slecht en er ontstonden steeds meer problemen waardoor Petra zich ongelukkig begon te voelen. Toch wilde ze dat de relatie zou slagen en deed hier, tegen beter weten in, haar uiterste best voor. Ze gingen zelfs in relatietherapie, maar ook dit bood geen uitkomst. Omdat de zwangerschap niet helemaal lekker liep en er diverse complicaties waren, had Petra de kracht en energie niet om de relatie te beëindigen. De uitbraak van Covid 19 speelde ook een belangrijke rol hierin omdat contact met anderen slechts zeer beperkt was toegestaan en zij daardoor deels ook afhankelijk was van de hulp van haar ex.

Rondom- en na de geboorte van Yarah voelde Petra zich steeds meer overheerst in de relatie waardoor de kraamtijd van Petra en Yarah absoluut niet is geweest wat het had moeten zijn. Petra voelde zich buitengesloten en had het gevoel tekort te schieten en te falen als moeder omdat haar ex zich volledig ontfermde over haar kind en alle zorgtaken overnam. Omdat Petra steeds meer zichzelf verloor en niet meer kon omgaan met deze hele situatie, besloot ze vier maanden na de geboorte van haar dochtertje om een eind te maken aan de relatie. 

Dit ging helaas niet zonder slag of stoot, haar ex eiste een omgangsregeling met Yarah en kreeg dit, tegen de wil van Petra in, uiteindelijk ook voor elkaar, hetzij wel onder bepaalde voorwaarden. De omgangsregeling bleek niet te werken, er was sprake van tegengestelde belangen en verschillende opvattingen in de opvoeding, de onderlinge communicatie was beperkt en de verstandhouding verslechterde zienderogen. Petra was ondertussen van dezelfde donor ook zwanger geworden van het broertje van Yarah en voorzag grote problemen voor de toekomst als de omgangsregeling door bleef gaan. Deze hele situatie zou niet alleen een enorme impact hebben op haar gezinsleven, maar vooral ook op het leventje van Yarah.

Eind mei dit jaar besloot Petra de omgangsregeling te stoppen maar dit werd door haar ex niet geaccepteerd. Zij spande een kortgeding met spoedeisend belang aan om de omgangsregeling alsnog af te dwingen en wil daarna middels erkenning van Yarah het ouderlijk gezag opeisen. Dit terwijl er nimmer sprake is geweest van een gezamenlijke keuze voor de zwangerschap, een huwelijk, geregistreerd partnerschap, samenwonen of gezamenlijke zorg en verantwoordelijkheid voor Petra’s dochtertje. Omdat Petra zo goed als alle beweringen van haar ex kon weerleggen meende ze sterk te staan in deze zaak, helaas bleek dit een misschatting.

Zoals de zaken er nu voor staan

De dagvaarding hoger beroep, voorzien van bewijslast, onderbouwing en verklaringen, is inmiddels ingediend bij de rechter, het wachten is nu op een zittingsdatum. Petra hoopt dat de rechterlijke macht voldoende aanleiding ziet om over te gaan tot een bodemprocedure waarbij diepgaand onderzoek zal plaatsvinden en er goed gekeken zal worden naar de zwaarwegende belangen van haar dochtertje.

Petra is heel expliciet van mening dat de omgang met haar ex schadelijk is voor de veiligheid en het welzijn van Yarah, het zal haar gezinsleven volledig ontwrichten en het veilige thuisgevoel van Yarah ondermijnen. En hoe zal ze Yarah in de toekomst moeten uitleggen dat zij haar om de veertien dagen een weekend heeft meegegeven aan een ex-vriendin die Yarah nauwelijks heeft gekend, en die geen enkele band meer heeft met haar moeder of de naaste familie? Petra neemt de dwangsommen voor lief, ook al kost het haar om de week €1000,- en heeft ze dit geld niet. Ze zal zich tot het uiterste blijven verzetten om haar dochtertje te beschermen. 

Tot slot

Uit privacy overwegingen hebben we niet het volledige verhaal kunnen vertellen, bovenstaand is slechts een zeer beknopte omschrijving. Er is genoeg leed, stress en spanning geweest, dit moet stoppen. Haar ex beweert van Yarah te houden, en wat kun je ook anders als je dit (b)engeltje eenmaal kent, maar liefde is niet alleen het willen hebben en vasthouden van...het betekent ook dat je soms moet kunnen loslaten, zeker als dit in het belang is van zo'n lief, klein, onschuldig meisje en het gezin waartoe ze behoort.

Het enige dat Petra wil is rust om zich te kunnen focussen op haar dochtertje en de laatste maanden van haar zwangerschap, zonder al deze spanningen en stress.

Help Petra met uw donatie zodat zij en haar dochtertje straks niet financieel aan de grond komen te zitten door deze zaak, alle kleine beetjes zijn welkom!

Wij steunen Petra, U ook?

(*) Family life (een korte omschrijving)

Men gebruikt de Engelse term "family life" omdat dit recht is vastgelegd in het Europese mensenrechtenverdrag EVRM. Family life bestaat niet alleen bij samenleving van een getrouwde man en vrouw en een kind, maar ook in alle andere situaties waarin tussen mensen een nauwe persoonlijke betrekking bestaat. Denk bijvoorbeeld aan: ongehuwde ouders, pleegouders of grootouders. Al deze mensen kunnen daarom in beginsel om een omgangsregeling verzoeken wanneer het intensieve contact tussen hen en het kind wordt verbroken.

Bron:  https://nl.hellolaw.com/juridisch-nieuws/ouders-en-recht-6-family-life-en-omgangsrecht

Met dank aan Nicolasina voor haar prachtige gedicht dat we mochten gebruiken.

Updates

Laden...
op 02-09-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Collectant voor deze actie:

Marri-anna Keuter

Marri-anna Keuter

2 donaties
€ 1270 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 02-09-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog